EN quarter
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

quarter (myös: direction, part, way)
I condemn without reservation violence from whatever quarter.
Jag fördömer utan reservationer våldet, vilket håll det än kommer från.
   Shamrock diplomacy from an unexpected quarter!
   – Detta var treklöverdiplomati från ett oväntat håll!
– Detta var treklöverdiplomati från ett oväntat håll!
quarter (myös: pad)
volume_up
kvart {yleiss.}
I think there should be quarter of an hour's break between the end of the debate and the vote.
Jag anser att det bör förflyta en kvart mellan diskussionens slut och omröstningen.
Despite everybody ’ s efforts, we have finished almost a quarter of an hour later than planned.
Trots allas ansträngningar slutar vi nästan en kvart senare än planerat.
Despite everybody’s efforts, we have finished almost a quarter of an hour later than planned.
Trots allas ansträngningar slutar vi nästan en kvart senare än planerat.
quarter (myös: one-quarter)
volume_up
fjärdedel {yleiss.}
It is not legitimate to kidnap a quarter of a government and a quarter of a parliament.
Det är inte legitimt att kidnappa en fjärdedel av en regering och en fjärdedel av ett parlament.
With the Kyoto Protocol, only a quarter of global emissions are controlled.
Med Kyotoprotokollet kontrolleras endast en fjärdedel av de globala utsläppen.
In almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
På nästan en fjärdedel av ytorna ligger den till och med klart över gränsvärdet.
quarter (myös: area, hand, square, block)
I must express my surprise, Mr President, that such an event could take place right in the middle of the European quarter.
Jag måste uttrycka min förvåning, herr talman, över att en sådan händelse fick äga rum mitt i EU-kvarteret.
Secondly, to promote and stimulate economic activity and social life within these historic centres, within these old quarters of our cities.
För det andra att främja och stimulera den ekonomiska aktiviteten och det sociala livet i dessa historiska kvarter, i dessa delar av de gamla städerna.
quarter (myös: blessing, clemency, mercy)
volume_up
nåd {yleiss.}
quarter (myös: exemption)
quarter
quarter

2. "fourth of a year, three months"

quarter
“The fourth quarter largely developed in line previous quarter.
”Det fjärde kvartalet utvecklades i stort sett i linje med föregående kvartal.
In Portugal, bank profits grew by 18% in the first quarter of this year.
I Portugal steg bankernas vinster med 18 procent under årets första kvartal.
We expect a continuation of this growth trend in the coming quarters.
Vi förväntar oss att denna tillväxttendens fortsätter under kommande kvartal.
quarter
volume_up
kvartal {n} (tre månader)
“The fourth quarter largely developed in line previous quarter.
”Det fjärde kvartalet utvecklades i stort sett i linje med föregående kvartal.
In Portugal, bank profits grew by 18% in the first quarter of this year.
I Portugal steg bankernas vinster med 18 procent under årets första kvartal.
We expect a continuation of this growth trend in the coming quarters.
Vi förväntar oss att denna tillväxttendens fortsätter under kommande kvartal.

3. Merenkulku

quarter
volume_up
låring {yleiss.}

4. Amerikanenglanti

quarter
volume_up
25 cent {yleiss.} [esim.]

Esimerkkejä "quarter"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn the first quarter since privatisation, prices to consumers have risen by 15%.
Under första kvartalet efter privatiseringen steg konsumentpriserna med 15 procent.
EnglishI turn briefly to the Council for the last quarter of this precious five minutes.
Jag övergår kort till rådet, för den sista fjärdedelen av dessa dyrbara fem minuter.
EnglishThis, then, is a major dialogue that is going to take up this last quarter.
Det är i så fall en viktig dialog som kommer att uppta det här sista kvartalet.
EnglishI welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
Jag välkomnar förslaget att avsätta 25 procent av budgeten till IT-klyftan.
EnglishA quarter of a million tonnes of edible fish being used for animal feed is excessive.
En kvarts miljon ton ätbar fisk som används som djurfoder är alldeles för mycket.
EnglishThis comes after the industry's good performance in the second quarter of the year.
Detta följer på industrins goda prestationer under det andra kvartalet i år.
EnglishA Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
Ett lagförslag från kommissionen är planerat till första kvartalet 2011.
EnglishThis is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.
Det är en fjärdedels eller till och med en tredjedels månadslön i en del av dessa länder.
English    Mr President, Poland’s Solidarity movement came into being a quarter of a century ago.
    Herr talman! Polens Solidaritetsrörelse kom till för ett kvarts sekel sedan.
EnglishIn terms of year-on-year growth rates, we reached 2% in the second quarter of this year.
Vad årlig tillväxt beträffar uppnådde vi 2 procent under andra kvartalet i år.
EnglishApart from anything else, we play a role in the lack of safety in the Leopold quarter.
Otryggheten i Leopoldkvarteret har bland annat på ett sätt med oss att göra.
EnglishUnemployment in the UK has increased by over a quarter of a million in the last year.
Arbetslösheten i Storbritannien har ökat med mer än en kvarts miljon det senaste året.
EnglishAutumn term consists of quarter 1 and 2 and the spring semester covers quarter 3 and 4.
Höstterminen består av läsperiod 1 och 2 och vårterminen omfattar läsperiod 3 och 4.
EnglishIn terms of year-on-year growth rates, we reached 2 % in the second quarter of this year.
Vad årlig tillväxt beträffar uppnådde vi 2 procent under andra kvartalet i år.
EnglishThe same 30% of eurosceptics attracts interest from another quarter, however.
Samma 30 procent EU-skeptiker väcker dock intresse på ett annat område.
EnglishWhat does the Commission say to providing a briefing every quarter or every six months?
Vad säger kommissionen om att informera en gång i kvartalet eller en gång i halvåret?
EnglishAnd those quarter-million people are some of the poorest people in Sao Paolo.
Och den kvartsmiljonen människor är bland dom fattigaste i São Paulo.
EnglishThe results of the study should be available in the third quarter of 2009.
Resultaten av denna undersökning bör finnas tillgängliga under det tredje kvartalet 2009.
EnglishThe situation, a quarter of a century on, is scarcely any better than back in 1983.
Ett kvarts århundrade senare är situationen knappast bättre än 1983.
EnglishThe ambition is to publish a more comprehensive scoreboard in the first quarter of 2009.
Ambitionen är att publicera en mer omfattande resultattavla under första kvartalet 2009.