"Aarhus" - Suomenkielinen käännös

EN

"Aarhus" suomeksi

volume_up
Aarhus {erisnimi}
FI
EN

Aarhus {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Aarhus
Similarly, I would like to thank the Commission’s representatives for their excellent levels of cooperation, which I have enjoyed throughout the entire Aarhus process since it began in 2000.
Samoin haluan kiittää komission edustajia suurenmoisesta yhteistyöstä, josta olen saanut nauttia koko Århus-prosessin ajan jo vuodesta 2000 alkaen.

Esimerkkejä "Aarhus"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI believe this regulation certainly helps to put flesh on the bones of Aarhus.
Mielestäni asetuksen avulla Århusin sopimus saa todellakin lihaa luiden ympärille.
EnglishThe directive being proposed is the first pillar in ratifying the Aarhus Convention.
Esillä oleva direktiivi on ensimmäinen pilari Århusin sopimuksen ratifioinnissa.
EnglishThis does not fit in with the interpretation of Aarhus, so it could present problems.
Tämä ei ole Århusin yleissopimuksen mukaista, joten se voi aiheuttaa ongelmia.
EnglishWith it, the EU is taking a step closer to the implementation of the Århus Convention.
Sen myötä EU ottaa askeleen kohti Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanoa.
EnglishDuring the entire process I have been rapporteur for the reports on the Århus Convention.
Koko prosessin ajan olen toiminut Århusin sopimusta koskevien mietintöjen esittelijänä.
EnglishThis should actively be made available to the public in line with the Aarhus Convention.
Tämä pitäisi aktiivisesti saattaa yleisesti saataville Aarhusin yleissopimusta vastaavasti.
EnglishThe aim of the directive is to harmonise Community legislation with the Århus Convention.
Direktiivin tavoitteenahan on yhdenmukaistaa yhteisön lainsäädäntö Århusin sopimuksen kanssa.
EnglishAs part of the assessment, public participation will take place in line with the Aarhus Convention.
Yleisö osallistuu ympäristövaikutusten arviointiin Århusin yleissopimuksen mukaisesti.
EnglishThe Commission will ensure that the Aarhus elements are built into all future proposals.
Komissio takaa, että Århusin yleissopimuksen piirteet otetaan mukaan kaikkiin tuleviin ehdotuksiin.
EnglishWith Aarhus these situations should not be happening in Ireland.
Århusin yleissopimuksen pitäisi estää tällaiset tilanteet Irlannissa.
EnglishThe adoption of the Aarhus Convention by the European Union is a significant step in this direction.
Se, että Euroopan unioni hyväksyy Århusin yleissopimuksen, on tärkeä askel tähän suuntaan.
English   I voted against some of Parliament’s amendments on the application of the Århus Convention.
   – Äänestin tiettyjä Århusin yleissopimuksen soveltamista koskevia parlamentin tarkistuksia vastaan.
EnglishThe Aarhus Convention is an important element in a functioning democracy.
Århusin sopimus on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.
EnglishIt runs counter to transparency and also to the Aarhus Convention.
Se rikkoo avoimuusperiaatetta ja Århusin yleissopimusta.
EnglishIn this context, we have referred to the Aarhus Convention.
Olemme tässä yhteydessä viitanneet Århusin yleissopimukseen.
EnglishHowever, we cannot approve those changes which deviate significantly from the Aarhus Convention.
Emme sitä vastoin voi hyväksyä niitä tarkistuksia, jotka poikkeavat merkittävästi Århusin yleissopimuksesta.
EnglishMr President, I welcome the fact that the European Community has ratified the Aarhus Convention.
   . Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että Euroopan yhteisö on ratifioinut Århusin yleissopimuksen.
English   Mr President, the role of the Århus Convention is to promote public control on environmental issues.
   Arvoisa puhemies, Århusin yleissopimuksen tehtävänä on edistää ympäristöasioiden julkista valvontaa.
EnglishIn addition, the rules of the Union's institutions must also be checked to ensure they conform to the Aarhus Convention.
Lisäksi on tarkistettava yhteisön toimielinten sääntöjä Århusin sopimuksen mukaisiksi.
EnglishEU strategy for third Aarhus Convention meeting (vote)
EU:n strategia Århusin yleissopimuksen osapuolten kolmatta kokousta (Riika, Latvia) varten (äänestys)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Aarhus":

Aarhus
English