EN

acceleration {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
acceleration (myös: speed-up, speedup)
Siirrä Laitteiston kiihdytys -liukusäädin asentoon Täysi.
Poista laitteiston kiihdytys käytöstä.
Move the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Pienennä videolaitteiston kiihdytystä tai poista se käytöstä siirtämällä Laitteiston kiihdytys -liukusäädintä kohti Ei mitään -arvoa.
acceleration
Mr President, a positive acceleration is taking place in European political integration.
Arvoisa puhemies, unionin rakentamisessa on meneillään myönteinen poliittinen nopeutuminen.
The acceleration of technological progress and the increasing competitive pressure of globalising markets are pushing companies to rapidly adapt their production and company structures.
Teknologisen kehityksen nopeutuminen ja kansainvälistyvien markkinoiden lisääntyvä kilpailupaine saavat yritykset mukauttamaan nopeasti toimintaansa ja yritysrakennettaan.
2. autoteollisuus
acceleration
The acceleration was apparently identical for both fuel types.
Kiihtyvyys vaikutti olevan yhtäläinen molemmilla polttoainetyypeillä.
In the second half of the 1990s, however, the rapid acceleration of productivity growth in the US again began to widen the gap.
1990-luvun toisella puoliskolla tuottavuuden kasvun nopea kiihtyvyys USA:ssa kuitenkin alkoi taas levittää kuilua.

Esimerkkejä "acceleration"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishContinuation and acceleration of work on its introduction is an absolutely crucial matter.
Sen käyttöönottoon tähtäävää työtä on äärimmäisen tärkeää jatkaa ja nopeuttaa.
EnglishIn physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
Fysiikassa E tarkoittaa energiaa ja G on putoamiskiihtyvyyden symboli.
EnglishIt also points out the important role of slowdowns and acceleration in economic growth trends.
Raportissa viitataan myös talouskasvun taantumien ja elpymisen tärkeään roolin.
EnglishThe resolution calls for the acceleration of the introduction of universal suffrage.
Päätöslauselmassa kehotetaan nopeuttamaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden käyttöönottoa.
EnglishMr President, a positive acceleration is taking place in European political integration.
Arvoisa puhemies, unionin rakentamisessa on meneillään myönteinen poliittinen nopeutuminen.
EnglishQuick Turn may be affected by changes in mouse speed, acceleration, or sensitivity settings.
Hiiren nopeuden, kiihdytyksen tai herkkyyden asetukset voivat vaikutaa pikakäännökseen.
EnglishThirdly, we talk about an acceleration of balanced liberalisation.
Kolmanneksi, täällä puhutaan tasapainoisen vapauttamisen vauhdittamisesta.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Kun kriittinen massa on saavutettu, rekrytointi kiihtyy jyrkästi.
Englishfurther evidence with regard to an acceleration of productivity growth in the
kasvun keskipitkän aikavälin kehityksen arviointiin liittyvät
EnglishAs a result of increased pressure, there has been a certain degree acceleration since then.
Lisääntyneen paineen ansiosta on tapahtunut jonkin verran nopeutusta.
EnglishOn the contrary, the acceleration of the enlargement negotiations should help in that respect.
Päinvastoin, laajentumisneuvottelujen vauhdittamisen pitäisi olla avuksi tässä suhteessa.
EnglishUnder these conditions, enlargement does not require any acceleration of the federalist programme.
Näissä oloissa laajentuminen ei vaadi federalistien ohjelman nopeuttamista.
EnglishThis transparency should result in an acceleration of competition, and as we hope, a fall in prices.
Avoimuuden, jonka pitäisi kiihdyttää kilpailua ja, toivomme mukaan, laskea hintoja.
EnglishThe Lisbon Council asked the Commission to look at the possible need for an acceleration.
Lissabonissa kokoontunut neuvosto pyysi komissiota tarkastelemaan, onko prosessia tarpeen nopeuttaa.
EnglishThe acceleration was apparently identical for both fuel types.
Kiihtyvyys vaikutti olevan yhtäläinen molemmilla polttoainetyypeillä.
EnglishIt is a fact that urban areas have an important influence on the acceleration of regional development.
On tosiasia, että kaupunkialueet vaikuttavat merkittävästi aluekehityksen nopeutumiseen.
EnglishCould that be the bridge that can bring about this acceleration?
Voisiko se toimia siltana, joka auttaisi lisäämään vauhtia?
EnglishWe risked this acceleration and creation of cartels.
Me otimme riskin nopealla kehityksellä ja kartellien muodostamisella.
EnglishIn short, the rapporteur' s call for an acceleration of the structural reforms receives my unqualified support.
Lyhyesti sanoen, tuen esittelijän rakenneuudistuksia koskevaa kehotusta.
EnglishIt was the Belgian Presidency that was behind the major acceleration in the further enlargement of the EU's borders.
Juuri puheenjohtajavaltio Belgia tuki EU:n laajentumisen merkittävää nopeuttamista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "acceleration":

acceleration
accelerator
particle accelerator