"virtue" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"virtue" ruotsiksi

volume_up
virtue {subst.}

EN virtue
volume_up
{substantiivi}

virtue (myös: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {yleiss.}
By virtue of the Treaties and of the law, it is indisputably up to Member States to name their MEPs.
I kraft av fördragen och av lagen är det obestridligt medlemsstaternas ansvar att utse sina parlamentsledamöter.
Some of them were elected in their own right, and some of them by virtue of the ‘25% women’ rule.
Några av dem kom in i parlamentet av egen kraft och några tack vare 25-procentsgränsen.
By virtue of the fact that they were actually living on an island that was a British island, they should have rights as EU citizens.
I kraft av det faktum att de faktiskt levde på en ö som var en brittisk ö, bör de ha rättigheter som EU-medborgare.
virtue (myös: account, advantage, asset, benefit)
volume_up
fördel {yleiss.}
A particular virtue of the regulations adopted are their transparency, which will help the supervisory authorities.
En särskild fördel med de antagna bestämmelserna är öppenheten, vilken kommer att vara till stor hjälp för tillsynsmyndigheterna.
Jag kan verkligen se fördelarna med ett sådant system.
Mr President, the events of 11 September ought to have strengthened transatlantic relations by virtue of the emotions they unleashed and the solidarity displayed.
Händelserna den 11 september borde ha stärkt den transatlantiska förbindelsen till fördel för de känslor och den solidaritet som uttrycktes.
virtue (myös: goodness)
volume_up
dygd {yleiss.}
Sympathy is a noble virtue in politics too, but sympathy is not enough.
Medkänsla är en ädel dygd även inom politiken, men enbart medkänsla räcker inte.
We could also talk about Mandeville and private vice for public virtue.
Vi skulle också kunna tala om Mandeville och privata laster kontra offentlig dygd.
Patience in all matters is a virtue, not least in foreign policy.
Tålamod i alla frågor är en dygd, inte minst inom utrikespolitiken.
virtue (myös: credit, profit, worthiness, earnings)
   Mr President, the main virtue of the report by Mr Miller is that it attempts a global approach.
Millerbetänkandets stora förtjänst är att det intar en global hållning.
I congratulate the rapporteur on his excellent report whose greatest virtue is its balanced content.
Jag gratulerar föredraganden till hans utmärkta betänkande, vars största förtjänst är dess balanserade innehåll.
In these troubled times, the crisis has another virtue which is to show the validity of the European approach in terms of the euro adventure.
Mitt i alla oroligheter har krisen en annan förtjänst, nämligen att den ger européerna rätt i att ha gett sig in på äventyret med euron.
virtue
   – Tålamod verkar vara en god egenskap.
Really, from whatever angle we look at this Charter, it is impossible to find any virtue in it whatsoever.
Ur vilken synvinkel man än betraktar denna stadga lyckas man verkligen inte finna en enda god egenskap i den.
I only want more transparency and I think that every form of transparency is a virtue in government.
Jag vill bara ha större öppenhet, och jag menar att alla former av öppenhet hos en regering är en god egenskap.
virtue (myös: ability, capability, capacity, faculty)
volume_up
förmåga {yleiss.}
I think that we should pay tribute to the institutional capacity of Europe, by virtue of which, even in a situation such as this, the European Council is capable of delivering results.
Jag anser att vi bör hylla EU:s institutionella förmåga, som gör att Europeiska rådet till och med i en situation som denna kan leverera resultat.
In the previous debate we talked about the virtues of the market in terms of sustaining airlines, yet we talk less of the 12 000 jobs at Sabena.
I den förra debatten talade man om marknadens förmåga att vidmakthålla flygbolagen, men det talas mindre om de 12 000 anställda på Sabena.
virtue (myös: action, capacity, effect, impact)
volume_up
effekt {yleiss.}
In spite of all its virtues though, LIFE III's regulation fails in what is obviously the most important aspect of determining a financial instrument's impact, which is its budget.
Herr talman, ärade kollegor, trots alla dessa dygder så fallerar man när man inte låter Life III reglera det som är så uppenbart och viktigt för effekten av ett finansiellt instrument: dess budget.
virtue (myös: action, agency, operation)
volume_up
verkan {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "virtue":

virtue

Esimerkkejä "virtue"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr President, the great virtue of Mr Rothley's report is that it exists at all.
Herr ordförande! Betänkandet från Rothley har den stora fördelen att existera.
EnglishThe greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
Den största förtjänsten hos detta direktiv är antagandet av avfallshierarkin.
EnglishIn reality, this directive is riding the waves of fashion and easy virtue.
I verkligheten surfar det här direktivet på modets och den enkla dygdens vågor.
EnglishThe Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
Rådet lägger själv band på sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
EnglishRomania is still under obligation to Europe by virtue of this decision.
Rumänien har fortfarande skyldigheter gentemot EU på grund av detta beslut.
EnglishFootball is such a sport, which can only exist by virtue of there being an opponent present.
Fotboll är en sådan sport som kan bestå enbart vid närvaron av en motståndare.
EnglishI think that the virtue of patience is a factor for international diplomacy.
Jag tror att tålamod är en viktig faktor i internationell diplomati.
EnglishBy virtue of the activities they perform they regulate and govern the life of every citizen.
Genom sin verksamhet styr och utövar de inflytande på varje medborgares liv.
EnglishBy virtue of our system, this falls within the competence of the Member States.
Detta är en fråga som i enlighet med vårt eget system är ett ansvar för varje enskild medlemsstat.
English   Mr Tajani, you will be in the Minutes in any case by virtue of having spoken.
   – Herr Tajani! Ni kommer i alla händelser att finnas med i protokollet, eftersom ni har yttrat er.
EnglishLast year, the virtue contest between governments was about who could spend the most.
Förra året tävlade regeringarna om vem som kunde spendera mest.
EnglishBy virtue of the whole exercise undertaken, we will be increasing awareness among the general public.
Genom alla genomförda åtgärder kommer vi att höja medvetenheten bland allmänheten.
EnglishBut what are we in danger of doing as a Parliament, by virtue of the amendments tabled?
Men vad är det fara för att vi gör som ett parlament på grund av de ändringsförslag som lagts fram?
EnglishIt has the virtue of representing a clear signal of our Parliament's commitment to the spirit of Lomé.
Det är en tydlig signal om den betydelse parlamentet fäster vid Lomé-tanken.
EnglishOnce this trade starts, it will expand very rapidly by virtue of its competitive advantage.
När den här handeln väl startar kommer konkurrensfördelen att göra att den expanderar mycket snabbt.
EnglishHis report has the virtue of tackling the problem of integration capacity from different angles.
Hans betänkande har förtjänsten att problemet med integrationsförmågan belyses ur olika aspekter.
EnglishIn other words: a person's virtue makes democracy possible; on the other hand, his vices make it necessary.
Med andra ord: människans godhet gör demokratin möjlig, ondskan å andra sidan nödvändig.
EnglishIn other words: a person' s virtue makes democracy possible; on the other hand, his vices make it necessary.
Med andra ord: människans godhet gör demokratin möjlig, ondskan å andra sidan nödvändig.
EnglishThis is possible by virtue of the Waste Shipments Regulation.
Detta är möjligt tack vare förordningen om avfallstransporter.
EnglishHowever, by virtue of their construction, the freeways are a service installation and not an infrastructure.
Men the freeways är med tanke på sin konstruktion en tjänst och inte någon infrastruktur.