EN pursuing
volume_up
{gerundi}

pursuing
volume_up
drivning {gerundi}

Esimerkkejä "pursuing"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe European Convention should now put all its efforts into pursuing this path.
Flera nivåer kommer för övrigt att leda till större effektivitet och mindre svammel.
EnglishI do not know whether you are still pursuing the financial transaction tax.
Jag vet inte om du fortfarande vill införa skatten på finansiella transaktioner.
EnglishThis means that the policy we are pursuing here is one which directly creates jobs.
Detta innebär att vår politik är en politik som direkt skapar sysselsättning.
EnglishEuropean Union states are pursuing a similar policy today with regard to Vietnam.
En liknande politik för stater i Europeiska unionen i dag gentemot Vietnam.
EnglishTurkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
Turkiet för en utrikespolitik som blir allt mer antieuropeisk och antivästerländsk.
EnglishSimplification is a very important goal we are pursuing, as is transparency.
Förenklingen är ett mycket viktigt mål, som vi här syftar till, och likaså insynen.
EnglishErasmus programmes are also open for some Iraqis, so we are pursuing that.
Erasmusprogrammen är även öppna för vissa irakier, så vi fortsätter med detta.
EnglishWe are pursuing a mutually acceptable solution with the US and other interested parties.
Vi söker nå en ömsesidigt godtagbar lösning med USA och andra inblandade parter.
EnglishPursuing reforms of the public administration system should also be a priority.
Reformerna av det offentliga förvaltningssystemet bör också prioriteras.
EnglishThe second new aspect is sustainability, which we are pursuing with this approach.
Den andra nya egenskapen är varaktighet, som vi försöker uppnå med det här arbetssättet.
EnglishHence, it accentuates the damaging effects of the policies that the EU has been pursuing.
Här understryks alltså de skadliga effekterna av den politik som EU har bedrivit.
EnglishLithuania still holds on to a negative attitude towards older people pursuing knowledge.
Litauen har fortfarande en negativ attityd till äldre människor som söker kunskap.
EnglishMy men were pursuing Mr Foley because he's delusionary and potentially dangerous.
Vi förföljde mr Foley för att hans vanföreställningar gör honom farlig.
EnglishEven the suspicion that Iran is pursuing a nuclear weapon can destabilise the Middle East.
Blotta misstanken om att Iran utvecklar kärnvapen kan destabilisera Mellanöstern.
EnglishMy colleague, Commissioner Lamy, is forcefully pursuing that particular issue.
Min kollega, kommissionsledamot Lamy, driver just den frågan med kraft.
EnglishMost of them had no previous experience of pursuing EU cooperation policy.
Merparten av dem hade inga tidigare erfarenheter av EU:s samarbetspolitik.
EnglishThe Union, in approaching these issues, is rightly pursuing two broad parallel tracks.
För att bemöta dessa frågor följer EU med rätta två breda parallella spår.
EnglishA student who has been admitted to and is pursuing postgraduate studies.
Student som har antagits till och bedriver forskarutbildning samt viss undervisning.
EnglishIs Commissioner Fischer Boel satisfied that we are pursuing that line?
Är kommissionsledamot Mariann Fischer Boel nöjd med att vi följer den linjen?
EnglishShe is pursuing a magnificent achievement in the family Kempes name through her writing.
Hon fullföljer en storartad gärning i familjens Kempes namn genom sitt författarskap.