EN

to relieve [relieved|relieved] {verbi}

volume_up
Also, the Chinese population afforded help with fundraising events organised to relieve the island from the disaster.
Det kinesiska folket erbjöd också hjälp med penninginsamlingar som organiserats för att hjälpa ön att hantera katastrofen.
I am also thinking of the idea of some form of stability pact for the Balkans to help relieve the people of their misery and their isolation.
Jag tänker på idén om ett slags stabilitetspakt för folken på Balkan, för att hjälpa dem att ta sig ur sin misär och isolering.
This was launched in September 1996 with the aim of helping to relieve the debt burden of the poorest countries that make adjustment efforts in a concerted way.
Detta startade i september 1996 i syfte att hjälpa till att lätta skuldbördan i de fattigaste länderna som gör anpassningsansträngningar gemensamt.
Private storage aids can relieve an over-supplied market in the short term.
Stöd för privat upplagring kan lätta en överfull marknad på kort sikt.
In the first place, we can relieve, or indeed cancel, their debts.
För det första kan vi lätta deras skuldbörda, eller till och med avskriva lånen.
However, at least the little that they do receive may help to relieve their suffering.
Dock kan det lilla som de får bidra till att lätta deras lidande.
We in the European Union must try to relieve the misery and ease the suffering.
Som europeisk union måste vi anstränga oss för att minska eländet och lindra lidandet.
We need doctors, architects and people to relieve the pain of the tragedy.
Det som behövs är läkare, arkitekter och människor som kan lindra smärtan efter tragedin.
We take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Vi tar läkemedel för att lindra smärta, för att lindra sjukdomssymtom eller för att överleva.
It is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
Den förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.
This man needs to go home and study sociology and relieve us of his presence in an organisation of such importance.
Denne man borde börja studera sociologi och befria oss från sin närvaro i en organisation av denna betydelse.
We have a duty as human beings to relieve the misfortune of populations taken hostage by Hezbollah’ s terrorist action.
Vi har en mänsklig skyldighet att befria befolkningar som drabbats av olyckan att ha tagits som gisslan av Hizbollahs terroristhandlingar.
to relieve (myös: to unburden)
It involves the EU's lawmaking being relieved of the burden of technical details.
Dit hör att avlasta lagstiftningen i unionen från tekniska detaljer.
If we invest in east-west TEN corridors, we can relieve the pressure on the central regions with their very high traffic density.
Om vi satsar på TEN-korridorer i öst-västlig riktning, kan vi avlasta de centrala delarna med mycket hög trafikintensitet.
We are always talking about relieving the burden of bureaucracy and supporting firms in order to create new jobs.
Vi talar jämt och ständigt om att avlasta, att avveckla byråkratin och om att stödja företagen så att de kan skapa nya arbetsplatser.
Cheap drugs and the means to relieve their suffering ought therefore to be available.
Billiga läkemedel och mediciner för att mildra deras lidande måste därför finnas att tillgå.
A part of that fleet can now be included in the agreement with Mauritania, which will help to relieve the difficult situation which had been created.
En del av nämnda flotta kan nu falla under avtalet med Mauretanien, vilket kommer att mildra den svåra situation som uppstått.
Such an approach can contribute to relieving the negative consequences of this phenomenon which we are quite rightly debating today.
En sådan strategi kan bidra till att mildra de negativa följderna av detta problem, som vi gör rätt i att diskutera i dag.
The Commission has decided in principle that ECHO could make available straight away EUR 1.2 million to help relieve the situation in Ingushetia and Dagestan.
Kommissionen har i princip beslutat att ECHO kan göra 1,2 miljoner euro tillgängliga omedelbart för att avhjälpa situationen i Ingusjien och Dagestan.
Both structural reforms and debt relief are preconditions for what really matters: relieving the poverty and the poor economic outlook.
Både strukturreformer och skuldlättnad är nämligen förutsättningar för det som är viktigt: att avhjälpa fattigdomen och de dåliga ekonomiska utsikterna.
It is important now to make this solidarity tangible, by quickly mobilising the necessary means and resources to relieve the damage caused by bad weather.
Det är nu viktigt att göra denna solidaritet konkret, genom att snabbt mobilisera de nödvändiga medlen och resurserna för att avhjälpa den skada som det svåra vädret har orsakat.
to relieve (myös: to rescue)
to relieve (myös: to comfort)

Esimerkkejä "to relieve"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe steps taken to relieve the burden of debt are also of vital importance.
De åtgärder som vidtagits för att minska skuldbördan är också av högsta betydelse.
EnglishTheir objective is to relieve the burden on those who have to provide statistics.
Dess syfte var att underlätta bördan för de personer som måste deklarera.
EnglishWe are not trying to relieve poverty or provide a basic income in retirement.
Vi försöker inte minska fattigdomen eller tillhandahålla en grundinkomst efter pensionen.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Det lilla som de får kan emellertid kanske vara till hjälp i deras svårigheter.
EnglishIn my opinion, there is a tendency to try to relieve the CFSP of civil assignments.
Enligt min mening finns det en tendens till att man försöker att ta bort GUSP: s civila uppgifter.
EnglishIt almost gives the impression that the Commission just wants to relieve itself of a burdensome duty.
Man får nästan intrycket att kommissionen här vill fullgöra en tråkig plikt.
EnglishIt does not relieve those in positions of responsibility from their specific obligations.
Den befriar inte någon ansvarig från sitt specifika ansvar.
EnglishHowever, the little which is being given may relieve their hardship.
Men det lilla som ges skulle kunna minska deras lidande.
EnglishThroughout its existence, the common fisheries policy has failed to relieve their fears.
Under hela den tid som den gemensamma fiskeripolitiken har funnits har den misslyckats med att minska denna rädsla.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, people in civilised societies do not relieve themselves in the street.
Herr ordförande, kära kolleger! I civiliserade samhällen förrättar man inte sina naturbehov överallt.
EnglishThey only relieve the symptoms; they do not cure the disease.
De lindrar bara symtomen, men botar inte sjukdomen.
English. - (ET) Ladies and gentlemen, the Blue Card will relieve several labour and immigration problems.
Mina damer och herrar! Genom blåkortet kommer flera problem som rör arbete och invandring att lindras.
EnglishLet us relieve the tension and avoid creating undesirable alliances forged in the name of the fight against the West.
Låt oss minska spänningarna och undvika att oönskade allianser bildas i kampen mot västvärlden.
EnglishThe Union needs a strategy which will help create jobs and relieve the shortages in the EU's labour market.
EU behöver en strategi som bidrar till att skapa sysselsättning och minska bristerna på EU:s arbetsmarknad.
EnglishImproved competitiveness in the railways is vital to relieve road and air congestion.
Det är nödvändigt att förbättra järnvägarnas konkurrenskraft för att trafikstockningarna på vägar och flygfält skall kunna upplösas.
EnglishThey only relieve the symptoms; they do not cure the disease.
Dessa åtgärder lindrar bara tillfälligt.
EnglishSecondly, you referred to the European funds that serve to relieve the social impact on workers.
För det andra: ni nämnde de EU-fonder som ska bidra till att dämpa de arbetsmarknadsrelaterade konsekvenserna för arbetarna.
EnglishThat would relieve the pressure on the asylum system, for example.
EnglishWe must also undertake procedures to increase rail transport in order to relieve the pressure on the roads.
Man måste också vidta åtgärder för att öka transporter med järnväg, så att vi kan få bukt med de igenkorkade vägarna.
EnglishI cannot relieve you of that responsibility.
Detta ansvar kan jag tyvärr inte lösa er ifrån.