EN

accessible {adjektiivi}

volume_up
accessible (myös: forthcoming)
Are high quality health care services accessible to women living in poverty?
Onko köyhyydessä elävien naisten saatavilla korkealaatuisia terveydenhoitopalveluita?
The report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
Raportti on saatavilla Internetin kautta, samoin kuin Espanjan hallituksen vastaus.
These services should be accessible to every migrant worker segment.
Näiden palvelujen tulisi olla kaikkien siirtotyöläisryhmien saatavilla.
accessible
volume_up
avoin {adj.} (ihmisestä)
Authorisation must be transparent and accessible to all.
Lupamenettelyn on oltava avoin, ja kaikilla on oltava mahdollisuus saada lupa.
At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
Albania on kuitenkin nykyisin avoin ja vastaanottavainen.
accessible (myös: achievable)
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
In order to make websites accessible to the equipment of people with disabilities, these websites need to be of a correct technical design.
Jotta verkkosivut olisivat saavutettavissa vammaisten laitteilla, niiden täytyy olla teknisesti oikein muotoiltuja.
They must be easily accessible, both physically and electronically - as has been said - and they must be effective and interoperable.
Niiden on oltava helposti saavutettavissa sekä fyysisesti että sähköisesti - kuten jo todettiin - ja niiden on oltava tehokkaita ja yhteentoimivia.
Let federalists and Euro realists present our different visions for Europe, together with accessible editions of the Constitution wording.
Annetaan federalistien ja eurorealistien esittää erilaiset visiomme Euroopasta yhdessä sellaisten perustuslakitekstiversioiden kanssa, jotka on kaikkien ymmärrettävissä.
I have also expressed concern in the past about the use of simple language and not using jargon, so that it becomes accessible to everyone.
Olen myös aiemmin ilmaissut huoleni helppotajuisen kielenkäytön tarpeellisuudesta ja siitä, ettei käytettäisi ammattislangia, jotta teksti olisi kaikkien ymmärrettävissä.

Esimerkkejä "accessible"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time, however, these tools must be cheap and accessible to everyone.
Samalla näiden välineiden on oltava kuitenkin edullisia ja kaikkien saatavilla.
EnglishIn practice, all European Parliament documents are accessible in electronic form.
Käytännössä kaikkiin Euroopan parlamentin asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti.
EnglishAt the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
EnglishIt will make literature and learning more accessible to the digital generation.
Se saattaa kirjallisuuden ja oppimisen helpommin digitaalisukupolven ulottuville.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Rekisterin on lisäksi oltava käytettävissä Internetissä ja haettavissa sitä kautta.
EnglishI expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.
Odotan verkkosivua, joka on haastava, kekseliäs ja jolle on hyvin helppo pääsy.
English1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
EnglishI am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
Kannatan sitä, että mahdollisimman monet tiedot toimitetaan saataville Internetissä.
EnglishMaking this accessible in the official European languages is not a luxury.
Niiden asettaminen saataville Euroopan virallisilla kielillä ei ole ylellisyyttä.
EnglishThe report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
Raportti on saatavilla Internetin kautta, samoin kuin Espanjan hallituksen vastaus.
EnglishThe proposal already refers to reports being in a readily accessible database.
Ehdotuksella viitataan kertomuksiin, jotka ovat jo tietokannasta helposti saatavilla.
EnglishA town with many shops, many industries and all within an accessible area.
Asutuskeskuksissa oli paljon kauppoja, teollisuutta ja kaikkea aivan lähettyvillä.
EnglishWe must renew it and make it more accessible, more flexible and more legible.
Sitä on korjattava ja sen saatavuutta, joustavuutta ja ymmärrettävyyttä parannettava.
EnglishThey must also be accessible via a single central contact point in the Commission.
Näistä täytyy voida saada tietoa yhdestä keskuspaikasta komission sisällä.
EnglishIt is important to be sure that food is accessible to all social categories of people.
On tärkeää varmistaa, että elintarvikkeita on kaikkien sosiaaliryhmien saatavilla.
EnglishAre high quality health care services accessible to women living in poverty?
Onko köyhyydessä elävien naisten saatavilla korkealaatuisia terveydenhoitopalveluita?
EnglishLearning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
Opetusmenetelmien pitäisi olla joustavampia ja saatavilla koko elämän ajan.
EnglishThe postal service must be affordable, high-quality and accessible to all.
Postipalvelun on oltava kohtuuhintainen, korkealaatuinen ja kaikkien käytettävissä.
EnglishAccording to the documents accessible to me, however, the subject goes unmentioned.
Saatavillani olleiden asiakirjojen mukaan aihetta ei kuitenkaan käsitellä.
EnglishIt must be directed across the board and so made open and accessible to all.
Se on kohdistettava laaja-alaisesti ja asetettava siten avoimesti kaikkien saataville.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accessible":

accessible
access
accessibility
accession
access code
English