"about-turn" - Suomenkielinen käännös

EN

"about-turn" suomeksi

EN

about-turn {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "about-turn"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishInternational society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
Kansainvälinen yhteiskunta, jota ohjaa terve järki ja rationalismi, on tehnyt täyskäännöksen.
EnglishFor more info about this setting, see Turn sharing on or off.
Lisätietoja asetuksesta on ohjeaiheessa Jakamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
EnglishIt also brings about openness, which in turn produces security.
Se lisää avoimuutta, mikä puolestaan parantaa kuluttajansuojaa.
EnglishThe government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Saksan liittotasavalta - jota johtaa liittokansleri - on tehnyt täyskäännöksen.
EnglishFor more info about network sharing, see Turn sharing on or off.
Lisätietoja verkon jakamisesta on ohjeaiheessa Jakamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
EnglishFor more info about sharing, see Turn sharing on or off.
Lisätietoja jakamisesta on ohjeaiheessa Jakamisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
EnglishHowever, we are extremely worried about the turn being taken by the debates between the Member States.
Olemme kuitenkin äärimmäisen huolissamme jäsenvaltioiden välisten keskustelujen saamasta käänteestä.
EnglishI ask you to make this about-turn, and in doing so, give our priorities a new direction.
Pyydän teitä tekemään täyskäännöksen ja viitoittamaan siten uuden suunnan ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiselle.
EnglishThis about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Tällainen muutos ei saa johtaa suunnanmuutokseen, joka järkyttää Euroopan toimielinten tasapainoa.
EnglishWhat a turn-about for the United Kingdom and for Europe!
Millainen vallankumous Isolle-Britannialle ja Euroopalle!
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Haluaisin edelleen uskoa Euroopan täyskäännökseen.
EnglishThat is why I make this appeal to those who hold power in Iran: change; turn about, before it is too late.
Vetoan tämän vuoksi niihin, joilla on valta Iranissa: muuttukaa ja tehkää täyskäännös ennen kuin on liian myöhäistä!
EnglishWe should be very pleased about this awakening of democratic awareness and about the broad popular turn-out.
Meidän olisi oltava hyvin tyytyväisiä tähän demokraattisen tietoisuuden heräämiseen ja kansan vilkkaaseen äänestysintoon.
EnglishFollowing the recognition of East Timor’s independence, it was clear that the situation was not about to take a turn for the better.
Itä-Timorin itsenäisyyden tunnustamisen jälkeen oli selvää, ettei tilanne ollut kääntymässä parempaan.
EnglishFollowing their political about-turn in March, our African partners expressly called on the EU to be patient.
Maaliskuussa tekemänsä poliittisen täyskäännöksen jälkeen afrikkalaiset kumppanimme nimenomaan pyysivät EU:lta kärsivällisyyttä.
EnglishI regard that as shameful and as a flagrant about-turn on the road towards compliance with the Copenhagen criteria.
Pidän tätä häpeällisenä ja törkeänä täyskäännöksenä prosessissa, jonka pitäisi johtaa Kööpenhaminan kriteerien noudattamiseen.
English(BG) The second year of Bulgaria's membership to the European Union is about to turn fatal for many Bulgarian dairy farmers.
Bulgarian toinen jäsenyysvuosi Euroopan unionissa on muuttumassa kohtalokkaaksi monelle bulgarialaiselle maitotilalliselle.
EnglishThat is a real about-turn.
EnglishSecondly, the upbringing of children should start with the family and the school, which in turn brings about the need for specialised instruction for parents and teachers.
Toiseksi lasten kasvatuksen pitäisi alkaa perheestä ja koulusta, mikä edellyttää erityisten ohjeiden antamista vanhemmille ja opettajille.
EnglishWe have executed something of an about-turn here, but I think that it is in everyone's interest for us to be able support this directive or this proposal.
Me olemme tehneet tässä olennaisen täyskäännöksen, mutta on mielestäni kaikkien etujen mukaista, että me voimme tukea tätä direktiiviä tai tätä hänen ehdotustaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "about-turn" suomeksi

about adverbi
about prepositio
turn substantiivi