"which" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"which" ruotsiksi

EN

which {pronomini}

volume_up
which (myös: that, who)
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Det är en stor utmaning, men det är en utmaning som rådet måste anta.
I would now like to turn to a subject of great interest to me, which is forestry.
Jag skulle vilja ta upp ett ämne som intresserar mig mycket, det vill säga skogsbruk.
For example, the USA is making exceptions for itself, which it will not grant to others.
USA t.ex. skaffar sig undantagsregler som inte gäller för de övriga.
which (myös: that, what)
Mr President, sorry, could you tell me which subject we are on now?
Jag ber om ursäkt, men vilket ämne vi är på nu?
We put in 12 years because we felt we would get some sort of consensus for it, which we did.
Vi föreslog tolv år, eftersom vi kände att vi skulle få förståelse för detta, vilket vi också fick.
Which of the Member States have comprehensive legislation which includes labelling?
Men vilket medlemsland har en omfattande lagstiftning kring märkning?
which (myös: that, what, who, whom)
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Det är konsumenternas sak att välja vilka produkter de vill använda.
It is up to the Assembly to decide for itself which topics it wants to discuss.
Det är upp till församlingen att avgöra vilka ämnen den ska diskutera.
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Vilka medlemsstater stöder det förbättrade fördraget, och vilka avvisar det?
which (myös: that, what, whatever)
Which team in which hospital in which Member State has news to report?
Vilken grupp i vilket sjukhus i vilken medlemsstat har nyheter att rapportera?
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
Now who can say which will be in and which will be out?
Vem kan idag säga vilken stat som kommer med och vilken som inte kommer med?
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.
The region which you come from and the region which I come from are just such regions.
Det område ni kommer från, och det område jag själv kommer från, hör ju dit.
This is a snub to Parliament by the Council which we are not prepared to accept.
Här förnärmar rådet parlamentet, och det är vi inte beredda att acceptera.
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Frågan rör genomdrivande, något som åter ligger i medlemsstaternas händer.
This is something which should be a priority of each successive Presidency.
Detta är något som varje efterföljande ordförandeskap bör prioritera.
This precludes self-regulation, which the original proposal did not do.
Detta utesluter självreglering, något som det ursprungliga förslaget inte gjorde.
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Det är en stor utmaning, men det är en utmaning som rådet måste anta.
Yesterday, Mrs Karamanou said that she wanted to travel to America on it, which is of course impossible.
Men det går förstås inte.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
Men det finns två aspekter som avgör hur ett fall behandlas av en domstol.
which (myös: who, whoever)
It is not a question of who supports which amendment and who does not.
Detta är inte en fråga om vem som stöder vilket ändringsförslag och vem som inte gör det.
Now who can say which will be in and which will be out?
Vem kan idag säga vilken stat som kommer med och vilken som inte kommer med?
Just who is going to benefit from this amended regulation which includes GMOs?
Vem skall gynnas av denna ändrade förordning där genetiskt modifierade organismer införs?

Esimerkkejä "which"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
I dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Det förslag vi nu behandlar kommer mycket lägligt och förtjänar mitt fulla stöd.
EnglishWe must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
Vi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
EnglishThat is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.
Det är det centrala i detta betänkande, och för den tanken ber jag om ert stöd.
EnglishHe took very swift action, for which I should like to thank him most sincerely.
Han vidtog mycket snabba åtgärder, och för detta vill jag verkligen tacka honom.
EnglishFor this region, 2005 will be the year in which major opportunities will arise.
För den här regionen kommer 2005 att bli det år då stora möjligheter öppnar sig.
EnglishIn that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
På så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
EnglishSchools have to respond by providing courses at which young people will succeed.
Skolorna måste svara med att erbjuda kurser där unga människor kommer att lyckas.
EnglishMr President, Commissioner, there are just two questions which must be answered.
Herr talman, herr kommissionär! Vi har egentligen endast två frågor att svara på.
EnglishTherefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
Därför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
EnglishI come from a country in which we have opened up passenger traffic in our own way.
Jag kommer från ett land där vi har öppnat passagerartrafiken på vårt eget sätt.
EnglishThis is a situation which undermines productivity and economic competitiveness.
Denna situation undergräver produktiviteten och den ekonomiska konkurrenskraften.
EnglishThe military, which has become independent after a fashion, has played a role.
Militären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
EnglishI also voted in favour of Amendment 15, which notes the margin under heading 2.
Jag röstade också för ändringsförslag 15, vari påpekas marginalen under rubrik 2.
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Det syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
EnglishI wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
Bland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
EnglishA majority supports this Constitution, even in countries which held referendums.
En majoritet stöder konstitutionen, även i länder där man hållit folkomröstningar.
EnglishWhich is indeed why in my text I proposed to offer them a pre-accession agreement.
Därför har jag i min text föreslagit att ändå ge landet ett föranslutningsavtal.
EnglishThere are many areas in which we can agree with both the Commission and Mr Sarlis.
Det finns ett flertal områden där vi kan hålla med både kommissionen och Sarlis.
EnglishShe has to reply on behalf of the Council, which has no representatives present.
Hon måste svara på rådets vägnar eftersom ingen företrädare finns närvarande.
Muita sanoja