EN

abuse {substantiivi}

volume_up
The abuse of power at the expense of the people is the order of the day in Africa.
Vallan väärinkäyttö kansalaisten kustannuksella on yleistä Afrikassa.
The result is illegal immigration, human trafficking and abuse of asylum policies.
Tuloksena on laiton maahanmuutto, ihmiskauppa ja turvapaikkapolitiikan väärinkäyttö.
Right across Europe, the abuse of alcohol by children and adolescents is a growing problem.
Lasten ja nuorten alkoholin väärinkäyttö on kasvava ongelma koko Euroopassa.
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Lapsiseksimatkailu ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kauhistuttava ilmiö.
What we have here is precisely such an abuse in the grand tradition of Jean Monnet.
Kyseessä on juuri tällainen Jean Monnet'n perinteeseen pohjautuva hyväksikäyttö.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
Naisten hyväksikäyttö on kuitenkin edelleen merkittävä osa selkkauksia.
Bringing the issue of RCTV into the human rights emergency resolution today is a major abuse of that procedure.
RCTV:n tapauksen tuominen kiireelliseen ihmisoikeuspäätöslauselmaan tänään on menettelyn räikeä väärinkäytös.
If, however, a right is somehow abused, I am not sure if that abuse has anything to do with democratic ethics.
Jos oikeutta kuitenkin käytetään väärin, en tiedä liittyykö tämä väärinkäytös lopulta poliittiseen etikettiin.
If the argument of subsidiarity is put forward to defend such an abuse, the people of Europe will have little sympathy for it.
Jos tällainen väärinkäytös mahdollistetaan perustelemalla sitä toissijaisuusperiaatteella, eivät Euroopan kansalaiset ymmärrä sitä.
abuse (myös: assault, beating)
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
Miehitysjoukkoja arvostelevien pahoinpitely ja sorto jatkuvat.
Alcohol is estimated to be the causal factor in 16% of cases of child abuse and neglect.
Alkoholin arvioidaan aiheuttavan 16 prosenttia lasten pahoinpitely- ja laiminlyöntitapauksista.
Abuse could be affecting your daughter, your sister, your best friend right now.
Pahoinpitely saattaa vaikuttaa tyttäreesi, siskoosi, parhaaseen ystävääsi juuri nyt.
I would translate tosh as a term of infantile abuse that has no place whatsoever in our deliberations on this report.
Liuta hölynpölyä" on mielestäni lapsellinen solvaus, jolla ei ole mitään sijaa mietintöä koskevissa pohdinnoissamme.

Esimerkkejä "abuse"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Väärinkäytöksiin syyllistyvät on saatava oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe must not confuse tobacco abuse caused by tobacco consumption with production.
Syyllistettävää tupakointia ei saa sekoittaa tupakan kulutukseen ja tuotantoon.
EnglishThe possibility of irregularities and abuse is therefore potentially very high.
Säännönvastaisuuksien ja väärinkäytösten mahdollisuus on siten erityisen suuri.
EnglishWhat we have here is precisely such an abuse in the grand tradition of Jean Monnet.
Kyseessä on juuri tällainen Jean Monnet'n perinteeseen pohjautuva hyväksikäyttö.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Eläinten kloonaaminen taloudellisiin tarkoituksiin on toisaalta eettisesti väärin.
EnglishRacist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.
Rasistisella puheella käytetään ilmaisunvapautta hyväksi, eikä sitä voida suvaita.
EnglishSignificant results have also been obtained with regard to combating drug abuse.
Huomattavia tuloksia on saatu myös huumausaineiden väärinkäytön torjunnassa.
EnglishAbuse could be affecting your daughter, your sister, your best friend right now.
Pahoinpitely saattaa vaikuttaa tyttäreesi, siskoosi, parhaaseen ystävääsi juuri nyt.
EnglishAt least as important is preventing the abuse of power and human rights violations.
Vähintään yhtä tärkeää on vallan väärinkäytön ja ihmisoikeusloukkausten estäminen.
EnglishChild sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Lapsiseksimatkailu ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kauhistuttava ilmiö.
EnglishThe result is illegal immigration, human trafficking and abuse of asylum policies.
Tuloksena on laiton maahanmuutto, ihmiskauppa ja turvapaikkapolitiikan väärinkäyttö.
EnglishThis is a highly controversial issue as it constitutes a potential source of abuse.
Tämä aihe on sangen ristiriitainen, sillä se on mahdollisten väärinkäytösten lähde.
EnglishIt should not be the case that sexual abuse goes unreported for fear of reprisals.
Ei saisi olla niin, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei raportoida koston pelossa.
EnglishBut, of course, by 1996 he had been impeached for corruption and the abuse of power.
Mutta tietysti, vuonna 1996 häntä syytettiin korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä.
English(RO) Freedom of the press is never given adequate protection against abuse.
(RO) Lehdistönvapaudelle ei koskaan anneta riittävää suojaa väärinkäyttöä vastaan.
EnglishThe rapporteur is of the opinion that a fatalistic outlook encourages drug abuse.
Esittelijä on sitä mieltä, että fatalismi edistää huumausaineiden käyttöä.
EnglishThey have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.
Heidän on lopetettava uhkailut, väärinkäytökset, väkivalta, terrorismi ja tappaminen.
EnglishThe report will make abuse more difficult and reduce the distortion of competition.
Mietinnöllä tehdään väärinkäytöstä vaikeampaa ja vähennetään kilpailun vääristymistä.
EnglishI should first like to make a request: please do not abuse the adjective 'sustainable'.
Haluaisin ensinnä esittää pyynnön: älkää käyttäkö väärin adjektiivia "kestävä".
EnglishThis is an abuse of the parliamentary independence of individual Members!
Tämä on yksittäisten jäsenten parlamentaarisen riippumattomuuden väärinkäyttöä!
Muita sanoja