EN

abilities {monikko}

volume_up
abilities (myös: capabilities)
The Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
Bonobon kyvyt ovat ällistyttäneet tiedemiehiä joka puolella maailmaa.
This is a pattern, not a succession of tragic accidents beyond the abilities of Russia's judiciary.
Tämä on järjestelmällistä toimintaa, ei Venäjän oikeuslaitoksen kyvyt ylittävä traagisten onnettomuuksien sarja.
Aesthetic sensitivity on the one hand, and, on the other, mathematical abilities and science - this is what we are lacking.
Esteettinen herkkyys yhtäältä ja matemaattiset kyvyt ja tiede toisaalta - näitä meiltä puuttuu.
abilities
Appropriate abilities must be preserved even at an older age, and this is possible only with a more modern, more accessible health service.
Asianmukaiset valmiudet on säilytettävä myös vanhempana, ja tämä on mahdollista vain nykyaikaisten, entistä paremmin saatavilla olevien terveyspalvelujen akutta.
We must not ignore the fact that partners have the necessary abilities and resources which may boost the programme's effectiveness by making the process for selecting projects more efficient.
Emme saa jättää huomiotta sitä, että kumppaneilla on tarvittavat valmiudet ja voimavarat, jotka saattavat lisätä ohjelman vaikutuksia tehostamalla hankkeiden valintaprosessia.

Esimerkkejä "abilities"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFailure to utilise women' s decision-making abilities is an unacceptable waste.
Olisi luvatonta tuhlausta jättää naisten voimavarat päätöksenteossa hyödyntämättä.
EnglishYou will be asked for consent or credentials before giving your helper these abilities.
Sinulta pyydetään lupaa tai valtuuksia, ennen kuin annat auttajalle nämä oikeudet.
EnglishThey have improved their language abilities and intercultural skills.
Nuoret ovat voineet siten parantaa myös kielitaitoaan ja kulttuurista tietämystään.
EnglishSo what really matters are the more right-brained creative, conceptual kinds of abilities.
Merkitystä on siis enemmän oikean aivopuoliskon luovilla, käsitteellisillä kyvyillä.
English4:36 Now, what's even worse than restriction is that adults often underestimate kids abilities.
4:36 Sääntöjen luomistakin pahempaa on se että aikuiset aliarvioivat lapsia.
EnglishI must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
Kiitän Reinhard Rackia siitä, että hän antoi tunnustusta vuorikiipeilytaidoistani.
EnglishWe should be confident of our potential and abilities as Europeans.
Meidän eurooppalaisten pitäisi luottaa mahdollisuuksiimme ja kykyihimme.
EnglishThe Commission always endeavours to answer Parliament’s questions to the best of its abilities.
Komissio pyrkii aina vastaamaan parlamentin kysymyksiin parhaansa mukaan.
EnglishI think we have worked together to the very best of our abilities in producing this report.
Mielestäni olemme työskennelleet yhdessä parhaan kykymme mukaan laatiessamme tätä mietintöä.
EnglishThere is a particular focus on the children's aptitudes and abilities.
Hankkeessa keskitytään erityisesti lasten valmiuksiin ja kykyihin.
EnglishThe role of women is inestimable; yet their abilities and potential are not appreciated.
Naisten rooli on korvaamaton, mutta kuitenkaan heidän kykyjään ja mahdollisuuksiaan ei arvosteta.
EnglishFirstly, there is surely no doubt about the abilities of the President of the Commission, Mr Barroso.
Ensinnäkin komission puheenjohtajan Barroson kyvyistä ei ole epäilystäkään.
EnglishThe same goes for teachers, who transmit these abilities to their pupils.
Sama pätee opettajiin, jotka välittävät kykynsä oppilailleen.
EnglishHe appears to be a good man and he is trying to do a difficult job to the best of his abilities.
Hän vaikuttaa kunnon mieheltä ja yrittää hoitaa vaikean tehtävänsä parhaan kykynsä mukaan.
EnglishHis abilities were also demonstrated in his immediate response to the problem of Russia and Georgia.
Hänen kykynsä näkyivät hänen välittömässä vastauksessaan Venäjän ja Georgian ongelmaan.
EnglishThe level of culture will increase and the creative abilities of employees will be enhanced.
Sivistystaso nousee ja työntekijöiden luovaa panosta arvostetaan.
EnglishThe Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
Bonobon kyvyt ovat ällistyttäneet tiedemiehiä joka puolella maailmaa.
EnglishWe also need more confidence in our own abilities, and that is at the heart of this communication.
Tarvitsemme myös lisää luottamusta omiin kykyihimme, ja juuri tästä tiedonannossa on kyse.
EnglishDistrust was expressed regarding our common policy and the abilities of the European Union.
Yhteistä politiikkaamme ja Euroopan unionin kykyä epäiltiin.
EnglishI intend to try to fulfil both duties to the best of my abilities.
Koetan täyttää molemmat velvollisuuteni parhaan kykyni mukaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ability":

ability
English
learning ability