EN

acceptable {adjektiivi}

volume_up
acceptable (myös: fine, palatable)
Legal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan.
Any reimbursement over and above the actual costs is not acceptable.
Mikään todelliset kustannukset ylittävä korvaus ei voi olla hyväksyttävä.
Seen from this point of view, the compromise reached is undoubtedly acceptable.
Tästä näkökulmasta katsottuna saavutettu kompromissi on varmasti hyväksyttävä.
By making this clarification, we have a readable and acceptable amendment.
Tämän selvennyksen myötä tarkistus on helppolukuinen ja tyydyttävä.
Loppujen lopuksi ratkaisu on kuitenkin tyydyttävä.
Komission mielestä kompromissi on tyydyttävä.

Esimerkkejä "acceptable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Tulos olisi voinut olla parempi, mutta äänestimme hyväksyttävästä kompromissista.
EnglishAmendment No 6, concerning a centralised Community procedure, is not acceptable.
Keskitettyä menettelyä yhteisön tasolla koskevaa tarkistusta 6 ei voida hyväksyä.
EnglishThis planned rigour amounts to sacrificing the future, which is not acceptable.
Ohjelmoidulla kurinalaisuudella uhrataan tulevaisuus, ja sitä emme voi hyväksyä.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Nämä poliittiset temput on helppo huomata, mutta ei se tee niistä hyväksyttäviä.
EnglishWe believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
Mielestämme se voidaan hyväksyä, kunhan siirtymäaikoihin ei hyväksytä lykkäyksiä.
EnglishThe following amendments are acceptable in principle: 3, 39, 46, 67, 69, 83, 89.
Komissio hyväksyy seuraavat tarkistukset periaatteessa: 3, 39, 46, 67, 69, 83, 89.
EnglishThe answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Tähän mennessä antamaamme vastausta, tai vastauksen puutetta, ei voida hyväksyä.
EnglishLegal immigration into the EU is a completely acceptable solution to the problem.
Laillinen maahanmuutto EU:hun on täysin hyväksyttävä ratkaisu tähän ongelmaan.
EnglishThey are efforts which go beyond what seems acceptable to the Turkish military.
Ponnistelut menevät pitemmälle kuin Turkin sotilasjohto vaikuttaa voivan hyväksyä.
EnglishOur objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Tavoitteenamme on edelleen yhtenäistää jäsenvaltioiden käytäntöjä riittävästi.
EnglishSeen from this point of view, the compromise reached is undoubtedly acceptable.
Tästä näkökulmasta katsottuna saavutettu kompromissi on varmasti hyväksyttävä.
EnglishThese proposals must be changed substantially before they would be acceptable.
Näitä ehdotuksia on muutettava olennaisesti, ennen kuin ne voitaisiin hyväksyä.
EnglishOur group's coordinated stance has contributed towards this acceptable result.
PPE: n yhtenäinen kanta tässä asiassa on osaltaan auttanut tämän saavuttamisessa.
EnglishThe way the government is treating them is not acceptable in today’s society.
Sitä, miten hallitus niitä kohtelee, ei voida hyväksyä nykypäivän yhteiskunnassa.
EnglishAmendments Nos 13, 14 and 28 are therefore not acceptable in the present revision.
Tarkistuksia 13, 14 ja 28 ei voida siksi hyväksyä tämänhetkisessä tarkistustyössä.
EnglishMoreover, is it acceptable that the victims were not even informed of their rights?
Onko sitä paitsi hyväksyttävää, ettei uhreille edes kerrota heidän oikeuksistaan?
EnglishI think this is an issue which is not acceptable and we can all agree on that.
Mielestäni tätä asiaa ei voida hyväksyä, ja voimme kaikki olla siitä samaa mieltä.
EnglishFinally, Amendment No 17, relating to recruitment of staff, is not acceptable.
Lopuksi tarkistusta, joka koskee henkilöstön palvelukseenottoa, ei voida hyväksyä.
EnglishSuch things are not acceptable because we have our laws and our universal values.
Tällaiset asiat eivät ole hyväksyttäviä, koska meillä on lakimme ja yleiset arvomme.
EnglishWe will have to seek a formula which, of course, must be acceptable to the Council.
Meidän on löydettävä jokin keino, joka ilman muuta myös neuvoston on hyväksyttävä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acceptable":

acceptable
acceptability
acceptance
accepted