"reticent" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"reticent" ruotsiksi

EN reticent
volume_up
{adjektiivi}

reticent (myös: cagey, close)
On this issue, the Commission is far too reticent towards the public, who are extremely concerned.
I denna fråga är kommissionen alldeles för förtegen gentemot allmänheten, som är mycket oroad.
That is why I, together with others, tabled two amendments to supplement a resolution that is particularly reticent on the subject of the Armenian genocide.
Därför lade jag och en del andra fram två ändringsförslag som kompletterar en resolution där man är synnerligen förtegen om folkmordet på armenierna.
Why is the European Union, why are you, High Representative, so reticent about Turkey's responsibility for this escalation of a deliberate political provocation?
Varför är Europeiska unionen, varför är ni, höga representant, så förtegen när det gäller Turkiets ansvar för denna upptrappning av en medveten politisk provokation?
reticent (myös: dumb, mousey, quiet, reserved)
About this, the rapporteur is rather reticent, the reason being that there is a lack of data.
På denna punkt är föredraganden ganska tystlåten, vilket beror på att det saknas fakta.
reticent (myös: taciturn, terse, breviloquent)
reticent

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "reticent":

reticent

Esimerkkejä "reticent"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Commission remains very reticent in its Green Paper, and rightly so, in my view.
Kommissionen är i sin grönbok fortfarande återhållsam och enligt mig helt rätt.
EnglishUnfortunately, the Tunisian authorities remain reticent over the issue of this league.
Tyvärr är de tunisiska myndigheterna fortsatt förtegna om frågan med det här förbundet.
EnglishIn describing it he seemed a little reticent about calling it a compromise.
Vid hans beskrivning av det verkade han lite motvillig till att kalla det en kompromiss.
EnglishWe must be reticent about making new laws, but this proposal is necessary.
Vi ska visserligen vara återhållsamma med att skapa nya lagar, men detta förslag är nödvändigt.
EnglishI am always reticent when it comes to these sorts of reports.
Jag är alltid förbehållsam när det handlar om sådana här betänkanden.
EnglishHowever, many countries have been very reticent in accepting them.
Emellertid har många länder reservationer mot att godta dem.
EnglishThat is why I think, Mr Maat, that the Commission is not at all reticent with regard to vaccination.
I detta fall finns det inga bestämmelser om ersättning för nekad ombordstigning och inställningar.
EnglishThat is why I think, Mr Maat, that the Commission is not at all reticent with regard to vaccination.
Därför tror jag att kommissionen inte alls är avvaktande när det handlar om vaccinering, herr Maat.
EnglishThe demands of the European Parliament need not be any more reticent than the ideas of the Commission.
Vi i Europaparlamentet bör öka våra krav och inte bara nöja oss med kommissionens presentationer.
EnglishThis is probably the factor that tipped the scales in making some countries less reticent.
Utan tvekan är det denna aspekt som har vägt tyngst, för att man skall kunna kringgå vissa länders betänkligheter.
EnglishNow why is the United States Congress slightly reticent?
Men varför är den amerikanska kongressen delvis betänksam?
EnglishI find the Commissioner is rather reticent about that.
Jag tycker att kommissionsledamoten är något undvikande.
EnglishYou in particular should be more reticent, Mr Langen.
Herr Langen! Ni av alla borde vara mer återhållsam.
EnglishParliament is also not in tune with public opinion which is becoming increasingly reticent about GMOs.
Parlamentet är inte heller i fas med den alltmer betänksamma opinionen mot genetiskt modifierade organismer (GMO).
EnglishIt has already been mentioned that the United States of America is still reticent about this kind of policy and ambition.
Det har redan sagts att Förenta staterna fortfarande är betänksamma mot den sortens politik och ambitioner.
EnglishConsumers, farmers and citizens feel extremely reticent towards GMOs and legislators must understand this.
Det finns ett mycket starkt motstånd mot genetiskt modifierade organismer hos konsumenterna, jordbrukarna och medborgarna.
EnglishMr President, my group's position on budget line B4-306 is a reticent one.
EnglishI am always reticent about giving advice and do not want to use my speaking time to answer Mr Schulz’ interjections.
Jag är alltid förbehållsam när det gäller att ge råd och vill inte använda min talartid till att besvara Schulz’ inpass.
EnglishI am always reticent about giving advice and do not want to use my speaking time to answer Mr Schulz’ interjections.
Jag är alltid förbehållsam när det gäller att ge råd och vill inte använda min talartid till att besvara Schulz ’ inpass.
EnglishWe should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Vi bör inte vara rädda eller förbehållsamma när det gäller EU:s plikt att försvara friheten att bekänna sig till sin religion.