EN

abnormal {adjektiivi}

volume_up
The rapporteur is totally correct when he states that the approach which we have decided on is not at all abnormal, but rather constitutes a return to normality.
Hän on sataprosenttisesti oikeassa todetessaan, että valitsemamme menettelytapa ei oikeastaan ole tavallisuudesta poikkeava vaan paluu normaaliin.
Although this republic has introduced various ethnic and religious holidays, the abnormal bilateral agreement on the status of US citizens still exists.
Vaikka kyseinen tasavalta onkin ottanut käyttöön useita etnisiä ja uskonnollisia pyhäpäiviä, poikkeava kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltain kansalaisten asemasta on edelleen voimassa.
abnormal (myös: freakish)
Again, fundamentally, our diagnosis is that what was abnormal in the functioning of Europe was that we had poor governance, poor governance of the economic union.
Diagnoosimme on jälleen se, että epänormaalia Euroopan unionin toiminnassa oli talousliiton huono hallinto.
1:32 Now in the nature area, we look at whether or not we are innately equipped with something, perhaps in our brains, some abnormal chromosome that causes this muse-like effect.
1:32 Luonnon alalla, katsomme olemmeko luontaisesti varustautuneita -- kenties aivoissamme on jokin epänormaali kromosomi, joka aiheuttaa muusan tyyppisen vaikutuksen.

Esimerkkejä "abnormal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI want to resist our gradually starting to regard the abnormal as being the norm.
Vastustan sitä, että alamme vähitellen pitää tätä epänormaalia tilannetta normaalina.
EnglishAn update on abnormal outstanding payment commitments would also be helpful.
Sen olisi hyvä tiedottaa myös epänormaaleista maksamatta olevista määristä.
EnglishThat way we are shifting the problem onto abnormal and sick minorities.
Silloin työnnämme ongelman epänormaalien ja sairaiden vähemmistöjen niskaan.
EnglishIt is abnormal not to demand zero discharges into the aquatic environment.
Mielestämme ei ole normaalia, ettei vaadita, että vesiin ei päästetä lainkaan jätevettä.
EnglishHe argues that an abnormal situation requires abnormal actions.
Hän väittää, että epätavallinen tilanne vaatii epätavallisia toimia.
EnglishI would go so far as to say that it is viewed as a humiliating and abnormal state, which people can sort out by themselves.
Sitä pidetään jopa alentavana ja epänormaalina tilana, josta ihmisten pitää päästä itse pois.
EnglishThis parliamentary practice is totally abnormal.
Tällainen parlamenttikäytäntö on aivan epänormaalia.
EnglishWe must consider whether it is reasonable to give animals feed supplements which cause abnormal growth.
Meidän on pohdittava, onko järkevää antaa eläimille rehuissa lisäaineita, joiden vuoksi eläimet kasvavat epänormaalisti.
EnglishIn fact, the opposite would be abnormal.
Jos näin ei toimittaisi, niin se olisi epänormaalia.
EnglishYesterday the House agreed to allow Mrs Fontaine as President in the Chair then to conduct the sitting in a rather abnormal manner.
Eilen parlamentti salli rouva Fontainen johtaa istuntoa puhemiehenä melko epätavallisella tavalla.
EnglishThis is a completely abnormal situation.
EnglishI would like this house to put some pressure on the European Commission to take steps to resolve this abnormal situation.
Haluan parlamentin painostavan Euroopan komissiota, jotta se toteuttaisi toimia tämän poikkeustilanteen ratkaisemiseksi.
EnglishI would like to know if this is correct, and if so, can you tell me on what basis this decision was taken, as it is a totally abnormal procedure?
Kysyn, onko tämä asianmukaista ja millä perusteella, sillä tämä menettely on hyvin epätavallinen.
EnglishSlight in a sense that this 5% will also be modified by inflation, which means that we are not talking about an abnormal increase.
Vähäistä siksi, että inflaatio vaikuttaa tähän viiteen prosenttiin, joten kyse ei ole epätavallisesta lisäyksestä.
EnglishAgain, fundamentally, our diagnosis is that what was abnormal in the functioning of Europe was that we had poor governance, poor governance of the economic union.
Diagnoosimme on jälleen se, että epänormaalia Euroopan unionin toiminnassa oli talousliiton huono hallinto.
EnglishEven though our assistance has been granted under extremely difficult and quite abnormal economic circumstances, it must continue.
Tämä apu on säilytettävä, vaikka toimet olisikin toteutettu erittäin vaikeissa oloissa, jotka eivät muistuta mitään normaalia taloudellista tilaa.
EnglishLast year's declaration on implementation profiles and the plan to do away with the abnormal RAL must therefore be followed through.
Meidän on siksi noudatettava viime vuonna annettua lausumaa toteuttamisaikataulusta ja epänormaaleja maksamatta olevia määriä koskevasta suunnitelmasta.
EnglishI also wish to comment on Amendment 22 concerning passengers who are potentially disruptive or whose behaviour is manifestly abnormal.
Haluan sanoa mielipiteeni myös tarkistuksesta 22, joka koskee mahdollisesti häiriköiviä matkustajia tai matkustajia, joiden käytös on selvästi epänormaalia.
EnglishThey were not only terrible because they were abnormal in terms of temperature, humidity, and continental winds, abnormal in nature: they were also abnormal in their duration.
Ne olivat kamalat sekä poikkeuksellisten lämpötilojen, kosteuden ja tuulien että myös epätavallisen kestonsa vuoksi.
EnglishI, of course, welcome the mobilisation of the Solidarity Fund to aid the victims of the tragedy that struck Madeira following abnormal rainfall.
Tuen tietenkin solidaarisuusrahastojen varojen käyttöönottoa Madeiralla rankkasateiden seurauksena tapahtuneen luonnonkatastrofin uhrien auttamiseksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abnormal":

abnormal
English
abnormality