EN play
volume_up
{substantiivi}

play (myös: game, games, gaming, trick)
The same credibility and fair play must characterise the debate about Turkey.
Samma trovärdighet och rena spel måste känneteckna debatten om Turkiet.
A sense of fair play and social interaction are still easy to find at this level.
Rent spel och social kommunikation är fortfarande påtagliga på denna nivå.
Game play buttons should be clickable and placed in an obvious location.
Knappar för start av spel ska vara klickbara och placerade på en uppenbar plats.
play
volume_up
lek {yleiss.}
For us and them, play is foundational for bonding relationships and fostering tolerance.
För oss och dem, är lek grundläggande för att skapa relationer och skapa tolerans.
Einstein described his scientific method as combinatory play.
Einstein beskrev sin vetenskapliga metod som en kombinatorisk lek.
The report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
I betänkandet betonas behovet av en hälsosam miljö och rätten till lek.
play (myös: action, activity, agency, business)
volume_up
verksamhet {yleiss.}
It must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
EU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
To conclude, I would like to call on the Member States to play a more active role in the work of the Foundation.
Till sist vill jag uppmana medlemsstaterna att spela en aktivare roll i samband med stiftelsens verksamheter.
No formal aspect of the European Union's operational framework has come into play during the Portuguese presidency in relation to the Austrian situation.
Inget formellt område i Europeiska unionens verksamhet har påverkats av den österrikiska situationen under detta ordförandeskap.
play
volume_up
handling {yleiss.} (för att nå ett mål)
In finalising my comments, I wish to assure you that in any future actions the Commission will carefully examine all factors at play.
Jag vill avsluta med att försäkra er om att kommissionen, innan den skrider till handling, alltid noggrant kommer att granska alla till frågan hörande fakta.
Parliament has played a fundamental role in this dialogue, but it is now time to move on from dialogue and declarations to concrete action.
Vi som parlament har haft en grundläggande roll i detta, men nu måste vi gå från samtal och uttalanden till konkret handling.
So the message is that we are moving from an awareness to practicalities and that the aim is to ensure that these people play a full part in economic and social life.
Budskapet är alltså att vi övergår från medkänsla till aktiv handling och att målet är att dessa personer skall bli helt och fullt delaktiga i det ekonomiska och sociala livet.
play (myös: concern, gesture, motion, movement)
volume_up
rörelse {yleiss.}
However, I have a very strong word of warning: we must not, again, underestimate the forces at play here.
Vi får inte på nytt underskatta de krafter som är i rörelse här.
Finally, I should like to make one last comment: movements, political initiatives and campaigns can often play an extremely important role.
Avslutningsvis vill jag ta upp en annan sak: Många gånger kan rörelser, politiska initiativ och kampanjer spela en enastående viktig roll.
To stay with the case of Hungary, I would remind you that high-ranking communists played a major role in that country in the movement contesting the regime.
För att hålla mig till Ungerns fall skulle jag vilja påminna er om att högt uppsatta kommunister spelade en viktig roll i landet inom den rörelse som bestred regimen.
play (myös: man, piece, title)
volume_up
pjäs {yleiss.}
It has become rather like watching the Becket play Waiting for Godot.
Det börjar alltmer likna en föreställning av Beckets pjäs I väntan på Godot.
It has become rather like watching the Becket play Waiting for Godot .
Det börjar alltmer likna en föreställning av Beckets pjäs I väntan på Godot.
There used to be an American play called 'Same Time, Next Year'.
Det fanns en gång en amerikansk pjäs som hette Samma tid nästa år.
play (myös: space, elbow-room)
Mr President, I believe that this is the right time of day to be discussing this issue, because in reality it is an issue that requires reflection; we have very little to play with.
Vi har inte mycket svängrum.
The Arab militiamen who are responsible for these atrocities are given free play by the Islamic Government, which has a crushing responsibility for the events that are now unfolding.
Den arabiska milisen som är ansvarig för denna grymhet ges fritt spelrum av den islamiska regeringen, som har ett överväldigande ansvar för de händelser som nu utspelas.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "play":

play

Esimerkkejä "play"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe will really need Parliament's support if we are to successfully play our part.
Vi kommer verkligen att behöva parlamentets stöd för att kunna utöva den rollen.
EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
Vetenskaplig forskning och teknik spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål.
EnglishEnergy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
Energieffektivitet och koldioxid spelar helt klart en mycket viktig roll i detta.
EnglishThe Government must also play its part and it is certainly not blameless in this.
Regeringen måste också delta och den är minsann inte utan skuld i sammanhanget.
EnglishEducation has a major part to play in building an equal and integrated society.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
EnglishOur seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
Haven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
EnglishThis is no more than well-organised political play-acting between left and right.
Detta handlar inte om någonting annat än politisk teater mellan vänster och höger.
EnglishWe in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
Vi i parlamentet kan dock ha en mycket mer framträdande roll i den här processen.
EnglishI take the view that such arguments should not play a role in the decision-making.
Jag anser att sådana argument inte skall ha någon betydelse för beslutsfattandet.
EnglishSocial agents, who need to be convinced, also have an important role to play.
Arbetsmarknadens parter spelar också en viktig roll i detta och måste övertygas.
EnglishYou cannot play games with democratic legitimacy and the credibility of politics.
Man kan inte driva med den demokratiska legitimiteten och politikens trovärdighet.
EnglishThe current gender structures and attitudes play an important role in this failure.
Dagens könsstrukturer och attityder spelar en viktig roll i detta misslyckande.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishThe national film archives play an important role in preserving our film heritage.
De nationella filmarkiven spelar en viktig roll genom att bevara vårt filmarv.
EnglishMass media play an important and crucial role in informing European citizens.
Medierna spelar en viktig och avgörande roll för att informera EU:s medborgare.
EnglishOur Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
Parlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Taiwan skulle mycket väl kunna fungera som observatör i Världshälsoorganisationen.
EnglishIn this respect, the social partners have an especially important role to play.
I detta avseende har arbetsmarknadens parter en särskilt viktig funktion att fylla.
EnglishMeanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
Vilken är under tiden vår roll för detta uttryck av inkompetens och oförmåga?
EnglishThe structural funds have a key role to play in strengthening business activity.
För stärkandet av företagsamheten intar strukturfonderna en nyckelställning.