EN past
volume_up
{substantiivi}

past
Firstly, the perspective of the past, since the Amsterdam Treaty already belongs in the past.
Det förflutna, eftersom Amsterdamfördraget redan hör till det förflutna.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
De har flygit i det förflutna, men utan möjlighet att lagra energi, utan batterier.
Mr Solana said that Hamas cannot change the past, but it can change the future.
Javier Solana sa att Hamas inte kan ändra det förflutna, men de kan ändra framtiden.
past
Firstly, the perspective of the past, since the Amsterdam Treaty already belongs in the past.
Det förflutna, eftersom Amsterdamfördraget redan hör till det förflutna.
As in the past, this is not an 'economic' decision, but a political one.
Som i det förflutna är detta inte ett "ekonomiskt" beslut utan ett politiskt.
However, that is in the past and we hope that the future will be better.
Detta hör dock det förflutna till och vi hoppas att det blir bättre i framtiden.
past
volume_up
förflutet {vain yks.} [vanhanaik.]
There are still nominated candidates with a Communist past.
Det finns fortfarande nominerade kommissionsledamöter med ett kommunistiskt förflutet.
It includes powerful countries which have been colonial powers in the past.
Vi har stormakter med ett förflutet som kolonialmakter.
The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Dessa händelser utspelades inte i något dunkelt, avlägset förflutet.
past
volume_up
dåtid {yleiss.}
There is a clear link between the past and the future in your reports.
Det finns en tydlig koppling mellan dåtid och framtid i era betänkanden.
So these are just small tasters into the insights that bonobo give us to our past and present.
Så detta är bara små smakprov till insikter som bonobon ger oss om vår dåtid och nutid.
In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future.
I själva verket vill jag hävda att vårt lyssnande är det huvudsakliga sätt på vilket vi upplever tidens flöde från dåtid till framtid.
Which life is a past life; and which life is present life?
Vilket liv är ett tidigare liv, och vilket är det nuvarande livet?
And others, like my mother, would say that I get my material from past lives.
Vissa skulle säga att vi är födda med det i någon annan mening, och andra, som min mamma, säger att jag får mitt material från tidigare liv.
Mästare, tror du på tidigare liv?
past
Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Tiden har gått och därför är det nödvändigt att använda imperfekt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "past":

past

Esimerkkejä "past"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
EnglishThe target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
Harmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
EnglishArticle 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
Artikel 23 återspeglar sålunda gårdagens och dagens kommunistiska paranoia i Kina.
EnglishThis 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.
Denna informella överenskommelse tillhör därför historien och saknar värde i dag.
EnglishThe human rights situation in China has greatly deteriorated in the past year.
Människorättssituationen i Kina har under det senaste året försämrats avsevärt.
EnglishIn the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
Under de 12 månader som gått har behovet att agera på alla dessa områden ökat.
EnglishIt is probably right that we take stronger action than has been taken in the past.
Det är sannolikt rätt att vi vidtar kraftigare åtgärder än vad som hittills skett.
EnglishWe all want to make sure that Greece can overcome the problems from the past.
Vi vill alla se till att Grekland kan få bukt med problemen från det förgångna.
EnglishProgrammed refrigerators will be able to recognise products past their expiry date.
Programmerade kylskåp kan känna av när olika produkters bäst före-datum går ut.
EnglishYou will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Ni måste ha en vision och vara kreativa för att leda EU ut ur denna återvändsgränd.
EnglishI think the past year has seen a new phase in the way the European Union operates.
Jag tycker att vi har sett en ny fas i hur EU fungerar under det senaste året.
EnglishMr President, in the dim and distant past - 1963 - I met Mr Turchi's father.
Herr talman! Så långt tillbaka som 1963 lärde jag personligen känna Turchis far.
EnglishMr President, I should like to illustrate the past success of Socrates through soup.
Herr talman! Jag skulle vilja illustrera Sokrates framgångar med hjälp av soppa.
EnglishHave you looked at this in the recent past; and would you please reply to this?
Har ni på senare tid tittat närmare på det och jag skulle gärna få ett svar på det?
EnglishDo not persist in trying to resurrect a federalism that is a thing of the past.
Envisas inte med att försöka återuppväcka en federalism som hör till det förgångna.
EnglishThe EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
EU har på trettio år inte lyckats lösa det här gränsöverskridande problemet.
EnglishIn taking stock of the past 50 years, it is important that we look to the future.
När vi ser tillbaka på de senaste 50 åren är det viktigt att även se framåt.
EnglishWhat is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past?
Vad tänker kommissionen göra åt detta, utöver det som den hittills har gjort?
EnglishWe have already seen a good many ugly examples of such conflict in the recent past.
Vi har redan sett en hel del otäcka exempel på en sådan konflikt helt nyligen.
EnglishHowever, I believe that even this is more than anything we have done in the past.
Jag anser dock att detta ändå är mer än någonting som vi hittills har gjort.