EN

abatement {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "abatement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the committee I voted against those amendments which jeopardised the UK abatement.
Äänestin valiokunnassa niitä tarkistuksia vastaan, joilla vaarannettiin brittialennus.
EnglishThe potential materialisation of these risks – or their abatement – requires close monitoring.
On seurattava tarkasti, miten nämä riskit toteutuvat – tai hälvenevät.
EnglishI could not agree with the rapporteur's view about the UK abatement.
En voinut yhtyä esittelijän kantaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävästä korjauksesta.
EnglishThat means further movement from the British side on their abatement.
Tämä edellyttää briteiltä lisämyönnytyksiä hyvityksensä osalta.
EnglishIt will encourage the industry to invest in abatement measures.
Sillä alaa kannustetaan investoimaan torjuntatoimiin.
EnglishThere is a proposal in Amendment 19 for longer time limits when abatement equipment malfunctions or breaks down.
Tarkistuksessa 19 ehdotetaan pidempiä aikarajoja puhdistustekniikan epäkäytettävyystilanteissa.
EnglishConsequently noise abatement is in the interests of industry.
Niinpä meluntorjunta on myös teollisuuden oma asia.
EnglishHowever, the contribution of biogas from manure to the abatement of greenhouse gases requires further research.
Lannasta tuotetun biokaasun panos kasvihuonekaasujen vähentämisessä vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.
EnglishThe additions will support the appropriate consideration of sensitive groups in designing the abatement measures.
Lisäyksillä tuetaan herkkien ryhmien asianmukaista huomioon ottamista torjuntatoimien suunnittelussa.
EnglishHowever, a solidarity and compensation fund is necessary for the abatement of the consequences of this loss of specialists.
Tarvitaan kuitenkin solidaarisuus- ja korvausrahasto tämän erikoislääkärien menettämisen seurauksien lieventämiseksi.
EnglishIt is very encouraging that the amendments that I put forward at first reading with regard to abatement technology were taken on board.
On erityisen rohkaisevaa, että ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin esittämäni tarkistukset, jotka liittyivät vähennystekniikoihin.
EnglishP[amp]O Ferries, operating on the Dover-Calais route, have two identical ships operating, one with the abatement technology and one without.
Doverin ja Calais’n väliä liikennöivällä P[amp]O Ferries -varustamolla on kaksi samanlaista alusta, joista toisessa on rikkipäästöjen vähennystekniikkaa ja toisessa ei.
EnglishThe Díez de Rivera report adds a number of recommendations here which I am quite happy to support, since they are all excellent ideas on noise abatement.
Díez de Riveran mietintö lisää tähän vielä suuren joukon suosituksia, joita melkein kaikkia voin tukea. Ne ovat kaikki erinomaisia keinoja melun estämiseksi.
EnglishMr President, Mrs de Palacio, pollution abatement is a noble but difficult struggle, a delicate balance between economic prosperity and human welfare.
Arvoisa puhemies, arvoisa madame de Palacio, saasteiden torjunta on jalo mutta vaikea kamppailu, siinä tasapainoillaan taloudellisen ja ihmisen hyvinvoinnin välillä.
EnglishIt is essential therefore to push for an agreement on abatement of greenhouse gases and a target for CO2 reductions of 20 % by 2010 with more to follow.
Sen tähden on tärkeää pyrkiä sopimukseen, jossa sovitaan, että kasvihuonekaasuja ja hiilidioksidia vähennetään 20 %: lla vuoteen 2010 mennessä ja vielä enemmän sen jälkeen.
EnglishI understand the concern expressed by those who want to see more Community pollution abatement measures so that the strategy’s objective and air quality standards can be met.
Ymmärrän niiden puhujien huolen, jotka haluavat lisätä yhteisön toimia pilaantumisen torjumiseksi siten, että strategian tavoitteet ja ilmanlaatunormit voidaan saavuttaa.
EnglishThis budgetary abatement is both fair and justified and any attempt to use it as a smokescreen to disguise unwillingness to reform the CAP must be dismissed as political opportunism.
Budjettivähennys on oikeudenmukainen ja perusteltu, ja pyrkimykset käyttää sitä tekosyynä YMP:n uudistusten torjumiseksi on tuomittava poliittisena opportunismina.
EnglishI welcome the Commission's decision to replace its original idea of committing the individual Member States to common legislation in the area with a noise abatement programme.
Hyväksyn sen, että komissio on korvannut ensimmäisen toiveensa yksittäisten jäsenvaltioiden velvoittamisesta noudattamaan alalla yhteistä lainsäädäntöä meluntorjuntaohjelmalla.
EnglishThe Joint Statement lags behind the precise formulations of the Commission's proposal, but a long way behind Parliament's requirements for the European noise abatement policy.
Yhteinen kanta edistyy hitaasti verrattuna komission ehdotuksen konkreettisiin muotoiluihin ja varsinkin niihin vaatimuksiin, joita parlamentti asettaa unionin meluntorjuntapolitiikalle.
EnglishSome research suggests that methane losses during production, and emissions of nitrous oxide when digestate is applied to the land, can negate any potential for greenhouse gas abatement.
Joidenkin tutkimusten mukaan tuotannon aikainen metaanihävikki ja typpioksidipäästöt levitettäessä lietettä pelloille voivat tehdä tyhjäksi kasvihuonekaasujen vähentämispotentiaalin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "abatement":

abatement