EN

ability {substantiivi}

volume_up
But the crucial issue will be the political will and ability to apply fines.
Olennainen kysymys on kuitenkin poliittinen tahto ja kyky soveltaa sakkoja.
The ability to be democratic goes hand in hand with the ability to discuss.
Kyky demokratiaan on aina yhteydessä kykyyn keskustella.
However, the ability to monitor creditworthiness would be made more difficult.
Kyky valvoa luottokelpoisuutta kuitenkin vaikeutuisi.
Let me just add that our excellent Minister for Europe is a terrific songwriter but that songwriting ability is not enough in this context.
Saanenhan vielä lisätä, että erinomainen Eurooppa-asioiden ministerimme on verraton lauluntekijä mutta että taito tehdä lauluja ei tässä yhteydessä riitä.
It is time to stop just thinking of people in terms of aid, but to start thinking in terms of people as having the enterprising ability to do things for themselves if they are given the support.
On aika lakata ajattelemasta, että ihmisiä pitää auttaa, ja alkaa ajatella, että ihmisillä on yrittämisen taito, jonka avulla he voivat auttaa itse itseään, jos he saavat siihen tukea.
Nothing characterises human beings as much as the ability to think.
Mikään muu ominaisuus ei voi luonnehtia ihmisyyttä paremmin kuin juuri kyky ajatella.
The core of the Sign In application is its ability to recognize you—or “authenticate” you—as a valid member of Microsoft Online Services.
Sovelluksen Kirjautumissovellus keskeinen ominaisuus on kyky tunnistaa käyttäjä ja todentaa hänet voimassa olevaksi Microsoft Online Services -palvelut -palveluiden jäseneksi.

Esimerkkejä "ability"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI sincerely thank the rapporteur for her fine ability to listen and synthesise.
Kiitän esittelijää vilpittömästi hänen kyvystään kuunnella ja yhdistellä asioita.
EnglishIt is not simply their ability to implement the acquis - they can deliver on that.
Kyse ei ole vain yhteisön säännöstöstä - sen suhteen he pärjäävät oikein hyvin.
EnglishFourthly, we want to enhance the EU's ability to act in the foreign policy domain.
Neljänneksi: haluamme vahvistaa Euroopan unionin ulkopoliittista toimintakykyä.
EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Se tarkoittaa, että sillä on valmiudet ydinaseiden teolliseen valmistamiseen.
EnglishWithout participation and the ability to influence there will be no engagement.
Ilman osallistumista ja mahdollisuutta vaikuttaa ei ole myöskään sitoutumista.
English(Laughter) (Applause) It's a completely useless ability, if you think about it.
(Naurua) (Suosionosoituksia) Se on täysin hyödytön kyky, tarkemmin ajateltuna.
EnglishFrankly, we listened with concern about your ability to understand this House.
Olimme suoraan sanoen huolestuneita kyvystänne ymmärtää Euroopan parlamenttia.
EnglishThe main question is the ability of the relevant organisations to absorb the funds.
Tärkein kysymys on se, miten asianomaiset järjestöt kykenevät käyttämään varat.
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuus hallita omaa talouskehitystä menetetään.
EnglishIn short, I hear your concerns and will defend them to the best of my ability.
Ymmärrän huolenne ja aion toimia niiden hälventämiseksi parhaan kykyni mukaan.
EnglishThe ability of Member States to defend their flag carriers should not be reduced.
Jäsenvaltioiden valmiutta puolustaa kansallisia yhtiöitään ei saisi vähentää.
EnglishThis is bound to have an impact on the ability of Malta and Cyprus to plan spending.
Tämä vaikuttaa varmasti Maltan ja Kyproksen kykyyn suunnitella varojen käyttöä.
EnglishThirdly: this increase will enhance the ability of the ECB to react and adapt.
Kolmanneksi varannon lisääminen parantaa EKP:n reagointi- ja sopeutumiskykyä.
EnglishPublic opinion still has no faith in the Commission's ability to exercise control.
Yleinen mielipide ei edelleenkään luota valvontaan, jota komissio voisi harjoittaa.
EnglishSuch a transitional period would at least give them the ability to plan their future.
Siirtymäkausi antaisi heille ainakin mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttaan.
EnglishTraining programmes should be oriented to their needs and level of ability.
Koulutusohjelmia olisi mukautettava heidän tarpeidensa ja taitojensa mukaisesti.
EnglishThe Dodik government in Republic Srpska is gradually acquiring the ability to act.
Dodikin Republika Srpskassa muodostaman hallituksen toimintakyky paranee vähitellen.
EnglishIt does add value to our ability to get value for money in the institutions.
Se antaa lisäarvoa meidän kykyymme saada rahoillemme vastinetta eri toimielimissä.
EnglishOne was the question of the ability of terminal equipment to harm the network.
Yksi oli kysymys siitä, voivatko päätelaitteet aiheuttaa vahinkoja verkolle.
EnglishAnd I do not yet have the ability to be in more than one place at the same time.
Eikä minulle ole vielä lahjoitettu kykyä olla monessa paikassa yhtä aikaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ability":

ability
English
learning ability