EN

abundantly {adverbi}

volume_up
abundantly
volume_up
erittäin {adv.} (selvä asia)
The situation in Belarus is abundantly clear. It is very difficult indeed.
Valko-Venäjällä tilanne on päivänselvä: se on todellakin erittäin hankala.
This was also abundantly clear in today' s debate on electronic communications.
Se käy erittäin selvästi ilmi tämänpäiväisestäkin sähköistä viestintää koskevasta keskustelusta.
This was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Minä ja virkamieheni teimme tämän toistuvasti erittäin selväksi.
abundantly (myös: amply, copiously, largely)
On the left-hand side, you see a market in Laos where they have abundantly present all kinds of insects that you choose for dinner for the night.
Vasemmalla puolella näkyy tori Laosissa, jolla on tarjolla runsaasti kaikenlaisia hyönteisiä, joista voi valita oman iltapalansa.
Energy, minerals, fish, gas, oil, wind and wave energy are all abundantly available in the region, which makes it vulnerable to speculation.
Energiaa, mineraaleja, kalaa, kaasua, öljyä, tuuli- ja aaltoenergiaa on kaikkia runsaasti saatavilla alueella, mikä tekee siitä keinottelulle alttiin.
I would prefer to see soft drugs legalised, which are, after all, less harmful than the alcohol which flows abundantly in this establishment too.
Pitäisin itse parempana mietojen huumeiden laillistamista, sillä ne ovat loppujen lopuksi vaarattomampia kuin alkoholi, jota käytetään runsaasti myös parlamentissa.
abundantly
volume_up
äärimmäisen {adv.} (selvä asia)
Thus, inland shipping is not the only user of river water, something that is abundantly clear during these days of extreme drought.
Sisävesiliikenne ei siten ole ainoa jokiveden käyttäjä, mikä on aivan selvää näinä äärimmäisen kuivuuden aikoina.
abundantly
Those events made it abundantly clear to us at the time that, on the main stretches of the trans-European network and in particular in its tunnels, we had something of a safety deficit.
Niistä kävi tuolloin yllin kyllin selväksi, että Euroopan laajuisen tieverkon ja erityisesti sen tunnelien keskeisillä osuuksilla oli varsinainen turvallisuusvaje.

Esimerkkejä "abundantly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishhas yet again made that abundantly clear to us.
Pääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
EnglishThe titanium dioxide case makes it abundantly clear that Parliament has its rights.
Titaanidioksiditapauksesta käy täysin selväksi, että parlamentilla on oikeutensa.
EnglishThe evaluation of the Lomé agreements in the 90s made that abundantly clear.
1990-luvulla solmittujen Lomé-sopimusten arviointi on osoittanut sen selvästi.
EnglishIt is, moreover, abundantly clear that the Cyprus issue has not been properly resolved.
Lisäksi on täysin selvää, ettei Kyproksen ongelmaa ole ratkaistu asianmukaisesti.
EnglishWe have to make it abundantly clear that we are not giving anybody carte blanche.
Meidän on tehtävä täysin selväksi, ettemme anna kellekään vapaita käsiä.
EnglishStatements by the Council and by the Quartet have made that abundantly clear.
Neuvoston ja kvartetin antamissa lausumissa on tehty tämä täysin selväksi.
EnglishLet me again make it abundantly clear that I would like the reformers to win.
Haluan vielä kerran tehdä täysin selväksi, että haluaisin uudistusmielisten voittavan.
EnglishMr President, it is abundantly obvious that our old town centres are dying.
   . Arvoisa puhemies, on täysin ilmeistä, että vanhat kaupunkikeskustat ovat kuolemassa.
EnglishThe Commission has made its view on the common position abundantly clear.
Komissio on ilmaissut selvästi, mitä mieltä se oli tästä yhteisestä kannasta.
EnglishI think we have made a few things in this connection abundantly clear.
Mielestäni olemme tässä yhteydessä selvittäneet perusteellisesti muutamia asioita.
EnglishThe situation in Belarus is abundantly clear. It is very difficult indeed.
Valko-Venäjällä tilanne on päivänselvä: se on todellakin erittäin hankala.
EnglishIt is abundantly clear that attempts are being made to control and manipulate the UNHCR.
On täysin selvää, että kyseistä elintä pyritään valvomaan ja manipuloimaan.
English   Mr President, it is abundantly obvious that Europe needs to protect itself.
   Arvoisa puhemies, on täysin selvää, että EU:n on suojauduttava.
EnglishThis was also abundantly clear in today' s debate on electronic communications.
Se käy erittäin selvästi ilmi tämänpäiväisestäkin sähköistä viestintää koskevasta keskustelusta.
EnglishWe in this European Parliament must make our position abundantly and forcefully clear.
Euroopan parlamentin on ilmaistava kantansa selvästi ja voimakkaasti.
EnglishThis was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Minä ja virkamieheni teimme tämän toistuvasti erittäin selväksi.
EnglishThis is why I need to make it abundantly clear that we need to really address the problem.
Tämän takia on tehtävä täysin selväksi, että meidän on todella puututtava tähän ongelmaan.
EnglishIt is abundantly clear that there should be some form of manufacturer responsibility for cars as well.
On aivan selvää, että myös autoja pitää koskea tietynlainen valmistajan vastuu.
EnglishI can assure Parliament that we made our position abundantly clear.
Voin vakuuttaa parlamentille, että teimme kantamme päivänselväksi.
EnglishThis has been abundantly demonstrated by the speakers before me.
Ennen minua puhuneet henkilöt ovat osoittaneet tämän yltäkylläisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abundantly":

abundantly
abundance