EN

stick {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
stick (myös: needle, splinter)
There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.
stick (myös: peg, pin, spoke, tread)
She cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
Hon klipper navelsträngen med en pinne och knyter den till sitt eget hår.
Yeah, but with my little stick, and my highly evolved brain...
Ja men med min lilla pinne, och min högt utvecklade hjärna...
I'd give each one of 'em a stick and - one for each one of 'em - then I'd say " you break that
Jag gav dem en pinne - en var - sen sa jag att de skulle bryta av den
stick (myös: cane, rod, spoke, wand)
Hittills har vi i större utsträckning använt oss av käpp än morot.
However, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
Dock har ett medvetet försök gjorts att hitta en käpp att slå hunden med.
I would recommend that any long-term solution is more likely to follow from carrots and not sticks.
Jag skulle förorda att det är troligare att en långtidslösning nås med hjälp av morot och inte käpp.
stick (myös: bite, cake, chip, end)
A food additive, a piece of meat that has been stuck together, must not be sold as ham on the deli counter.
En livsmedelstillsats, en sammanfogad bit kött, får inte säljas som skinka i delikatessdisken.
stick (myös: pin, see, style, tack)
stick (myös: bar)
stick (myös: bat, club, lollipop, mallet)
stick (myös: branch, spray, switch, twig)
stick (myös: rod, staff, wand)
In bullfighting, the iron spike could easily be replaced by an electronic stick which, when it came into contact with the animal, could produce the same effect in terms of spectacle.
De järnpikar som används vid tjurfäktning kan enkelt bytas ut mot en elektronisk stav som vid kontakt med djuret gör att upplevelsen av skådespelet blir densamma.
stick
volume_up
tråkmåns {yleiss.} [ark.]
stick
stick
stick
stick
2. Armeija
stick
3. Ilmailu
stick (myös: joystick)
4. Arkikielinen
SV

stick {neutri}

volume_up
stick (myös: del, tag, grepp, smakbit)
Vad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.
I think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.
stick (myös: besvär, jobb, arbete, anställning)
stick
Jag tänker på Shakespeares Shylock; "Om ni sticker oss, blöder vi inte? ~~~ Om ni kittlar oss, skrattar vi inte?"
I think of Shakespeare's Shylock: "If you prick us, do we not bleed, and if you tickle us, do we not laugh?"
stick (myös: egenhet, fälla, knep, spel)
stick (myös: sting)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "stick":

stick

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "stick":

stick
Swedish
sticka

Esimerkkejä "stick"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Utskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid. "
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
EnglishIt is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
Det är bättre att bygga på samarbete; moroten fungerar mycket bättre än käppen.
EnglishI could obviously use stronger expressions here, but let us just stick to this one.
Jag skulle kunna använda starkare uttryck här, men låt oss hålla oss till detta.
EnglishWe need, in the future, to stick together not only in theory but also in practice.
För framtiden krävs inte bara att vi håller ihop i teorin utan också i praktiken.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Om vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
EnglishTerrible anniversaries like these stick in our minds, and in everyone else’s.
Fruktansvärda årsdagar som dessa har etsat sig fast i våra och alla andras minnen.
EnglishTo root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
För att utrota det odeklarerade arbetet kan man använda både piskan och moroten.
EnglishOne was scratching at the end of the stick, another child listened at the other end.
Det ena krafsade på ena änden av pinnen, det andra barnet lyssnade på andra änden.
EnglishA third issue is the Lisbon cooperation, which we must review and stick to.
En tredje fråga är Lissabonsamarbetet, som vi måste se över och hålla fast vid.
EnglishHow can we best encourage the countries to stick to an ambitious reform agenda?
Hur kan vi bäst främja att länderna håller fast vid en ambitiös reformplan?
EnglishAll I can do, therefore, is call upon the Member States to stick to the moratorium.
Jag kan därför bara uppmana medlemsstaterna till att stå fast vid moratoriet.
EnglishWe cannot do everything; we will need to choose and stick to our decision.
Vi kan inte göra allt - vi blir tvungna att välja och hålla fast vid vårt beslut.
EnglishThe everyday world is determined by atoms, how they stick together to make molecules.
Vardagslivet bestäms av atomerna, och hur de sitter ihop och bildar molekyler.
EnglishBut 200 mg/m3 is, I believe, a perfectly appropriate value, and we should stick to it.
Men 200 mg/m3 är, tror jag, ett mycket bra värde. Det borde man hålla fast vid.
EnglishHey, man, I'd travel on a pogo stick if I thought we could make more money.
Du, jag skulle åka på en kängurustylta om jag trodde vi kunde göra mer pengar.
EnglishI accordingly wish to recommend that my group should stick to this compromise.
Därför vill jag rekommendera min grupp att hålla fast vid denna kompromiss.
EnglishThe Commission would prefer, therefore, to stick to what has previously been agreed.
Kommissionen föredrar därför att hålla fast vid det som tidigare har överenskommits.
EnglishIn other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
Med andra ord räcker det inte med morot och piska för att vägleda medlemsstaterna.
EnglishIf your group gives you two minutes’ speaking time, then you stick to those two minutes.
Om er grupp ger er två minuters talartid, så håller ni er till dessa två minuter.