"upon" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"upon" ruotsiksi

volume_up
upon {prep.}

EN upon
volume_up
{prepositio}

1. "on"

upon (myös: across, by, for, into)
volume_up
{prep.}
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Den vilar en gemenskap av rättvisa och en försoning av de europeiska folken.
We need to focus upon the victims ' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
Vi behöver fokusera offrens perspektiv och att stärka deras rättigheter i unionen.
We need to focus upon the victims' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
Vi behöver fokusera offrens perspektiv och att stärka deras rättigheter i unionen.
upon (myös: across, of, on, over)
volume_up
över {prep.}
This failure brings shame upon us all and upon this House.
Denna underlåtelse drar skam över oss alla och över Europaparlamentet.
Entry into Europe is conditional upon legality and respect for human rights.
Den enda vägen till Europa går över en rättsstat och över respekten för de mänskliga rättigheterna.
I am filled with consternation regarding the ECB's attack upon the Employment Pact.
Jag är bestört över ECB: s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
upon (myös: on top of)
volume_up
ovanpå {prep.}
My son, I shall build your tomb upon their crushed bodies!
Min son, jag ska resa din grav ovanpå deras krossade kroppar.

Esimerkkejä "upon"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishFinally, the report should have shed more light upon Parliament's deficiencies.
Slutligen, herr talman, borde parlamentets brister ha belysts mer i betänkandet.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishBut none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.
Men ingen av oss vill förminska det ofattbara lidande som Ukraina utsattes för.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishMr President, once again we are called upon to discuss the situation in Rwanda.
Herr talman, kära kolleger! Än en gång tvingas vi ta upp situationen i Rwanda.
EnglishGlobalisation was touched upon as well – by Mr Casa, Mrs Ferreira, and Mrs Harkin.
Globaliseringen berördes också – av David Casa, Elisa Ferreira och Marian Harkin.
EnglishThis information can be re-used and built upon to make new information services.
Sådan information kan sedan vidareutnyttjas för att skapa nya informationstjänster.
EnglishI call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
Jag uppmanar de burmesiska myndigheterna att frige dr Salai Tun Than omedelbart.
EnglishIt is true that this is a technical subject, but it touches upon many sensitivities.
Det är sant att detta är ett tekniskt ämne, men det berör många känsliga frågor.
EnglishSo that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Just det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
EnglishSignificantly, the two sides of industry are expressly called upon to participate.
Det är ingen tillfällighet att de olika parterna i samhället uppmanas att ingripa.
EnglishMy Group calls upon this House to base its deliberations on moral principles.
Min grupp strävar efter att parlamentet skall besluta enligt moraliska principer.
EnglishNeither officials, nor users, nor citizens are called upon to give their opinion.
Vare sig tjänstemännen, passagerarna eller medborgarna uppmanas ge sin åsikt.
EnglishDo not therefore accuse me subsequently of not expanding upon matters sufficiently.
Förebrå mig därför inte efteråt för att jag inte utvecklar frågorna tillräckligt.
EnglishMr Lipietz has already touched upon this, but with a somewhat different emphasis.
Lipietz har redan gjort det. Jag vill dock ge det hela en något annan accent.
EnglishSimplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.
En annan grundläggande punkt som tas upp i betänkandet är förenkling av reglerna.
EnglishThis may sound obvious, but this statement also touches upon an enormous problem.
Det låter självklart men med detta konstaterande framträder också ett svårt problem.
EnglishI am just mentioning some of the areas you touched upon at the most recent Summit.
Jag bara nämner några av de områden som ni berörde vid det senaste toppmötet.
EnglishI believe the Commission should be called upon to give answers on these aspects.
När det gäller de här frågorna tycker jag att kommissionen måste komma med lösningar.