"to accentuate" - Suomenkielinen käännös

EN

"to accentuate" suomeksi

EN

to accentuate [accentuated|accentuated] {verbi}

volume_up
This is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
Siten meillä on todellinen syy korostaa terveydenalan ammattilaisten roolia.
The rapporteur also rightly accentuates the need to promote gender equality at work.
Esittelijä korostaa myös aivan oikein sitä, että sukupuolten tasa-arvoa työssä on edistettävä.
The importance of his work is accentuated by two factors which have arisen simultaneously in recent times.
Tämän työn merkitystä korostaa kaksi viime aikoina samanaikaisesti ilmennyttä tekijää.

Esimerkkejä "to accentuate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe idea was to accentuate the horizontality of the brick courses.
Vaakasuorissa saumoissa on lisäksi käytetty vaaleaa laastia ja pystysuorissa tummaa.
EnglishThis is why we really need to accentuate the role that health professionals have to play in this area.
Siten meillä on todellinen syy korostaa terveydenalan ammattilaisten roolia.
EnglishWorse than this, he is proposing, like Delors before him, to accentuate this divergence.
Ja mikä on vielä pahempaa, hän ehdottaa Delorsin tapaan tämän vinoutuneen kehityksen vahvistamista.
EnglishAs I see it, and as we hear, women wish to accentuate the equal qualities of, and not the differences between, people.
Minun käsitykseni mukaan naiset korostavat tasa-arvoa eivätkä ihmisten välisiä eroja, minkä olemme jo kuulleetkin.
EnglishIt means concentrating on the systems and structures that create and maintain inequalities and accentuate differences.
On keskityttävä järjestelmiin ja rakenteisiin, jotka luovat ja ylläpitävät epätasa-arvoisuutta sekä korostavat eroja.
EnglishThis blow was all that they needed to accentuate a spiralling crisis that is threatening many airlines with closure.
Tämä isku oli kaikki, mitä tarvittiin syventämään kriisikierrettä, jonka takia monet lentoyhtiöt ovat vaarassa lopettaa.
EnglishIt must accentuate the social dimension, give priority to the ecosystem and be integrated in the marine policy.
Siinä on korostettava yhteiskunnallista ulottuvuutta, annettava etusija ekosysteemeille ja se on sisällytettävä meripolitiikkaan.
EnglishThe various imbalances in the system of international trade unfairly help to accentuate the asymmetries between the continents.
Kansainvälisen kauppajärjestelmän useat epätasapainoisuudet kärjistävät osaltaan eri maanosien välistä epäsymmetriaa.
EnglishWe cannot bring in a model for recovery driven solely by exports to third countries, because this will accentuate imbalances.
Emme voi valita mallia, jossa elpyminen perustuu yksinomaan vientiin kolmansiin maihin, koska se korostaisi epätasapainoja.
EnglishHowever, I agree with Mr Poettering that it is important for us to accentuate the Union's capacity to absorb that country.
Olen kuitenkin samaa mieltä jäsen Poetteringin kanssa siitä, että on tärkeää korostaa Euroopan unionin valmiutta ottaa Turkki jäseneksi.
EnglishOn this calm night, let us accentuate the positive points, rare as they are and necessary as they are, until the contradictions become clear.
Tänä rauhallisena iltana korostuvat mielekkäät viittaukset, jotka ovat niin harvinaisia ja niin tärkeitä korostettaessa ristiriitoja.
EnglishThere is a risk that the changes resulting from the implementation of the Community acquis will further accentuate the social tensions in the candidate countries.
Yhteisön säännöstön toteuttamisesta johtuvat muutokset saattavat vielä lisätä entisestään sosiaalisia jännitteitä ehdokasvaltioissa.
EnglishThe relaxation of restrictions on movement and easier access for humanitarian aid organisations could accentuate this positive trend.
Liikkumisrajoitusten lieventäminen ja humanitaaristen avustusjärjestöjen pääsyn helpottaminen palestiinalaisalueille voisivat vahvistaa tätä myönteistä suuntausta.
EnglishUnder these circumstances, rather than representing an opportunity, creating a free trade area will accentuate the divide between rich and poor regions.
Näissä olosuhteissa vapaan kauppa-alueen luominen ei avaa niinkään mahdollisuuksia, vaan se kärjistää eroja rikkaiden ja köyhien alueiden välillä.
EnglishThese texts recognise and are going to further accentuate the importance of integrated production when it comes to sound and sustainable agriculture.
Näissä teksteissä tunnustetaan integroidun tuotannon merkitys ja korostetaan sitä entisestään terveen ja kestävän kehityksen mukaisessa maataloudessa.
EnglishIt is a Treaty which will not overcome the deep and irremediable contradictions of this European integration, but which will, on the contrary, tend to accentuate them.
Sopimuksella ei päästä eroon Euroopan yhdentymisen syvistä ja parantumattomista ristiriidoista, vaan sillä päinvastoin korostetaan niitä.
EnglishEstablished in the name of sacrosanct competitiveness, these guidelines accentuate the drop in farm prices and will lead to further reductions in the number of farmers.
Näissä pyhän kilpailukyvyn nimissä asetetuissa suuntaviivoissa korostetaan maataloushintojen laskua ja maanviljelijöiden määrän vähentämistä.
EnglishThe wealthy countries’ request that the developing countries’ tariffs be abolished or greatly reduced will further accentuate the negative trend for those regions.
Rikkaat maat vaativat kehitysmaiden tullien poistamista tai merkittävää alentamista, mikä vauhdittaa edelleen kielteistä kehitystä näillä alueilla.
EnglishThis fund cannot continue to be used to widen differences in unemployment or to accentuate inequalities between rich countries and countries on the margins.
Rahastoa ei voida enää käyttää laajentamaan työttömyyden eroja tai kärjistämään rikkaiden maiden ja köyhyyden rajalla olevien maiden välistä epätasa-arvoa.
EnglishThis path will accentuate existing economic, social, regional and national differences, and will not resolve the problems of unemployment and poverty.
Tämä lähestymistapa vahvistaa olemassa olevia taloudellisia, sosiaalisia, alueellisia ja kansallisia eroja eikä ratkaise työttömyyteen ja köyhyyteen liittyviä ongelmia.