EN that
volume_up
{adverbi}

that (myös: then, thus, this, so)
volume_up
{adv.}
As for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
Vad flygplanen själva beträffar är problemet tekniskt sett inte stort.
... no, that is precisely how it can be interpreted in legal terms!
... nej, om ni gör en juridisk tolkning av det, kan man förstå det just så!
So please push those who you are close to so that they give us the information.
tala gärna med folk i er närhet att de ger oss denna information.

Esimerkkejä "that"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishWe must look beyond national considerations and towards European considerations.
Vi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishWomen have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishTens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishThe security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
Säkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishThe Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
EU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
EnglishWe also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Vi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.