EN touch
volume_up
{substantiivi}

volume_up
kontakt {yleiss.}
Once the insurers are in touch, matters are often settled by negotiation.
När försäkringsbolagen äntligen fått kontakt avgörs ärendena ofta genom förhandlingar.
Clearly this proposal is out of touch with current agricultural realities.
Detta förslag saknar tydligt kontakt med den verklighet som nu råder inom jordbruket.
We have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
Vi har haft ständig kontakt med de iranska myndigheterna om detta.
touch (myös: agency, hand, mitt)
volume_up
hand {yleiss.}
You cannot use the term 'light touch' all the time and then overburden business.
Man kan inte hela tiden använda uttrycket ”med lätt hand” och sedan belasta näringslivet så hårt.
Det behöver en kvinnlig hand.
I would like to pay tribute to Prime Minister Reinfeldt for his sure touch in bringing this ship into port.
Jag vill ge statsminister Fredrik Reinfeldt en eloge för att han med så säker hand styrt skutan i hamn.
touch (myös: clue, conception, dash, divination)
volume_up
aning {yleiss.}
Consequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
Thank you for adding a touch of mystery to an otherwise interesting vote.
Tack för att ni tillförde en aning mysterium till en annars intressant omröstning.
These technocrats are totally out of touch with reality.
Dessa teknokrater har ingen som helst aning om de verkliga förhållandena.
volume_up
känsla {yleiss.}
Gjorde hela grejen på ren känsla.
Jag får göra det på känsla.
Bra att veta att du fortfarande har känslan.
touch (myös: contact)
volume_up
beröring {yleiss.}
In "All Shook Up," a touch is not a touch, but a chill.
I "All Shook Up", är en beröring inte en beröring, istället är det en rysning.
Remove the skin, you experience that person's touch in your mind.
Ta bort ditt skinn, så upplever du den personens beröring i ditt sinne.
We all know that a touch can be either a gentle caress or the hug of a bear.
Vi känner alla till att en beröring kan vara antingen en vänlig smekning eller en bryskare björnkram.
touch (myös: air, draft, draught, draw)
Sparken på stolen var ett snyggt drag.
Well then, the only effect of the International Criminal Court will be to add a touch of hypocrisy to an imperialist world where the strongest have the last word.
Därför kan internationella brottmålsdomstolen endast skänka ett drag av hyckleri åt den imperialistiska världen där det bara är styrkeförhållandena som räknas.
touch (myös: bite, clasp, ear, grasp)
I am delighted to see that Mr Poettering and his colleagues have got in touch with the reality of climate change.
Det gläder mig att Hans-Gert Poettering och hans kolleger har fått grepp om klimatförändringens verkliga effekter.
Proposing to extend the anti-discrimination regulations to practically all areas of life is out of touch with reality, however.
Att föreslå att man ska utsträcka antidiskrimineringsbestämmelserna till praktiskt taget alla områden i livet är emellertid att ha dåligt grepp om verkligheten.
touch (myös: detail, point)
volume_up
detalj {yleiss.}
At this stage, therefore, it is a touch early to report on the details of all these strategies.
Det är därför i detta skede aningen tidigt att redogöra för detaljerna i alla dessa strategier.
More specifically, the Commission can accept Amendments Nos 1, 2, 4, while Nos 3, 5, 5, 7 and 8 perhaps require a touch of redrafting.
Låt mig så gå in mer i detalj på de olika ändringsförslagen: kommissionen kan acceptera ändringsförslagen nr 1, 2, 4, medan det måste göras redaktionella ändringar i förslagen 3, 5, 6, 7 och 8.
touch (myös: chic, diction, flair, panache)
volume_up
stil {yleiss.}
This is a Thatcher-style touch that could cost us dear.
Det är en stil som liknar Thatchers och som kan stå oss dyrt.
touch (myös: content, halt)
volume_up
halt {yleiss.}
touch (myös: flash, gleam, glimmer, glimpse)
volume_up
glimt {yleiss.}
touch (myös: hallmark, impression, mold, stamp)
volume_up
prägel {yleiss.}
touch (myös: cancellation)
volume_up
stämpel {yleiss.}
touch (myös: feeling, feel)
volume_up
känsel {yleiss.}
Behind every sound, sight, touch, taste and smell is a corresponding set of cells that receive this information and interpret it for us.
Bakom varje ljud, syn, känsel, smak och lukt finns en motsvarande uppsättning celler som tar emot den informationen och tolkar den åt oss.
touch (myös: suggestion, suspicion)
volume_up
antydan {yleiss.}
touch (myös: manner)
touch
touch
We do not need the heavy regulatory touch of the past.
Vi behöver inte det tunga, reglerande handlag som fanns tidigare.
What actually matters is a light touch on the e-commerce directive, a light touch on telecommunications.
Vad som verkligen betyder något är ett lätt handlag med direktivet om e-handeln, ett lätt handlag med telekommunikationerna.
France was the driving force behind the construction of Europe for many years, but little by little has lost its touch.
Frankrike, som under många år har varit en drivande kraft för det europeiska bygget, har gradvis förlorat handlaget.
touch (myös: dash, flavor, flavour, shade)
touch (myös: flourish)
volume_up
touche {yleiss.}
touch
volume_up
känning {yleiss.}
touch
touch
volume_up
karakteristiskt drag {subst.} [esim.]
touch
touch
volume_up
lätt slag {subst.} [esim.]
touch
volume_up
lätt stöt {subst.} [esim.]
touch
touch
volume_up
vidröring {yleiss.}
touch (myös: standard)
volume_up
lödighet {yleiss.}
touch
volume_up
fin uppfattning {subst.} [esim.]
touch
volume_up
probering {yleiss.}
touch
volume_up
probersten {yleiss.}
touch
volume_up
snuddning {yleiss.}
touch
volume_up
prövning av guldhalt {subst.} [esim.]
touch
volume_up
snudd {yleiss.}

Esimerkkejä "touch"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
skriftlig. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Vårt nuvarande arbete är inriktat på skattebasen och berör inte skattesatserna.
EnglishJust get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
Det är bara att kontakta kommissionen om ni har problem med ömsesidigt erkännande.
EnglishLadies and gentlemen, allow me also to touch briefly on the Eurostat problem.
Mina damer och herrar! Tillåt mig också att i korthet nämna Eurostatproblemet.
EnglishHowever, if I may be so bold, I would like to touch on two or three elements.
Om jag nu får vara så förmäten skulle jag vilja omnämna två eller tre element.
EnglishAnother sector I should like to touch upon is that of temporary employment.
En annan sektor som jag vill nämna är den som omfattar tillfälliga anställningar.
EnglishSecondly, let us exclude nickel from the parts of the coins open to touch.
Låt oss för det andra ta bort nicklet från de delar av myntet som kan beröras.
EnglishMy final point is one that you touch upon quite politely in the White Paper.
Min slutliga punkt är en punkt som ni berör med en viss artighet i vitboken.
EnglishHow can we be assured that you are not just kicking the ball into touch here?
Hur kan vi få garantier om att ni inte bara sparkar bollen över sidlinjen?
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Det såg vi första gången när danskarna lade in sitt veto mot Maastrichtfördraget.
EnglishSecondly, the Commission proposal does not touch the ecopoint system per se.
För det andra angrips inte systemet med miljöpoäng i sig genom kommissionens förslag.
EnglishIn conclusion, I would like to touch more deeply on one aspect of the report.
Jag vill sammanfattningsvis gå djupare in på en aspekterna i betänkandet.
EnglishOr perhaps it is the politicians who have lost touch with ordinary people?
Eller är det kanske politikerna som har förlorat kontakten med vanligt folk?
EnglishAlso social media is a great help to stay in touch with fellow students.
Även sociala medier är en stor hjälp att hålla kontakten med studiekamraterna.
EnglishLet me touch, also, on a couple of the specific issues about which I was asked.
Låt mig även kort nämna ett par specifika frågor som ställdes till mig.
EnglishThese are issues that touch all of us and my Group therefore supports it.
Detta är frågor som berör oss alla, och min grupp stöder därför betänkandet.
EnglishPerhaps he really has helped to kick into touch this awful Constitution.
Han kanske verkligen har bidragit till att sparka ut den här hemska konstitutionen.
EnglishI would like briefly to touch on two or three areas which are of key concern.
Jag skulle helt kort vilja gå in på två eller tre områden som är av avgörande betydelse.
EnglishYes, our motto, 'A strong Europe with a human touch' depends upon all of us.
Ja, vårt motto ”Ett starkt och mänskligt Europa” är beroende av oss alla.
EnglishBefore closing, let me briefly touch upon the political situation in Romania.
Innan jag avslutar vill jag kort ta upp det politiska läget i Rumänien.