EN set
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

set (myös: nest, production, rollout, staging)
A second set of provisions relates to cooperation on lawmaking and on budgetary decisions.
En andra uppsättning bestämmelser gäller samarbete om lagstiftning och budgetbeslut.
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Komplexiteten i dagens utmaningar kräver en integrerad uppsättning politiska instrument.
The Commission has put in place a set of procedures to implement this requirement.
Kommissionen har ställt samman en uppsättning förfaringssätt för att genomföra detta krav.
The television sets in our offices can, I believe, receive 36 channels.
På den TV-apparat vi har på vårt rum kan vi, tror jag, ta in 36 olika kanaler.
This sector also plays a crucial social and cultural role, because almost every European household boasts a television set.
Den spelar också en avgörande social och kulturell roll, eftersom det finns en tv-apparat i nästan alla europeiska hushåll.
Unfortunately, just as with the television set, it is not always possible to leave your children alone.
Tråkigt nog är det, precis som med TV-apparaterna, inte alltid möjligt att lämna barnen ensamma.
set

2. Urheilu: "part of a game of tennis, etc"

set
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
SET-planen har som mål att bidra specifikt till utvecklingen av rena tekniker.
The SET Plan is the best example we currently have of joint programming at EU level.
SET-planen är det bästa exemplet för närvarande på gemensam planering på EU-nivå.
I concede to you in respect of the question of what the SET plan can actually achieve.
Jag ger er rätt när det gäller frågan om vad SET-planen faktiskt kan uppnå.

3. liike-elämä

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "set":

set

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "set":

set

Esimerkkejä "set"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Denna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
EnglishHow do you prioritise the agenda if you have already set eight strategic themes?
Hur prioriterar man agendan om man redan har fastställt åtta strategiska ämnen?
EnglishEven the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
Föredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishThis particular crisis is an example that should set a precedent for the future.
Denna speciella kris är ett exempel som bör skapa ett prejudikat för framtiden.
EnglishThe proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
Det förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
EnglishIt is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
Det är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
EnglishThey certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
EnglishThe European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
Europeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishThe proposal to set up a European Research Council must be seen in this context.
Förslaget att skapa ett europeiskt forskningsråd måste ses i detta sammanhang.
EnglishThis is probably the most important element in this amended set of provisions.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishSet the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen nationell författningsdomstol kan göra sig till herre över gemenskapsrätten.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishWe do not have any ready-made proposals or a set date which we can present to you.
Vi har inga färdiga förslag eller ett utsatt datum som vi kan överlämna till er.
EnglishAs President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Som president Álvaro Uribe har sagt vill Chávez elda upp stämningen i Latinamerika.