EN

abstraction {substantiivi}

volume_up
1. Tekniikka
abstraction
abstraction
2. virallinen
abstraction
Poverty is not an abstraction; it is a way of life affecting women and children in particular.
Köyhyys ei ole abstrakti käsite. Se on elämäntapa, joka koskee erityisesti naisia ja lapsia.
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
Terrorismi ei ole abstrakti käsite, se on totista totta.

Esimerkkejä "abstraction"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEurope is viewed more as an abstraction than an important presence in our lives.
EU nähdään pikemminkin käsitteenä kuin elämäämme merkittävästi vaikuttavana voimana.
EnglishPoverty is not an abstraction; it is a way of life affecting women and children in particular.
Köyhyys ei ole abstrakti käsite. Se on elämäntapa, joka koskee erityisesti naisia ja lapsia.
EnglishThe paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.
Talouskasvun paradigma on sitä vastoin abstraktio, jolla on käytännössä vain vähän merkitystä.
EnglishThe pollutants accumulate in inland waters and lakes, which are frequently used for the abstraction of drinking water.
Epäpuhtaudet kertyvät sisävesiin ja järviin, joita käytetään usein juomaveden lähteinä.
EnglishThe report by Mr Schmid tries to keep sight of the human element behind the abstraction of employment policy.
Schmidin mietinnössä pyritään katsomaan työllisyyspolitiikan abstraktion taakse ja näkemään ihminen.
EnglishTerrorism is not an abstraction; it is very real.
Terrorismi ei ole abstrakti käsite, se on totista totta.
EnglishWe have not considered it necessary for the Commission to regulate the very limited abstraction of water for whisky production.
Komissio ei ole pitänyt tarpeellisena rajoittaa hyvin rajallista viskintuotantoon liittyvää vedenottoa.
EnglishIn this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
Tällä tavoin saavutamme tulosten Euroopan ilman abstrakteja käsitteitä, jotka vieraannuttavat väistämättä ihmisiä.
EnglishThat all too often the citizens see Europe as some nebulous abstraction, with no bearing on their daily concerns.
Sitä, että kansalaisista yhteisö on liian usein hämärä ja vaikeatajuinen ja liian kaukana heidän jokapäiväisistä huolenaiheistaan.
EnglishWe have made our position an abstraction.
EnglishThis is not an abstraction.
EnglishIt is also clear that it is not possible to cast all eventualities in regulatory frameworks; instead, a certain level of abstraction is necessary.
On niin ikään selvää, ettei sääntelykehykseen ole mahdollista kirjata kaikkia mahdollisia tilanteita. Sen sijaan tarvitaan joitakin yleisiä sääntöjä.
EnglishWhat is important now is that they understand the test of truth that occurred there: the clash of whimsical abstraction with the reality faced by the people of Europe.
Nyt on tärkeää ymmärtää, minkälainen totuustesti siellä asetettiin: mielikuvitukseen perustuva kuvitelma törmäsi kansojen todellisuuteen.
EnglishFor a long time, many people saw European integration as a 'technical abstraction' , and it was regarded as a very marginal topic in the national political debate.
Euroopan yhdentyminen oli monen mielestä " tekninen abstraktio" . Tällä aiheella oli yleensä vaatimaton sija kansallisissa poliittisissa keskusteluissa.
EnglishFaced with such differences, can we really extrapolate universally applicable guidelines without regressing into abstraction and even artificiality?
Kun otetaan huomioon tämänkaltaiset erot, voimmeko todella laatia yleisesti sovellettavia suuntaviivoja ilman, että sorrumme jälleen epähavainnollisuuteen ja jopa keinotekoisuuteen?
EnglishAmendment No 24 regarding the proposed donation frequency stems from the implicit assumption by the authors that each and every donation is made at the maximum possible abstraction of blood volume.
Tarkistus 24 luovutustiheydestä juontaa juurensa kirjoittajien epäsuorasta oletuksesta, että joka ikisessä luovutuksessa otetaan enimmäismäärä verta.
EnglishIn the EU the concentration of nitrate in water has been regulated by two directives: the 1975 Surface Water for Abstraction of Drinking Water Directive and the 1980 Drinking Water Directive.
EU: ssa juomaveden nitraattipitoisuuksia on säännelty kahdella direktiivillä: vuoden 1975 juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden direktiivillä sekä vuoden 1980 juomavesidirektiivillä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abstraction":

abstraction
abstract
abstractedly