"who" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"who" ruotsiksi

volume_up
who {pron.}

EN who
volume_up
{pronomini}

who (myös: that, which)
volume_up
som {pron.}
The fact is that, at the moment, it is the complainant who is in the dock.
För det är egentligen åklagaren som för ögonblicket sitter på de anklagades bänk.
I am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Jag är ledsen, herr López Garrido, men det är inte vi som ska klandras utan rådet!
It makes unreasonable demands of the Commissioner and of us who are trying to listen to him.
Det kan man ju varken begära av kommissionären eller av oss som måste lyssna här!
who (myös: which, whoever)
volume_up
vem {pron.}
Who justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
Vem rättfärdigade, vem krävde, vem godkände det ingripande som ledde till kaos?
Then, once it is over, everyone says " It is over - who cares about it?
Och när den väl är över, säger alla " Krisen är över - vem bryr sig om den?
This makes one wonder who is responsible and who is putting public safety at risk.
Då väcks frågan vem som bär ansvaret och vem som äventyrar medborgarnas säkerhet.
who (myös: that, what, which, whom)
volume_up
vilka {pron.}
Who is involved; who is being excluded; and who, for example, was present in Berlin?
Vilka deltar, vilka är utestängda och vilka närvarade till exempel i Berlin?
It might be sufficient for the President to say who is in favour, who is against.
Det kan vara tillräckligt om ordföranden meddelar vilka som är för, och vilka som är emot.
Taking the example of the antiviral drugs: who has, and who does not have, these?
Vilka länder har sådana och vilka har inte?

Esimerkkejä "who"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
Jag tänker på doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
EnglishThe World Health Organisation (WHO) recognises obesity as a medical condition.
Obesitas (fetma) har erkänts vara en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO).
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO:s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishIs there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
Vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
EnglishInstead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
I stället bör regeringarna själva fråga sig följande: Vems fel är det egentligen?
EnglishAnyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
Om man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
EnglishSocial agents, who need to be convinced, also have an important role to play.
Arbetsmarknadens parter spelar också en viktig roll i detta och måste övertygas.
EnglishSubject: Export ban on cigarettes - WHO Framework Convention on Tobacco Control
Angående: Förbud mot export av cigaretter - WHO: s ramkonvention om tobakskontroll
EnglishI hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
Jag hoppas att ingen här inne känner hat på grund av vad han har antytt om oss.
EnglishPerhaps it is an attempt to eliminate sick people who have a genetic defect.
Det kanske är ett försök i att eliminera sjuka människor med genetiska defekter.
EnglishFirst of all we have to find and call to account those who are guilty of the act.
Allra först måste man hitta de skyldiga till dådet och ställa dem till svars.
EnglishWe cannot have those who work on scaffolding playing Tarzan out on the work sites.
Byggnadsarbetarna får enkelt uttryckt inte leka Tarzan ute på arbetsplatserna.
EnglishWhat does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
Jag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
EnglishMadam President, I am speaking on behalf of Mr Napolitano who cannot be here.
Fru talman! Jag uttalar mig på Napolitanos vägnar, eftersom han inte kan närvara.
EnglishAccording to the UN, the disaster has affected up to 2 million people who need help.
Enligt FN har katastrofen drabbat upp till 2 miljoner hjälpbehövande människor.
EnglishMr Andrejevs, who has put a great deal into this work and has written a fine report.
Georgs Andrejevs har lagt ned mycket arbete och skrivit ett utmärkt betänkande.
English   Mr President, I am a real person who is going to talk about real issues!
   – Herr talman! Jag är en vanlig människa, och jag ska tala om viktiga frågor!
EnglishThere might be others who believe there are far more simple solutions to that.
Somliga anser kanske att det finns betydligt enklare lösningar på den frågan.
EnglishThere are thousands of refugees who are recognised as such by the UNHCR in the camps.
Tusentals flyktingar får detta erkännande av FN:s flyktingkommissariat i lägren.
EnglishI know of another Member - a British Member - who had difficulty in Dublin.
Jag vet att en annan parlamentsledamot från Storbritannien hade problem i Dublin.