EN

to abide [abided|abided] {verbi}

volume_up
I understand the importance of your assessments, but we must abide by the Rules of Procedure.
Näkemyksenne ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy pysyä käsittelemässämme aiheessa.
Yet, the Commission would like to abide by the text of its proposal, which it formulated in accordance with the proposal on comitology it approved on 24 June 1998.
Komissio toivoo kuitenkin voivansa pysyä oman ehdotuksensa tekstissä, joka on laadittu 24. kesäkuuta 1998 hyväksytyn komitologiaa koskevan ehdotuksen mukaisesti.
Only in this way will the European Union be able to abide by its commitment expressed in Article 103 of the Treaty to promote the integration of developing countries in the world economy.
Ainoastaan siten Euroopan unioni voi pysyä uskollisena perustamissopimuksen 103 artiklassa ilmaistulle velvoitteelleen edistää kehitysmaiden integroitumista maailmanlaajuiseen talouteen.

Esimerkkejä "to abide"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
Tästä syystä meidän ei pitäisi asettaa pakollisia velvoitteita tässä asiassa.
EnglishHowever, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Jäsenvaltiot ovat kuitenkin tehneet poliittisen sitoumuksen noudattaa niitä.
EnglishWe now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
Meillä on nyt tiukat säännöt, ja toivon, että voimme aidosti noudattaa niitä.
EnglishBut Boeing decided it no longer wanted to abide by the obligations of this agreement.
Mutta Boeing päätti, että se ei halua enää noudattaa tämän sopimuksen velvoitteita.
EnglishHowever, we are a Community of laws and we must abide by settled law on this.
EU on kuitenkin oikeusyhteisö, ja meidän on noudatettava asiaa koskevaa lainsäädäntöä.
EnglishIraq, like all other countries, has to abide by the decisions taken by the UN.
Irakin on kaikkien muiden valtioiden tavoin noudatettava YK:n päätöksiä.
EnglishOnce again, Hungary should abide by the rule of law and follow democratic rules.
Unkarin olisi jälleen kerran noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja demokratian sääntöjä.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Kansakuntien on välttämätöntä noudattaa näiden sopimusten velvoitteita.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
Tämän vuoksi neuvosto kehotti kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumuksiaan kaikilta osin.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Pyydän teitä kunnioittavasti pysyttäytymään teille annetussa puheajassa.
EnglishI hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Toivon, että toimitte tämän säännön mukaisesti lainsäädäntöehdotuksessanne.
EnglishThe House has made its decision and what we must now do is abide by it.
Täysistunto on tehnyt päätöksensä, päätös on tehty, ja meidän on noudatettava sitä.
EnglishIt will be necessary to abide by the Stability and Growth Pact in Europe, not to bury it.
Vakaus- ja kasvusopimusta on ehdottomasti noudatettava EU:ssa, sitä ei saa haudata.
EnglishWe want the Stability and Growth Pact; let us abide by it and implement it.
Haluamme vakaus- ja kasvusopimuksen; pitäkäämme siitä kiinni ja pankaamme se täytäntöön.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
Olemme muodostaneet kannan, ja Tšekin tasavallan hallitus noudattaa sitä.
EnglishOne of the keys to overcome this is to abide by the financial perspectives.
Yksi keino tilanteen ratkaisemiseksi on rahoituskehyksen noudattaminen.
EnglishWe need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them.
Me tarvitsemme demokratiaa varten pelisäännöt, ja meidän on myös lopulta noudatettava niitä.
EnglishI understand the importance of your assessments, but we must abide by the Rules of Procedure.
Näkemyksenne ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy pysyä käsittelemässämme aiheessa.
EnglishThis is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
Näin siksi, että meidän on kunnioitettava niitä, jotka maksavat veroja ja noudattavat sääntöjä.
EnglishMembers must agree to abide by this code when they receive their secretarial allowance.
Hyväksyessään sihteeristökorvauksen jäsenten pitäisi sitoutua näihin käytännesääntöihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abidance":

abidance
law-abiding
English