EN supply
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

supply
volume_up
utbudet {yleiss.}
The European Commission maintains that everything depends on supply.
Europeiska kommissionen hävdar att allting härstammar från utbudet.
This clearly shows that the problem is one of demand, not supply.
Detta visar väl att problemet kommer sig av efterfrågan och inte av utbudet.
Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.
Ingen marknad fungerar om efterfrågan överstiger utbudet.
supply (myös: bed, deposit, hoard, layer)
And together they only form about 15 years of supply.
Och tillsammans utgör de endast ungefär femton års lager.
Supplies are being planned and deliveries organised at this very moment.
Som bäst kartlägger man lager och ordnar leveranser.
The USA continues to use supplies of food aid as a means of reducing its surpluses.
USA fortsätter att använda lager för livsmedelsbistånd för att minska sina överskott.
supply (myös: provision)
This leads to abuses in terms of passenger service and service supply.
Det leder till missförhållanden när det gäller passagerarservice och tillhandahållande av tjänster.
Equality in the access to and supply of goods and services is essential.
Det är livsviktigt med likabehandling när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster.
As regards the supply of alcoholic beverages, however, the existing regulations should remain in place.
När det gäller tillhandahållande av alkoholhaltiga drycker bör dock de gällande bestämmelserna vara kvar.
supply (myös: archive, bank, dump, hoard)
However, action is needed to ensure that reserves are turned into actual supplies.
Men åtgärder behövs för att garantera att reserverna omvandlas till faktiska förråd.
Tog några från Tops förråd.
Without supplies, their health and their lives can be at risk.
Utan tillräckliga förråd kan deras hälsa och liv vara i fara.
supply (myös: inflow, infusion)
An optimal supply of these substances is vital for human health and performance.
En optimal tillförsel av dessa ämnen är avgörande för människans hälsa och prestationsförmåga.
Without a continuous supply of water, we would not survive.
Utan en kontinuerlig tillförsel av vatten kan vi inte leva.
Neither hydropower nor today's alternative energy sources are capable of meeting our supply needs.
Varken vattenkraft eller dagens alternativa energikällor klarar av att tillgodose våra behov av tillförsel.
supply (myös: procurement)
It should therefore read: 'concerning, for example, the manufacture, marking, transfer and supply of small arms and light weapons '.
Det skulle alltså bli: " tillverkning, märkning, överföring och anskaffning av lätta vapen och handeldvapen ".
It should therefore read: 'concerning, for example, the manufacture, marking, transfer and supply of small arms and light weapons' .
Det skulle alltså bli: "tillverkning, märkning, överföring och anskaffning av lätta vapen och handeldvapen".

2. Kansantaloustiede

supply
This indigenous supply does not offer an adequate prospect for the future.
Det perspektiv som detta inhemska utbud erbjuder är inte tillräckligt.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
Mångfalden i bokhandlarnas utbud kommer mycket sannolikt att minska.
On the contrary, supply and demand become totally chaotic when that happens.
Däremot, när man gör det, så uppstår det ju totalt kaos kring utbud och efterfrågan.

3. liike-elämä

supply
This indigenous supply does not offer an adequate prospect for the future.
Det perspektiv som detta inhemska utbud erbjuder är inte tillräckligt.
It is highly likely that diversity in the supply of bookshops will suffer.
Mångfalden i bokhandlarnas utbud kommer mycket sannolikt att minska.
On the contrary, supply and demand become totally chaotic when that happens.
Däremot, när man gör det, så uppstår det ju totalt kaos kring utbud och efterfrågan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "supply":

supply

Esimerkkejä "supply"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.
EnglishThe new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.
EnglishThis is not only about the energy supply from Turkmenistan through to Kazakhstan.
Detta handlar inte bara om energiförsörjningen från Turkmenistan genom Kazakstan.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Det behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
EnglishDisconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Att avstänga människor från energiförsörjning är liktydigt med social orättvisa.
EnglishTwo years ago we saw Russia cut the supply of gas to Ukraine at Christmas time.
För två år sedan såg vi när Ryssland stoppade Ukrainas tillgång till gas i jultid.
EnglishWe in Finland have not had the slightest problem with the gas supply in 40 years.
Vi i Finland har inte haft något som helst problem med gastillgången på 40 år.
EnglishIf there is a dispute over water supply it can affect the stability of the region.
Om det blir en tvist om vattentillgången kan det påverka stabiliteten i regionen.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Därför stöder jag detta viktiga betänkande om jordbruk och livsmedelsförsörjningen.
EnglishUnder the previous government's policy even the city water supply was privatized.
Där privatiserades rentav stadens vattenverk under den föregående regeringens tid.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Allt tyder på att efterfrågan på snabba transporter är större än tillgången.
EnglishMr President, the recent gas supply crisis is a wake-up call for the European Union.
Den senaste energiförsörjningskrisen är en tankeställare för Europeiska unionen.
EnglishFor example, in my country, security of water supply is already an important matter.
I mitt land är det till exempel redan viktigt att trygga tillgången till vatten.
EnglishOne of the most important areas of cooperation will be the issue of energy supply.
Ett av de viktigaste samarbetsområdena kommer att bli frågan om energiförsörjning.
EnglishNature feeds the heart cells in your body with a very, very dense blood supply.
I labbet, lägger vi mikrokanaler i det biologiska materialet där vi odlar cellerna.
EnglishWe also need to include countries of supply and consumer countries in our debates.
Vi behöver också ha med leverantörsländer och konsumentländer i våra debatter.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Vi vet alla att vi kommer att lida brist på råmaterial inom en överskådlig framtid.
EnglishBut the supply of blood is also paramount for those whose lives depend on it.
Tillgången på blod är likaså av största vikt för dem vars liv är beroende av det.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Det har blivit avgörande att sluta leden för energiförsörjning och energisäkerhet.
EnglishWP4: Sustainable, integrated energy supply and sewerage systems in cold climates,
WP4: Hållbara, integrerade energiförsörjnings- och VA-system i kallt klimat,