EN

to accommodate [accommodated|accommodated] {verbi}

volume_up
In Nantes, over 1 000 Roma are being expelled from one place after another due to a lack of government regulated sites in which to accommodate them.
Nantesissa yli tuhat romania karkotetaan paikasta toiseen, koska ei ole laillisia alueita, joihin heidät voitaisiin majoittaa.
Austria selflessly ensured that these refugees were accommodated and cared for, and organised the international aid that had become almost indispensable.
Itävalta varmisti epäitsekkäällä tavalla, että nämä pakolaiset majoitettiin ja että heistä pidettiin huolta, ja järjesti kansainvälistä apua, josta oli tullut lähes välttämätöntä.
At the same time, we must protect and extend open spaces to accommodate the population after a catastrophic earthquake because the profitability of land has encouraged building development.
Samaan aikaan meidän on suojattava ja laajennettava avoimia tiloja, jotta voimme majoittaa väestön vakavan maanjäristyksen jälkeen, koska maan arvo on lisännyt rakennustiheyttä.

Esimerkkejä "to accommodate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs a quota system being considered to accommodate them in European countries?
Tutkitaanko mahdollisuutta sijoittaa heidät kiintiöiden mukaan Euroopan eri maihin?
Englishfrequencies will be adjusted over time so as to accommodate any sequencing
sitä, miten usein kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat äänestysvuorossa,
EnglishIt is ambitious and seeks to accommodate your suggestions and criticisms.
Se on kunnianhimoinen ja sen tarkoituksena on vastata ehdotuksiinne ja arvosteluunne.
EnglishI hope that these statements help to accommodate the concerns raised by some.
Toivon, että näillä toteamuksilla voidaan lieventää joidenkin esiin tuomia huolenaiheita.
EnglishWe will have a set of principles and laws which will have to accommodate that.
Meidän pitää saada periaatteita ja lakeja, joiden täytyy sopia tähän.
EnglishDo you really think that you can accommodate Spain with fifteen Ministers of Justice?
Uskotteko todellakin, että viisitoista oikeusministeriä mukautuisi Espanjan vaatimuksiin?
EnglishThere are currently over 140 med-tech companies in Ireland, which accommodate 26 000 jobs.
Nykyisin Irlannissa on yli 140 lääketeollisuusyhtiötä ja niissä on 26 000 työpaikkaa.
EnglishIt waves the flag of competition and the four freedoms which accommodate big business.
Mietinnössä liputetaan kilpailun ja neljän vapauden puolesta, joista suuryritykset hyötyvät.
EnglishOur laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Lakimme ja tapamme muuttuvat hiljalleen siten, että niihin mukautetaan islamilainen sharia-laki.
EnglishWe all have to show a willingness to adapt, to change and to accommodate others' interests.
Meidän on kaikkien osoitettava halua sopeutua, muuttua ja antaa tilaa muidenkin eduille.
EnglishI would be willing to help and even accommodate asylum seekers."
Hän sanoi kannattavansa turvapaikanhakijoiden auttamista ja jopa heidän vastaanottamistaan.
EnglishAfter thorough renovation, the Grossmarkthalle will accommodate the public facilities of the ECB.
Rakennus kunnostetaan läpikotaisin, ja siihen sijoitetaan EKP:n yleisötilat.
EnglishThe European energy policy must also be formulated to accommodate this.
Euroopan energiapolitiikka on myös suunniteltava tämän mukaisesti.
EnglishFor that too, a proper system will need to be developed to accommodate this.
Myös silloin täytyy olla olemassa asianmukainen järjestelmä.
EnglishIt is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
On erityisen tärkeää antaa puite-edellytykset pienyrityksille ja innovaatiolle.
EnglishTherefore, I really hope that the plenary will accommodate the three groups tabling this proposal.
Toivon siksi todellakin, että täysistunto suostuu kolmen ryhmän esittämään ehdotukseen.
EnglishThis report should also accommodate the downside of a worldwide aviation market.
Tässäkin mietinnössä tulee kiinnittää huomiota maailmanlaajuisten lentoliikennemarkkinoiden varjopuoleen.
EnglishThe Windows Experience Index is designed to accommodate advances in computer technology.
Windowsin järjestelmän suorituskyvyn luokitus on suunniteltu tietokonetekniikan kehityksen mukaan.
EnglishWe expect the Council to accommodate us on this crucial point.
Odotamme, että neuvosto tulee meitä vastaan tässä keskeisessä kohdassa.
EnglishBerlin was a compromise which managed to accommodate every Member State.
Berliini oli kompromissi, joka sopi kaikille jäsenvaltioille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accommodation":

accommodation
accommodative
accommodating