EN

academic {adjektiivi}

volume_up
academic (myös: academical)
Mr President, does an academic career depend on mobility?
Arvoisa puhemies, onko akateeminen ura riippuvainen liikkuvuudesta?
We support cooperation between universities with due respect for the academic order.
Tuemme yliopistojen välistä yhteistyötä, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon akateeminen järjestys.
It is impossible to ignore the academic and financial level of the individual top universities.
On mahdotonta jättää huomiotta yksittäisten huippuyliopistojen akateeminen ja taloudellinen taso.
That argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Väittelystä on tulossa teoreettinen, koska kalat ovat tosiaan kadonneet.
The distinction between services of general interest and services of general economic interest is academic.
Yleishyödyllisten palvelujen ja yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen välinen ero on teoreettinen.
This is not merely a theoretical or academic discussion, but a very real discussion about real countries.
Tämä ei ole vain teoreettinen tai akateeminen keskustelu, vaan erittäin todellinen keskustelu todellisista maista.

Esimerkkejä "academic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPersonally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.
Itse olen sitä mieltä, ettei tällaisesta akateemisesta keskustelusta olisi hyötyä.
EnglishIt must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
On myös mahdollistettava naisten haaveet korkeammista akateemisista viroista.
EnglishThe competition comprised three rounds, spanning the academic year 2011/2012.
Lukuvuoden 2011–2012 kuluessa opiskelijat kävivät läpi kolme kilpailukierrosta.
EnglishScarcely any academic research has been done into this aspect of Community law.
Yhteisön oikeutta ei ylipäänsä ole juuri tutkittu tieteellisesti tästä näkökulmasta.
EnglishThere are three problem areas: firstly, the disproportion in the academic world.
On kolme ongelmallista alaa: ensinnäkin epäsuhtaisuus akateemisella alalla.
EnglishAt the start of his professional career Mr Duisenberg collected academic experience.
Herra Duisenberg kokosi ammatillisen uransa alkuaikoina akateemista kokemusta.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Suuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas.
EnglishHowever, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Edellä mainittua ei kuitenkaan voida soveltaa alustavaan akateemiseen luonnokseen.
EnglishSo the complaints were coming from academic circles too, as well as from other bookshops.
Valituksia on siis tullut tieteellisiltä laitoksilta, mutta myös kirjakaupoilta.
EnglishThat argument is becoming academic because the fish have effectively disappeared.
Väittelystä on tulossa teoreettinen, koska kalat ovat tosiaan kadonneet.
EnglishIn my view, we should be very careful that this does not become an academic exercise.
Mielestäni meidän pitää todella varoa sitä, että tästä ei tule akateemista toimintaa.
EnglishThe software may not be used on devices owned by government or academic institutions.
Ohjelmistoa ei saa käyttää valtionhallinnon tai oppilaitosten omistamissa laitteissa.
EnglishPlanning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Kaavoituksesta ei saa tulla akateemisen tutkinnon suorittaneiden yksinoikeus.
EnglishThere are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.
Varsovassa on vielä alueita, joilla ei ole mitään kunnollisia akateemisia lukusaleja.
EnglishResearch and development in our universities and academic institutions are also important.
Tutkimus- ja kehitystyö yliopistoissamme ja korkeakouluissamme on myös tärkeää.
English10:58 Now our education system is predicated on the idea of academic ability.
10:58 Koulutusjärjestelmämme perustuu ajatukseen akateemisesta kyvystä.
EnglishWe feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
EnglishRecognition of diplomas is usually divided into professional and academic recognition.
Tutkintojen tunnustaminen jaetaan yleensä ammatilliseen ja akateemiseen tunnustamiseen.
English3:04 And then, like all good academic projects, I got more funding.
3:04 Ja sitten, kuten kaikki hyvät akateemiset projektit, sain lisää rahoitusta.
EnglishThe competition runs in 11 euro area countries in the academic year 2011-2012.
Kilpailu järjestetään 11:ssä euroalueen maassa lukuvuonna 2011–2012.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "academic":

academic
academe
English
academism