EN remove
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

It gives me a perspective that I suppose is difficult to get from this remove.
Det ger mig ett perspektiv som jag antar är svårt att få från det avstånd jag befinner mig på.
The public still considers Europe to be far removed from their own personal lives and are far too ready to turn their backs on it.
Allmänheten anser fortfarande att EU är alltför avlägset från deras egna liv och tar alldeles för lätt avstånd från EU.
That request removes the reference to the use of electricity of nuclear origin by rail transport, something with which I cannot agree.
Denna begäran innebär att hänvisningen till utnyttjandet av kärnkraftsgenererad el vid järnvägstransport ska utgå, vilket jag tar avstånd från.
remove (myös: grade, move, notch, pace)
The first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
Första steget skulle kunna vara att avlägsna den automatiska kostnadskompensationen.
As such, it is a step removed from the domination of blunt power motives in politics.
Som sådant är det ett steg bort från dominansen av rena maktmotiv i politiken.
It constitutes a first step in removing identified obstacles in this area.
Det utgör ett första steg i att få bort identifierade hinder inom det här området.
remove (myös: degree, extent, gradation, grade)
volume_up
grad {yleiss.}
I refer to its proposal to remove the need for private individuals to transport products themselves in order to purchase the products in question.
På så sätt anpassas systemet i högre grad till de principer som råder på en verklig inre marknad.
   Mr President, I would be very much against removing from the agenda a debate on the health workers detained in Libya.
Jag är i hög grad emot att ta bort debatten om den fängslade vårdpersonalen i Libyen från föredragningslistan.
European standardisation has an important role to play in removing technical barriers to trade, and thereby promoting the development of the European single market.
Att fastställa obligatoriska grundläggande krav kommer också att garantera en hög grad av konsumentskydd, hälsoskydd och miljöskydd.
remove (myös: degree, generation)

2. Koulutus

remove
volume_up
flyttning {yleiss.}
remove

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "remove":

remove

Esimerkkejä "remove"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFinally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Slutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
EnglishYes, the Conference of Presidents decided to remove this question from the agenda.
Ja, talmanskonferensen beslutade att stryka denna fråga från föredragningslistan.
EnglishIf we want to avoid it, we must remove all the excise duties in the European Union.
Om vi vill undvika den måste vi avskaffa alla punktskatter i Europeiska unionen.
EnglishThe USA has been politically strong enough to remove the Common European Policy.
USA har varit politiskt starkt nog att avskaffa den gemensamma europeiska politiken.
EnglishMoreover, if we removed these subsidies, we would also remove a health threat.
Om vi tog bort subventionerna skulle vi dessutom eliminera ett hot mot hälsan.
EnglishI hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
Jag hoppas att vi i morgon kommer att kunna stryka detta avsnitt ur betänkandet.
EnglishYou remove that cornerstone and you undermine the very foundations of the Union.
Om man tar bort den hörnstenen underminerar man själva grunden för unionen.
EnglishIt is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.
Här gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.
EnglishThat would entirely remove the basis for the intergovernmental nature of the treaty.
Det skulle helt rycka undan grunden för fördragets mellanstatliga formkaraktär.
EnglishThat does not, as far as I am concerned, remove the need for this amendment.
Detta hindrar inte att det, som jag ser det, är nödvändigt att göra detta tillägg.
EnglishThere is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
Det finns även ett behov av att besegra dessa personers hämningar och undanröja hinder.
EnglishThe challenge is to ensure that economic pressures do not remove these choices.
Utmaningen är att se till att ekonomiska påtryckningar inte tar bort valmöjligheterna.
EnglishIt only makes sense to remove the present reserve if this condition is met.
Det är endast då ett upphävande av den nuvarande reserven kan bli meningsfull.
EnglishIf you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously.
Om du tar bort en markering deaktiverar du samtidigt alla underordnade moduler.
EnglishTo insert or remove a page, click once with your mouse on the desired page.
Genom att klicka på en sida infogar du den eller tar bort den från dokumentet.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
Därigenom anser jag att vi skulle slippa sådana här tveksamma situationer.
English(The House accepted the proposal to remove Mr Santer's statement from the agenda)
(Parlamentet godkände förslaget om att stryka Santers inlägg från föredragningslistan.)
EnglishHowever, the mad cow affair has led the Commission to remove this derogation.
Galna ko-sjukan har emellertid fått kommissionen att stryka detta undantag.
EnglishThe Laeken Summit must remove the intergovernmental uncertainties of Nice.
Vid toppmötet i Laeken måste man utplåna den mellanstatliga osäkerheten från Nice.
EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
Jag vill också tacka alla som hjälpt till att undanröja de hinder som förekommit!