EN

absorption {substantiivi}

volume_up
absorption
absorption (myös: merger)
These include the maintenance of a level of payments compatible with the needs of enlargement and with the absorption of the RALs.
Näitä ovat maksujen määrän säilyttäminen laajentumisen tarpeiden mukaisina ja maksamatta olevien määrien sulauttaminen.
absorption
We came to the conclusion that perhaps absorption is not the best term to use.
Päädyimme siihen, ettei vastaanotto [absorption eli imeytyminen] liene paras termi käytettäväksi tässä yhteydessä.
absorption (myös: coalescence, merger)
absorption

Esimerkkejä "absorption"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is true that we must talk about integration capacity and not absorption capacity.
On totta, että on puhuttava integraatiovalmiudesta eikä vastaanottovalmiudesta.
EnglishIn June the European Council held an important debate on the Union’s absorption capacity.
Eurooppa-neuvosto kävi kesäkuussa tärkeän keskustelun unionin vastaanottokyvystä.
EnglishThis will allow a better absorption of the funds set aside for cohesion policy.
Tämä mahdollistaisi koheesiopolitiikkaan osoitettujen varojen entistä paremman hyödyntämisen.
EnglishThis is also a matter of the famous absorption capacity of the European Union.
Tähän liittyy myös paljon puhuttu Euroopan unionin vastaanottokyky.
EnglishSome of them are stuck at 10% or 11% absorption when it comes to the Social Fund.
Jotkin niistä ovat juuttuneet kymmenen tai 11 prosentin käyttöasteeseen sosiaalirahaston osalta.
EnglishThe use and absorption of EU funds gives a very clear and encouraging signal here.
EU:n varojen käyttö ja hyödyntäminen antaa tältä osin erittäin selkeän ja rohkaisevan signaalin.
EnglishThe absorption rate of these funds in the new Member States is continuously increasing.
Näiden varojen käyttöaste uusissa jäsenvaltioissa kasvaa jatkuvasti.
EnglishCertainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’s absorption capacity.
On selvää, että laajentumisen on edettävä EU:n vastaanottokyvyn rajoissa.
EnglishFrom now on, we must regard the European Union’s absorption capacity as a key parameter.
Tästä lähtien meidän on pidettävä Euroopan unionin vastaanottokriteeriä keskeisenä tekijänä.
EnglishThe degree of implementation and the absorption capacity have been key factors in our analysis.
Avaintekijöitä analyysissamme olivat täytäntöönpanoaste ja vastaanottokyky.
EnglishIt is our plan to make an effort to simplify the rules for absorption.
Suunnitelmiimme kuuluvat ponnistelut tukien täytäntöönpanosääntöjen yksinkertaistamiseksi.
EnglishThe Bulgarian Government finds the absorption of funds to be a major task.
Bulgarian hallitus pitää varojen käyttöä merkittävänä tehtävänä.
EnglishWe think that the concept of absorption capacity should be better defined.
Mielestämme vastaanottokyvyn käsite olisi määriteltävä paremmin.
EnglishWe have to be very sure that we can help everybody in order to have better absorption.
Meidän on oltava hyvin varmoja, että voimme auttaa kaikkia, jotta varoja käytettäisiin paremmin.
EnglishThe EU’s absorption capacity is something we have recently discussed more and more, with good reason.
EU:n vastaanottokyvystä olemme viime aikoina keskustelleet syystäkin yhä enemmän.
EnglishThis is also due to the considerable problems with the absorption of Community initiatives.
Tämä koskee varsinkin myös niitä huomattavia ongelmia, joita yhteisöaloitteissa on ilmennyt.
EnglishA few comments and points have been made concerning absorption capacity.
Vastaanottokyvystä esitettiin muutamia huomioita ja kommentteja.
EnglishThe fact is, there is a limit to the Member States' absorption capacity.
Tosiasia on, että jäsenvaltioiden vastaanottokyky on rajallinen.
EnglishThe current absorption rate in all funds is 14% and it was 25% before.
Tällä hetkellä kaikkien rahastojen käyttöaste on 14 prosenttia, kun se aiemmin oli 25 prosenttia.
EnglishThere is no pattern here: the countries with the biggest deficit are not showing the worst absorption rates.
Siinä ei ole kaavaa: maissa, joiden vaje on suurin, käyttöaste ei ole huonoin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absorption":

absorption
absorptance
absorptive
English
absorptivity