"to tighten" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to tighten" ruotsiksi

EN to tighten
volume_up
[tightened|tightened] {verbi}

The amendments will tighten up the requirements in the recommendation.
Ändringsförslagen kommer att skärpa kraven i rekommendationen.
It is also important to tighten up the definition of " self-employed ".
Det är också viktigt att skärpa definitionen av " egenföretagare ".
There is no requirement on Parliament to tighten up this legislation now.
Det finns inget krav på att parlamentet skall skärpa denna lagstiftning nu.
to tighten (myös: to draw, to strain, to tighten up)
Pensioners in France, and in Europe as well, will have to tighten their belts.
Pensionärerna i Frankrike, och även i övriga Europa, måste dra åt svångremmen.
We will tighten our belts, even in this Budget procedure.
Vi kommer att dra åt svångremmen, också i detta budgetförfarande.
We can tighten belts without closing our eyes to common challenges.
Vi kan dra åt svångremmen utan att blunda för gemensamma utmaningar.
to tighten
It then often only needs something trivial to tighten the noose.
Ofta behövs det sedan bara något simpelt för att snaran ska dras åt ytterligare.
Staying in Europe will now require further belt-tightening and this will weaken the competitiveness of the system even further.
Om vi skall stanna i Europa så krävs det nu att skruven dras åt ytterligare ett par varv, vilket kommer att ytterligare försvaga systemets konkurrenskraft.
In our opinion, if the Stability Pact is not replaced by a pact to achieve social objectives, the noose around the people's neck will tighten still more and greater sacrifices will be needed.
Om stabilitetspakten inte ersätts av en pakt för att uppnå sociala mål tror vi att snaran runt folkets hals kommer att dras åt ännu mer och att större uppoffringar kommer att behövas.
to tighten (myös: to draw, to tense, to work)
to tighten (myös: to bootstrap, to tighten up)
to tighten (myös: to tighten up)
to tighten (myös: to tighten up)
to tighten

Esimerkkejä "to tighten"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
Om det blir nödvändigt måste rådet och EU:s medlemsstater införa hårdare sanktioner.
EnglishIn this respect, I have tried in my amendments to tighten up these aspects.
Med tanke på detta har jag i mina ändringsförslag försökt strama upp dessa aspekter.
EnglishWe cannot just call on the other institutions to tighten their belts.
Vi kan inte endast uppmana övriga institutioner att strama åt sina svångremmar.
EnglishIt must be beyond doubt that there is a need to tighten up the EU's sanctions against Burma.
Det råder inget tvivel om att det krävs en skärpning av EU-sanktionerna mot Burma.
EnglishTo tighten up the rules is one thing, but to comply with them quite another.
Skärpning av bestämmelserna är en sak. Efterlevandet av bestämmelserna är en annan historia.
EnglishTherefore, it is necessary to tighten up legislation on identification.
Därför är det nödvändigt att strama åt lagstiftningen om identifiering.
EnglishI would therefore like us to tighten up the legislation in this area.
Jag skulle därför vilja att vi skärper lagstiftningen på detta område.
EnglishHowever, it is inevitable that penal policy will have to be used to tighten up this area.
Men det är oundvikligt att kriminalpolitiken måste användas för att strama upp detta område.
EnglishThe Nuclear Safety Directive must be revised in order to tighten requirements.
Kärnsäkerhetsdirektivet måste omarbetas så att kraven skärps.
EnglishI hope we shall see the adoption of these amendments designed to tighten up on the common position.
Jag hoppas att vi kan anta dessa skärpningar av den gemensamma ståndpunkten.
EnglishThe attempts of the French authorities to tighten security are welcome.
Jag välkomnar de franska myndigheternas försök att öka säkerheten.
EnglishWe urge our governments in Europe to tighten up the controls on the movements of these lethal weapons.
Vi uppmanar våra regeringar i Europa att öka övervakningen av dessa dödliga vapen.
EnglishSweden has had a long time to tighten up its legislation.
Sverige har haft lång tid på sig att genomföra skärpningar av sin lagstiftning.
EnglishThe plan to tighten up the stability pact is pure sado-monetarism.
Planen för att effektivisera stabilitetspakten är ren sadomonetarism.
EnglishAnd many of the amendments tighten up the Commission's text.
Det är bra, och många av ändringsförslagen skärper kommissionens skrivning.
EnglishSurely it is a time to tighten our belts and to set an example.
Nog är det dags att vi drar åt svångremmen och föregår med gott exempel?
EnglishI also fail to understand why it is necessary to tighten up regulations on the export of household waste.
Återigen reglerades denna fråga i direktivet från 1999 om deponering av avfall.
EnglishAt the same time, the initiative to simplify and tighten up the allocation of funding is commendable.
Samtidigt är initiativet att förenkla och effektivisera fördelningen av medel lovvärt.
EnglishThese tighten the definition in such a way that, in my view, software as such is excluded.
Dessa skärper definitionen på ett sådant sätt att programvara i sig, enligt min mening, undantas.
EnglishThe Danish government has presented several proposals designed to tighten up Denmark's immigration laws.
Danmarks regering har lagt flera förslag om skärpningar av landets invandringslagar.