EN

use {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
We know that our use of fossil fuels is not a sustainable use of energy.
Vi vet att vår användning av fossila bränslen inte är en hållbar energianvändning.
A mere requirement for correct use does not guarantee the welfare of the animals.
Enbart krav på korrekt användning garanterar inte djurens välbefinnande.
Efficient use of these funds is further hampered by political fragmentation.
Effektiv användning av dessa medel hindras av den politiska uppsplittringen.
Use this command to position the selected object to the front.
Med denna funktion placeras det markerade objektet längst fram.
Use this dialog to select the functions to be used for displaying the data in the data area.
Här kan du välja den funktion som används för visning av data i dataområdet.
It is an insult to the unions to think that their only use is to paralyse.
Den som hävdar att fackföreningarnas enda funktion är att förlama samhället förolämpar dem.
This requires effective measures in the areas of both energy production and use.
För detta ändamål krävs det effektiva åtgärder inom både produktionsområdet och förbrukningsområdet.
Surely they will not use these phthalates for other purposes?
Det blir inte möjligen så att de kommer att använda dessa ftalater för andra ändamål?
There is still no clarity as regards legal aid or the use of data for other purposes.
Det finns fortfarande ingen tydlighet när det gäller rättslig hjälp och användning av uppgifter för andra ändamål.
This experience should now be put to good use in the interests of the people of Iraq.
Denna erfarenhet bör nu komma till användning i det irakiska folkets intresse.
Where conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Där konflikter splittrar människor måste man dra nytta av vår erfarenhet.
Let us, then, make use of this experience when building the new policy.
Låt oss då använda oss av denna erfarenhet när vi tar fram den nya politiken.
Taken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
Totalt sett kommer meddelandet av vara till nytta för kreditinstituten och för konsumenterna.
Mathematical, general and indiscriminate increases are of no use at all.
Matematiska, allmänna och godtyckliga ökningar är till ingen nytta.
The waste can also be turned to good use through the different processes.
Avfallet kan också komma till nytta genom de olika processerna.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
De här målsättningarna avser minskning av bruk, försäljning, produktion, osv.
Parliament receives 20 % of all EU administrative expenditure for its own use.
Parlamentet får 20 procent av EU: s samtliga administrativa utgifter för eget bruk.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
De insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
Logistikutnyttjandet är givetvis en mycket viktig uppgift för företagen.
I would like to stress that efficient energy use is our priority task.
Jag vill understryka att effektiv energianvändning är vår prioriterade uppgift.
Föreställ er att kvinnornas enda uppgift är att föda barn.
The more efficient use of energy is in all our interests; we all stand to benefit from it.
Det ligger i allas intresse med en effektivare energianvändning, det är något som vi alla drar fördel av.
I expect that participants will use the label to their advantage as a label of their quality.
Jag förväntar mig att de medverkande kommer att använda märkningen till sin fördel som en kvalitetsmärkning.
We must make use of the momentum generated by the Council decision in December and by the new Greek Government.
Vi måste dra fördel av den drivkraft som skapades genom rådets beslut i december och den nya grekiska regeringen.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
This requires an ability to take the lead regarding broadband and the use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
It is established practice that we use the geographic names of counterparts.
Det är vedertagen praxis att vi använder motpartens geografiska namn.
Regional policy best practice and obstacles to use of Structural Funds (
Bästa praxis inom regionalpolitiken och hinder för användning av strukturfonderna (
Europe-wide coordination, making use of the experience and good practices of leading countries.
Europatäckande koordination, som tar hänsyn till erfarenheter och god praxis i de ledande länderna.
use (myös: custom, experience, habit, usage)
To stay behind bars until use and old age accept them.
Att sitta bakom galler tills genom vana och ålder acceptera ödet.
Why should they not be allowed to continue to use the binding agent that they are used to using?
Varför skall de inte få fortsätta att använda det bindningsmedel som de är vana att använda?
We are used to the local level and we are used to the regional and national levels.
Vi är vana vid den lokala nivån, vi är vana vid den regionala nivån och den nationella nivån.
This style has been of no use to Europe and it has certainly been of no use to the German Presidency.
Den attityden har inte varit till gagn för Europa, och i synnerhet inte för rådsmakten Tyskland.
What is the thing that most hinders you from making maximum use of your know-how for the benefit of public health?
Vad är det som mest hindrar er från att utnyttja er sakkunskap maximalt till gagn för folkhälsan?
We should state clearly what is of use to us and what is damaging.
Vi borde uttala klart och tydligt vad det är som gagnar oss och vad som är till skada för oss.
The hearings procedure is a political exercise used by the European Parliament to increase the democratic legitimacy of the Commission before Parliament.
Utfrågningarna är en politisk övning som Europaparlamentet använder för att öka den demokratiska legitimiteten i den kommission som presenteras för parlamentet.
But statistics would be a mathematical exercise, an end in themselves, if they were not used to stimulate ideas and to help us draw conclusions.
Men statistiken skulle vara en rent matematisk övning och ett självändamål om den inte syftade till att ge näring åt idéer och att hjälpa oss att dra rätt slutsatser.
For the rest, opinions differ, depending on how used we are to this kind of procedure.
I övrigt kommer bedömningarna att variera beroende på den vana som var och en kan ha av den här typen av övningar.
In addition to the already heavy costs of quality production, this will be an extra requirement with little practical use.
Utöver kvalitetsproduktionens redan omfattande kostnader skulle detta vara ytterligare ett krav med liten praktisk användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
Att undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Industrial protection, as Mr Rocard pointed out, relates to the application of industrial uses, and we already have well established rules.
Industriellt skydd avser, som Rocard påpekade, användbarhet inom industrin, och det finns redan väl vedertagna regler.
use (myös: custom, usage, wont)
Using legislation to prevent a hypothetical problem would not be considered good practice in terms of better regulation.
Att använda lagstiftning för att förhindra ett hypotetiskt problem skulle inte anses vara god sed när det gäller bättre lagstiftning.
I use RockSim to simulate flights before they go to see if they'll break supersonic or not, and then fly them with on-board computers to verify their performance.
Jag använder RockSim för att testa flygturer innan flygningen för att se om de kan bryta ljudvallen eller ej, och sedan flyga med dem med en dator som kan kontrollera deras prestanda.
use
2. Oikeustiede
The directive on the use of immovable property on a timeshare basis was approved in 1994 by means of the co-decision procedure and I was Parliament's rapporteur on this directive.
Direktivet om nyttjanderätt till fast egendom på tidsdelningsbasis antogs 1994 genom medbeslutandeförfarande och jag var då parlamentets föredragande för detta direktiv.
3. Uskonto
use

Esimerkkejä "use"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishA central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
En central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
EnglishSelect this option to use the cache for accelerating the background's structure.
Om du vill påskynda uppdateringen av bakgrunden kan du spara bakgrunden i cachen.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishIn this respect, much greater use must also be made of electronic communication.
På den punkten måste också den elektroniska kommunikationen utnyttjas mycket mer.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energianvändningen står för 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Använd också vitboken till att genomdriva stränga bestämmelser i medlemsstaterna.
EnglishBut of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
EnglishThat is something we hope all the Member States will follow up and make use of.
Det är ett förslag som vi hoppas att alla medlemsstater skall följa och utveckla.
EnglishFurthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
Dessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishThey use public procurement, without blushing, to encourage their space sector.
De använder offentlig upphandling, utan att rodna, för att främja sin rymdsektor.
EnglishLook at our children and the technology they use and the jobs market they face.
Se på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
EnglishUse round brackets to define the characters inside the brackets as a reference.
Med runda parenteser definierar du tecknen som står i parentesen som en referens.
EnglishUse the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
EnglishIn 1993 the use of coal was responsible for 60 % of emissions of sulphur dioxide.
År 1993 stod användningen av kol för ungefär 60 procent av svaveldioxidutsläppen.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Människor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
EnglishWhen people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
När människor använder ett förfalskat läkemedel kan de dö - det är oerhört farligt.
EnglishThe thing is that EU jargon tends to use this expression: 'soft law instruments'.
Men i EU-jargong använder man gärna detta uttryck: ”icke-bindande instrument”.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Därför bör all uppmärksamhet riktas mot den offentliga användningen av dessa medel.