EN

to absorb [absorbed|absorbed] {verbi}

volume_up
The European Union's ability to absorb new members and overcome the economic challenges of European Union expansion are not infinite.
Euroopan unionilla ei ole loputonta kykyä sulauttaa uusia jäsenvaltioita ja voittaa laajentumisen taloudellisia haasteita.
The EU must realise that its smallest state cannot continue to absorb the vast number of immigrants seeking refuge and asylum.
EU:n täytyy ymmärtää, että sen pienimmät jäsenvaltiot eivät voi enää sulauttaa pako- ja turvapaikkaa etsivien siirtolaisten suurta määrää.
It would be unrealistic, patronising and even degrading to seek to absorb, realign and weaken the historical greatness of that world.
Olisi epärealistista, holhoavaa ja jopa halventavaa yrittää sulauttaa, mukauttaa ja köyhdyttää tämän maailman suurenmoista historiaa.
Culture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Kulttuuria voidaan välittää, ja sitä voidaan omaksua ja torjua.
Children and young people, especially, identify with characters in advertisements and absorb the clichés they present.
Eteenkin lapset ja nuoret samaistuvat mainosten hahmoihin ja omaksuvat niissä esiintyvät kliseet.
The programme also allows young people to absorb a range of values which will create a sense of belonging to a common social and cultural area.
Ohjelma antaa nuorille myös mahdollisuuden omaksua arvoja, jotka määrittävät tunnetta yhteiseen sosiaaliseen ja kulttuurialueeseen kuulumisesta.
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Tätä edelsi pitkä kuivuus, joka heikensi maaperän kykyä imeä sadetta.
We constantly hear shocking information, such as that softeners can also find their way into the food chain, as they can be absorbed in fatty foods.
Saamme toistuvasti uusia järkyttäviä tietoja, ja tällä välin tiedetään, että pehmentimet voivat päätyä myös ravintoketjuun, koska rasvaiset elintarvikkeet voivat imeä niitä itseensä.
Forests and seas are among the most important carbon sinks and stores, and it has also been seen that the ability of forest soil in the north to absorb carbon is even greater than that of trees.
Metsät ja meret ovat tärkeimpiä hiilidioksidinieluja ja -varastoja, ja on havaittu, että myös metsän maaperän kyky imeä hiiltä on jopa suurempi kuin itse puuston pohjoisessa.
to absorb
volume_up
kulutta {v.} (aikaa, voimavaroja)
to absorb
volume_up
viedä [vien|vienyt] {v.} (aikaa, voimavaroja)

Esimerkkejä "to absorb"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Tärkein kysymys on se, miten asianomaiset järjestöt kykenevät käyttämään varat.
EnglishAccording to a report by the World Bank, it is possible to absorb this amount.
Maailmanpankin tutkimuksessa todetaan, että tämän verran voidaan kuluttaa.
EnglishThey would be able to absorb the principles governing the working of our democracy.
He voisivat oppia periaatteita, joiden perusteella demokratiamme toimii.
EnglishFirstly, does the European Union have the capacity to absorb these countries?
Ensinnäkin onko Euroopan unionilla kapasiteettia vastaanottaa nämä maat?
EnglishI fear greatly that this confusion has increased in relation to the capacity to absorb it.
Pelkään pahoin, että tämä hämmennys on lisääntynyt suhteessa vastaanottovalmiuteen.
EnglishWe suggest there is limited capacity to absorb increases effectively and efficiently.
Kyky ottaa vastaan lisäyksiä tehokkaasti on mielestämme rajallinen.
EnglishIn the case of the capture spiral, it needs to be so stretchy to absorb the impact of flying prey.
Pyydysspiraalin on oltava niin joustavaa voidakseen kestää lentävän saaliin iskun.
EnglishThis will require sensitive and intensive management to absorb this change seamlessly.
Hallinnoinnin on siis oltava järkevää ja tehokasta, jotta muutokseen sopeudutaan saumattomasti.
EnglishRetailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Vähittäismyyjien ja muiden toimitusketjun lenkkien oletetaan maksavan tullit omasta katteestaan.
EnglishAnd in these cavities, these micro-cavities form, and as they fuse soils, they absorb water.
Mikrokaviteetit muodostuvat näissä käytävissä ja absorboivat vettä maahan sekoittuessaan.
EnglishMr President, the European Union has a seemingly limitless need to absorb more countries.
(EN) Arvoisa puhemies, EU:lla näyttää olevan kyltymätön tarve ottaa vastaan lisää jäsenvaltioita.
EnglishThe plants concerned absorb CO2 corresponding to the CO2 released on combustion.
Tällaiset laitokset absorboivat hiilidioksidia sen mukaan, miten paljon palamisessa vapautuu hiilidioksidia.
EnglishIt was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Tätä edelsi pitkä kuivuus, joka heikensi maaperän kykyä imeä sadetta.
EnglishThe St Gotthard tragedy will lead to even more re-routed traffic for the valley to absorb.
Lisäksi Gothardin murhenäytelmän vuoksi joudutaan pohtimaan, minne sen kautta kulkeva liikenne ohjataan.
EnglishOf course Europe cannot absorb all of the world’s misery.
Tietenkään Eurooppa ei voi ottaa vastuulleen koko maailman kurjuutta.
EnglishWhat of the employment policies of our Member States, which absorb ECU 200 billion every year?
Millaisia ovat ne jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikat, joihin uppoaa vuosittain 200 miljardia ecua?
EnglishA single day of war between two European countries would absorb the whole Community budget.
Yhden päivän kestävä sota kahden eurooppalaisen maan välillä nielisi kaikki yhteisön talousarvion varat.
EnglishThe sector cannot absorb this estimated loss of revenue.
Ala ei pysty selviytymään tällaisesta arvioidusta tulonmenetyksestä.
EnglishIs Europe prepared to absorb the shock induced by its indissoluble link with the US market?
Onko Eurooppa varautunut sokkivaikutukseen, jonka sen kiinteä yhteys Yhdysvaltojen markkinoihin aiheuttaa?
EnglishWe need to achieve strong growth levels in order to move forward and absorb the new Member States.
On saavutettava vahvaa kasvua, jotta pääsemme eteenpäin ja pystymme ottamaan vastaan uudet jäsenvaltiot.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "absorbed":

absorbed
absorbent
absorbing