"to provoke" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to provoke" ruotsiksi

EN to provoke
volume_up
[provoked|provoked] {verbi}

Finally, the third is there to provoke discussion.
Syftet med det tredje ändringsförslaget är att väcka diskussion.
If the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
Om Europeiska unionen behandlar sin små medlemsstater på det sättet kommer det att väcka allt mer avsky och motstånd.
What this report reveals of the conditions of what must be called pure and simple pillaging can only provoke disgust.
Vad detta betänkande säger om förutsättningarna för det som bör kallas ren och skär plundring kan inte annat än väcka avsmak.
This report is characterised by conviction and is not designed to provoke.
Betänkandet karakteriseras av övertygelse, och avser inte att provocera.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
By saying these words on German soil, he is consciously seeking to provoke the European democrats!
Genom att uttala dessa ord på tysk mark strävade han medvetet efter att provocera de europeiska demokraterna!
What horror, what an outcry this information should provoke.
Vilket ramaskri denna information skulle framkalla.
The basic aim of the Green Paper is to provoke a wider dialogue on the future of the sector in Europe.
Grönbokens grundläggande mål är att framkalla en dialog om sektorns framtid i Europa.
Detta skulle verkligen kunna framkalla reaktioner.
That is nothing but a licence for all fanatics and will most probably provoke a new wave of terrorism against minorities.
Det är ju ett fribrev för alla fanatiker och kommer med största sannolikhet att utlösa en ny terrorvåg mot minoriteterna.
It seems that this was an attempt to provoke an international conflict which could put the whole of Central Asia at risk.
Det verkar som om det var ett försökt att utlösa en internationell konflikt som skulle ha försatt hela Centralasien i fara.
Some people even accuse the European Union of provoking and speeding up that deterioration of the European social model.
EU för att utlösa och påskynda denna försämring av den europeiska sociala modellen.
I reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
Jag är emot djurplågeri men jag anser att denna fråga avsiktligt har förvrängts för att driva fram ett känslomässigt svar från parlamentsledamöterna.
We were told that during the debate that the intention is to provoke a conciliation and obtain a compromise position between the Commission and Parliament at conciliation.
Under debatten fick vi höra om avsikterna att driva frågan till förlikning och nå en kompromisståndpunkt mellan kommissionen och parlamentet i förlikningen.
In doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Detta gör vi inte för att försöka provocera eller reta Kina.
I think that the debate witnessed a whole range of views which might provoke vigorous discussion, as well as a whole range of views expressed in opposition.
Jag anser att vi under debatten har hört en lång rad åsikter som kan vålla livliga diskussioner, liksom en lång rad motsatta åsikter.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Det förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
to provoke (myös: to incite, to instigate, to plot)

Esimerkkejä "to provoke"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishA failure to do so will provoke a serious crisis in our relations with Turkey.
Om inte, kommer det att leda till en allvarlig kris i våra relationer med Turkiet.
EnglishI must say that it may not be very original but still, it does provoke emotion.
Jag måste erkänna att det kanske inte är särskilt originellt, men ändå: man blir rörd.
EnglishSecondly, actions to end all those terrorist acts and the decisions that they provoke.
För det andra, åtgärder i syfte att utplåna alla provokativa handlingar och beslut.
EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Allt annat arbete i olika styrelser kommer alltid att ge upphov till frågetecken och tvivel.
EnglishFurthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.
Dessutom utlöser krig mot muslimer bara ytterligare terroristattacker.
EnglishWe must avoid meddling and try not to provoke conflicts through clumsy phrasing.
Vi måste undvika att blanda oss i och försöka att inte skapa konflikter med klumpiga uttalanden.
EnglishThe pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.
Mediernas pluralism och frihet skapar fortfarande oro i olika medlemsstater.
EnglishThere are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.
Det finns uniformerade vaktpatruller i flera EU-stater som provocerar romerna.
EnglishAgain, I ask why do we have to wait for a crisis to provoke action?
Jag frågar mig återigen varför vi måste vänta på en kris för att någonting skall göras?
EnglishCommissioner, I really do not want to provoke you, but your answer does give me real cause for concern.
Enligt rykten håller kommissionen redan på att göra någonting i den riktningen.
EnglishInasmuch as it is provoked by those who provoke and make use of it, terrorism will kill.
Försåvitt den framkallas av dem som provocerar fram och utnyttjar den så leder terrorismen till död.
EnglishThe agreements should provoke protests from any serious politician specialising in the law.
Avtalen borde få varje seriös rättspolitiker att protestera.
EnglishThe words of the former ombudsman did not provoke the slightest political or media debate.
Den före detta ombudsmannens uttalande gav inte upphov till den minsta politiska eller mediala debatt.
EnglishShould we falter, this will provoke Parliament's condemnation.
Skulle vi snubbla, så kommer Europaparlamentet att förkasta det.
EnglishIt is unclear what negative reactions a refusal of membership of the European Union would provoke.
Anslutningsfördragen innehåller också garantiklausuler som kan användas för att skjuta upp anslutningen.
EnglishThese arms escalate and provoke prolonged conflicts.
Slutligen innebär det att begränsa den totala tillgången på vapen.
EnglishThe recent Enron debacle offers a sobering lesson in what a lack of transparency could provoke.
Det nyligen inträffade Enron-sammanbrottet ger en nyttig lektion i vad en brist på öppenhet kan föra med sig.
EnglishIt is therefore in the interest of all the parties to avoid any incident which might provoke an escalation.
Det ligger därför i alla parters intresse att undvika varje incident som kan orsaka en upptrappning.
EnglishIt is unclear what negative reactions a refusal of membership of the European Union would provoke.
Det är inte klart vilka negativa reaktioner som skulle bli följden om Europeiska unionen nekar dem medlemskap.
EnglishThese arms escalate and provoke prolonged conflicts.
Dessa vapen trappar upp konflikter och gör dem utdragna.