EN accent
volume_up
{substantiivi}

accent
accent (myös: stress)
volume_up
aksentti {subst.}
accent (myös: comma, dot, fleck, macula)
volume_up
pilkku {subst.}
accent (myös: press, stress, weight, weightiness)
volume_up
paino {subst.}
According to Article 152 of the EC Treaty, we are obliged to obviate sources of danger to human health, whereby the accent is clearly on sources.
Paino on yksiselitteisesti syillä.
accent (myös: emphasis, stress)
volume_up
painotus {subst.}
accent (myös: emphasis)
volume_up
korostus {subst.}
This is very much in line with what we would like the Cotonou Agreement to contribute generally in North-South relations and giving that a parliamentary accent is also very desirable.
Näin toivomme pitkälti Cotonoun sopimuksen vaikuttavan yleisesti pohjoisen ja etelän välisiin suhteisiin, ja kun se otetaan huomioon, parlamentaarinen korostus on myös hyvin toivottava.
volume_up
puhe {subst.}
accent (myös: expression)
volume_up
ilmaisu {subst.}
accent (myös: air, tone, tone of voice)
accent (myös: cast, shade, tenor, tincture)
volume_up
sävy {subst.}
It is a very difficult report and I believe it has got the accent right.
Kyse on varsin vaikeasta asiasta ja uskon, että mietinnössä on omaksuttu oikea sävy.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "accent":

accent

Esimerkkejä "accent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe accent on conservation and sustainability must of course be central to the CFP.
Suojelun ja kestävän kehittämisen korostamisen on tietenkin oltava keskeistä YKP:ssä.
EnglishIn fact, many of you have urged the Commission to keep a strong accent on collegiality.
Monet teistä ovat kehottaneetkin komissiota pitämään tiukasti kiinni kollegiaalisuudesta.
EnglishFrom my accent I am sure you will not be surprised by my question.
Olen varma, että äänensävyni vuoksi kysymykseni ei yllätä teitä.
EnglishIn connection with this, the accent on opening the market to services is very important for both sides.
Tässä yhteydessä markkinoiden avaaminen palveluille on erittäin tärkeää molemmille osapuolille.
English0:48 Can you understand my quaint English accent?
0:48 Pystyttekö ymmärtämään erikoislaatuista englantilaista aksenttiani?
EnglishI hope it was a reflection on my speed and not my accent.
Toivoakseni hän viittasi puhenopeuteeni, ei korostukseeni.
EnglishIn this context I note with great approval the strong accent placed on both the Balkans and Georgia.
Panen tässä yhteydessä erittäin myönteisesti merkille sekä Balkanin että Georgian tilanteen painottamisen.
EnglishOur amendments, which were rejected, placed the accent on:
Hylätyissä tarkistuksissamme painotettiin seuraavaa:
EnglishConcerning the verbatim report I put the accent on the fact that there was an expression that I had not used.
Sanatarkkojen istuntoselostusten osalta korostan sitä, että niissä oli ilmaus, jota en ollut käyttänyt.
EnglishThe accent will no longer be on the prevention of inter-ethnic fighting but on assisting civil and military reforms.
Painopiste ei ole enää etnisten ryhmien välisen taistelun ehkäisemisessä vaan siviili- ja sotilasuudistusten tukemisessa.
EnglishI agree entirely with Mr Kulakowski, who placed the accent on extremely close ties between migration and development.
Olen täysin samaa mieltä jäsen Kułakowskin kanssa, joka korosti muuttoliikkeen ja kehityksen erittäin läheistä yhteyttä.
EnglishWhat is needed is a change of direction, whereby the accent is placed on economic and social cohesion policies.
Nyt tarvitaan suunnanmuutosta: painopiste on asetettava taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävään politiikkaan.
EnglishA theme will automatically change the fonts, backgrounds, and accent colors of your presentation to give it a professional look.
Teema vaihtaa esityksesi fontit, taustat ja korostusvärit automaattisesti antaen sille ammattimaisen ulkoasun.
EnglishThere needs to be an accent on crisis prevention as well as on crisis resolution, because it is better to be safe than sorry.
Pääpainon on oltava sekä kriisien ennaltaehkäisyssä että kriisien ratkaisussa, sillä on parempi katsoa kuin katua.
EnglishOnly such an approach, that puts the accent on the need to conduct proper investigations at a national level, will allow us to move forward.
Voimme edistyä vain omaksumalla sellaisen lähestymistavan, jossa tähdennetään tarvetta tehdä asianmukaisia tutkimuksia kansallisesti.
EnglishThe accent will be placed on competition, which will have disastrous consequences for workers' rights and for the services provided to the people.
Siinä painotetaan kilpailua, jolla on tuhoisia vaikutuksia työntekijöiden oikeuksiin ja kansalaisille tarjottaviin palveluihin.
EnglishI think something was lost in translation, even though I thought I was speaking English - maybe with a somewhat ethnic accent from eastern Finland!
Jotain ilmeisesti katosi tulkkauksessa, vaikka olin puhuvinani englantia, tosin ehkä hieman etnisellä itäsuomalaisella aksentilla!
EnglishThe third point is the accent on language learning, and here I want to contradict all those who have said that this is not important.
Kolmas kysymys koskee kielten oppimisen korostamista. Tässä kohtaa haluan esittää olevani eri mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat kiistäneet tämän asian merkityksen.
EnglishIt is an Agency which, amongst other examples, lends support to 'Fortress Europe' and immigration policy with the accent on security promoted by the EU.
Kyse on virastosta, joka muiden esimerkkien tapaan tukee ”Eurooppa-linnaketta” ja maahanmuuttopolitiikkaa, jossa korostetaan EU:n edistämää tuvallisuutta.
EnglishWhat worries me in the Commission's plan is that there are no accents on economic cohesion in this strategy alongside the accent on social cohesion.
Komission suunnitelmassa minua huolestuttaa se, että tässä strategiassa ei korosteta taloudellista yhteenkuuluvuutta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korostamisen ohella.