EN

absorbing {adjektiivi}

volume_up
absorbing (myös: compelling)

Esimerkkejä "absorbing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishthe implementation of measures aimed at absorbing the economic shock of the reform;
toteutetaan toimia uudistuksen aiheuttaman taloudellisen šokin lievittämiseksi
EnglishMr President, current rates of development are not absorbing the high level of unemployment.
Arvoisa puhemies, nykyinen kasvutahti ei poista korkeaa työttömyysastetta.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Kulttuuria voidaan välittää, ja sitä voidaan omaksua ja torjua.
EnglishIt is made out of anti-sun and heat-absorbing glass, with a non-mirror finish and a neutral tint.
Heijastamaton neutraalin sävyinen aurinkosuojalasi suojaa myös kuumuudelta.
EnglishAbsorbing such a situation has also so often been the subject of debates in this House.
Tällaisen tilanteen mahdollisuus on ollut usein myös keskustelujen aiheena tässä parlamentissa.
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Saamme antibiootteja ruoastamme, mikä lisää vastustuskykyämme.
EnglishOn Wednesday, 12 December 2007, a liquidity-absorbing
Niin ikään keskiviikkona 12.12. erääntyi 8 miljardin euron likviditeettiä vähentävä
EnglishFirst: a common asylum law must be created and the burden of absorbing refugees must be distributed.
Ensinnäkin: yhteisen turvapaikkaoikeuden luominen ja vastuunjako pakolaisten vastaanottamisessa.
EnglishIt is the opposite, absorbing the civil servants of many countries into one vast centralised nexus.
Sillä on aivan päinvastainen vaikutus: se liittää monien maiden virkamiehet valtavaan keskitettyyn verkostoon.
EnglishBut we as adults are no longer absorbing those statistics.
Mutta aikuiset eivät enää omaksu uusia äännejakaumia.
EnglishI do not see our Union as 'absorbing' nations.
En näe asiaa siten, että Euroopan unioni "absorboi" valtioita.
EnglishI believe that, with a healthy dose of business acumen, the companies are capable of absorbing these blows.
Tarkoitan, että sellaiset yritykset, joissa on terve annos yrittäjähenkeä, pystyvät selviytymään näistä iskuista.
EnglishAn example is the proposal for a social or minimal rate of VAT for services absorbing a great deal of labour.
Mietinnössä ehdotetaan esimerkiksi sosiaalisen tai minimiarvonlisäveron käyttöönottoa työvoimavaltaisille palveluille.
EnglishThe EU is South Africa' s foremost trading partner, absorbing 33% of its exports and accounting for 40% of its imports.
Euroopan unioni on Etelä-Afrikan tärkein kauppakumppani 33 % osuudella viennistä ja 40 %:n osuudella tuonnista.
EnglishWe fail, however, fully to recognise the European Union’s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Tällöin ei kuitenkaan anneta tunnustusta sille, että Euroopan unioni onnistui sulauttamaan uudet maat luonnollisesti.
EnglishEach time it enlarges, the Union must be capable of absorbing those who enter and must accommodate the changes arising from it.
Unionin on aina laajentuessaan kyettävä ottamaan vastaan uudet jäsenet ja mukautumaan tästä seuraaviin muutoksiin.
EnglishOceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
Valtameret ja maan kasvillisuus ovat peittäneet lämpenemisen sitomalla tähän mennessä yli puolet ihmisen aiheuttamista päästöistä.
EnglishOn Friday, 7 December 2007, a liquidity-absorbing
EnglishMr President, I would like to table a compromise oral amendment absorbing Amendments Nos 7, 8 and 9 tabled by Mr Belder.
Arvoisa puhemies, ehdotan suullista kompromissitarkistusta, jossa otetaan huomioon jäsen Belderin esittämät tarkistukset 7, 8 ja 9.
EnglishThe business risks, including absorbing the peaks and troughs in transport and repair activities, are then borne by a third party.
Liiketoiminnan riskit, kuten nousu- ja laskukaudesta selviäminen kuljetuksissa ja korjaustöissä, lankeavat muiden harteille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absorbing":

absorbing
absorbed
absorbent