EN return
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

return (myös: income, output, produce, profit)
volume_up
avkastning {yleiss.}
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
Det tredje som är viktigt är att en rimlig avkastning på investeringar garanteras.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
En rimlig avkastning på investeringar är viktig och bör beaktas.
On the other hand, these activities have an increasing return.
Å andra sidan är det verksamhet med en ökande avkastning.
Fundamental rights and the prohibition of return must be respected.
De grundläggande rättigheterna och förbudet mot återvändande måste respekteras.
Readmission is about the return of persons found irregularly on our territory.
Återtagande handlar om återvändande av personer som olagligt befinner sig på vår mark.
In addition, there is a clear distinction between return and asylum.
Dessutom finns det en tydlig skillnad mellan återvändande och asyl.
return (myös: comeback)
volume_up
återkomst {yleiss.}
Their return will be as enriching as that of other parts of Europe on 1 May 2004.
Deras återkomst kommer att vara lika berikande som andra europeiska områdens återkomst var den 1 maj 2004.
That has everything to do with what I would call the perverse return of the warlords.
Det har uteslutande att göra med vad jag skulle vilja kalla krigsherrarnas perversa återkomst.
Its value would be that our return to Europe depends on us, the Belarusian people.
Dess innebörd skulle vara att vår återkomst till Europa beror på oss, det vitryska folket.
return (myös: advantage, benefit, benefits, draw)
volume_up
vinst {yleiss.}
It would kill off an historic skill in return for no meaningful gain.
Det skulle ta död på en historisk teknik, och i gengäld får vi ingen meningsfull vinst.
After shipping it stateside, the return on that blow netted me a healthy profit.
Efter att vi smugglat ut det så blev det en fet vinst.
We need firm assurances that investments in the Galileo project will produce an adequate return.
Vi behöver fasta garantier för att investeringarna i Galileo-projektet kommer att alstra en rimlig vinst.
return
volume_up
retur {yleiss.}
To accept the Help tip suggestion, press the Return key.
Om du vill använda posten från tips-hjälpen i dokumentet, så trycker du på Retur.
Edit the URL on the hyperlink bar and press the Return key.
Redigera URL:en på hyperlänklisten och tryck på Retur.
Det finns ingen ”retur avsändaren” för dem.
The European immigrant-return policy also deserves much attention.
EU-politiken för återsändande av invandrare förtjänar också mycket uppmärksamhet.
Indeed, a common framework should be set for questions relating to transit during the return process.
Vi borde faktiskt inrätta ett gemensamt ramverk för frågor som har att göra med transitering under återsändande.
The Luxembourg presidency has stated that a directive on the return of asylum seekers is a priority.
Det luxemburgska ordförandeskapet har sagt att man vill prioritera ett direktiv om återsändande av asylsökande.
return (myös: declaration, pronouncement)
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
The Annan Plan foresaw an early return of Varosha to its lawful inhabitants.
I Annan-planen förutsåg man ett tidigare återlämnande av Varosha till de rättmätiga invånarna.
Export och återlämnande av kulturföremål
The return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State (codified version) (
Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version) (
return (myös: feedback)
return (myös: return ticket)
... tur- och returbiljett ...
return
return (myös: homecoming, home-coming)
volume_up
hemkomst {yleiss.}

2. liike-elämä

return (myös: proceeds, revenue, profit)
volume_up
avkastning {yleiss.}
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
Det tredje som är viktigt är att en rimlig avkastning på investeringar garanteras.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
En rimlig avkastning på investeringar är viktig och bör beaktas.
On the other hand, these activities have an increasing return.
Å andra sidan är det verksamhet med en ökande avkastning.

Esimerkkejä "return"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishThis led to the Stability Pact being adopted, a subject I shall return to later.
Resultatet blev att stabilitetspakten antogs, och det återkommer jag till senare.
EnglishAllow me to return to the question of the purpose and the scope of the proposal.
Jag skulle vilja återgå till frågan om syftet med och räckvidden för förslaget.
EnglishAs soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
Så snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.
EnglishEntering the value 567.567 and the value 2 in the Count field will return 567.56.
Om Du anger värdet 567,567 och skriver 2 i fältet antal blir resultatet 567,56.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Enligt vår information fungerar retursystemen fortfarande alldeles förträffligt.
EnglishThis explains why companies relocate to where the return on capital is greatest.
Det förklarar att företagen flyttar dit där avkastningen på kapitalet är bäst.
EnglishIt is time to remind Russia of what we have given, and to demand favours in return.
Det är dags att påminna Ryssland om vad vi har gett, och att begära gentjänster.
EnglishWe simply need to return to the issue of the agenda again as soon as possible.
Jag tror helt enkelt att vi mycket snart måste återuppta frågan om tidsschemat.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Vi uppmanar således militärregeringen att återgå till att följa författningen.
EnglishThe EU should recognise this and return this responsibility to national governments.
EU bör erkänna detta och återlämna detta ansvar till de nationella regeringarna.
EnglishLadies and gentlemen, it is hard to return to the agenda, but we will have to do so.
Kolleger, det är svårt att återuppta verksamheten. Det måste vi emellertid göra.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Jag vädjar därför till er att vara förnuftiga och utarbeta ett nytt förslag.
EnglishWe shall therefore continue voting on other things and we shall return to it later.
Vi fortsätter därför omröstningen om andra saker och återkommer till detta senare.
EnglishLet us return, however, to stocking density, which is the main criterion at stake.
Låt oss dock återgå till beläggningsgraden, som är den huvudfråga som står på spel.
EnglishThe functions are called synchronously and return their results immediately.
Returnerar antalet funktioner utan förvaltningsfunktionerna i referensparametern.
EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Det är en sak vi kommer tillbaka till med betänkandet om hormonliknande ämnen.
EnglishWhat is more, at this time of crisis, many young people want to return to farming.
I dessa kristider vill dessutom många unga människor återgå till jordbruket.
EnglishThe work relating to return also includes provisions on joint removal flights.
I återvändandearbetet ingår också bestämmelser om gemensamma återsändandeflygningar.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Vi får inte tiga och vi kräver ett återupprättande av det författningsenliga styret.