"to stand by" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to stand by" ruotsiksi

EN

to stand by {verbi}

volume_up
There are many, many people who have linked in to the network and stand ready to help.
Oerhört många människor har anslutit sig till nätverket och är beredda att hjälpa till.
We stand ready to help them in every way we can, politically and economically.
Vi står redo att hjälpa dem på alla sätt vi kan, politiskt och ekonomiskt.
We promised them our help, and we stand by our promises.
Vi lovade att hjälpa dem och vi håller vårt löfte.
Hence we stand by Russia to assist it in its efforts to fight terrorism.
Vi står följaktligen vid Rysslands sida för att bistå i ansträngningarna för att bekämpa terrorismen.
(NL) Madam President, we have to stand by mothers and fathers in the rush hour of their lives.
Vi måste bistå mammor och pappor i livets rusningstid.
We stand ready to help a new Libya, both economically and in building its new institutions.
Vi är redo att bistå ett nytt Libyen, både ekonomiskt och när det gäller att bygga upp nya institutioner.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to stand by" ruotsiksi

stand substantiivi
to stand verbi
by adverbi
Swedish
by prepositio

Esimerkkejä "to stand by"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
Vi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Därför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishEurope must stand and confront this international problem with stable policies.
EU måste stå starkt och möta detta internationella problem med en stabil politik.
EnglishIt is not only fish stocks but also the marine environment which stand to suffer.
Det är inte bara fiskbestånden utan även havsmiljön som blir lidande av detta.
EnglishIt nevertheless shows that women are voted for if they simply stand for election.
Icke desto mindre visar detta att kvinnor blir valda om de bara ställer upp i val.
EnglishWell, Europe cannot stand still; if it stood still, it could go into reverse.
Men Europa kan inte stå stilla. Om det står stilla riskerar det att gå tillbaka.
EnglishWe know full well what our values are, and we quite clearly stand up for them.
Vi är helt på det klara med vilka våra värden är och vi försvarar dem kraftfullt.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Märkning och spårbarhet var verkligen ett minimum som vi måste hålla fast vid.
EnglishIt is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.
Det är med detta i tankarna som vi kommer att ta ställning i omröstningen i morgon.
EnglishWe will not stand in the way of the Commission's exercising its prerogatives.
Vi vill inte stå i vägen för kommissionen om den vill utöva sin företrädesrätt.
EnglishIn Strasbourg, beautiful administrative buildings stand unused for 80% of the time.
I Strasbourg står vackra administrationsbyggnader oanvända 80 procent av tiden.
EnglishHistory has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.
Historien har genomgående visat oss att det rätta är att stå upp mot översittare.
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Om ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
EnglishI will tell you what the Rules of Procedure are so that we all know where we stand.
Jag skall tala om för er hur arbetsordningen lyder, det kan vi ha god nytta av.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Som situationen är nu är en del nationella marknader mer liberaliserade än andra.
EnglishWe should make this responsibility quite clear and stand behind these decisions.
Vi bör göra denna ansvarsfråga helt klar och ställa oss bakom sådana beslut.