EN

pace {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming.
Fårproducenternas inkomster har inte hållit jämna steg med andra former av jordbruk.
The Commission does its best to keep pace with the developments in Basel.
Kommissionen gör sitt bästa för att hålla jämna steg med utvecklingen i Basel.
Global warming is too important an issue to be dealt with at such a toddling pace.
Den globala uppvärmningen är alltför viktig för att vi skall låta det stanna vid dessa tre steg.
pace (myös: alley, course, duct, gait)
It was a surprise to find that Japanese technology had not kept pace with events that constantly recur in those areas.
Det kom som en överraskning att den japanska tekniken inte har hållit jämna steg med de fenomen som uppträder gång efter annan i dessa områden.
The economic, social and political rebuilding of the Western Balkans must proceed at a brisk pace while Finland holds the Presidency.
Den ekonomiska, sociala och politiska återuppbyggnaden av västra Balkan måste komma i gång ordentligt under det finska ordförandeskapet.
Those at the back of the queue threaten to dictate the pace, but this is no reason to relegate the Charter to the bin if it cannot be made binding right away.
De långsammaste hotar här att bestämma takten men det är inget skäl för att bara slänga stadgan i papperskorgen om den nu inte kan bli bindande på en gång.
pace (myös: bounce, dash, drive, pep)
The course will be held at reduced pace to facilitate your attendance.
Kursen kommer att hållas i reducerad fart för att underlätta din medverkan.
During the 1960s, the work with highly persistent "classic" environmental contaminants gained pace.
Under 1960-talet tog arbetet med svårnedbrytbara "klassiska" miljögifter fart.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Låt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
What is more, the negotiation methods and pace automatically exclude many developing countries.
Förhandlingarnas tempo och metoder utesluter också i praktiken många utvecklingsländer.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
Publikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
Telecommunications are changing our lives at a fast pace.
Telekommunikationen förändrar våra liv i snabbt tempo.
pace (myös: rate, speed, velocity, clip)
The Internet is growing at a rapid pace and is no longer just used by scientists and researchers.
Internet växer med en svindlande hastighet och används inte längre bara av vetenskapsmän och forskare.
This proves one thing: the strength of competition develops technology at a pace we cannot imagine.
Detta bevisar en sak: konkurrenskraft utvecklar tekniken i en hastighet vi inte kan föreställa oss.
Mr President, the declarations on employment from the European Union Summit meetings are continuing at a steady pace.
Uttalandena om sysselsättningen från Europeiska unionens toppmöten fortsätter att komma med oförminskad hastighet.
pace (myös: address, bar, beat, delicacy)
We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
Vi måste utveckla förnybara energitillgångar i snabbare takt och spara energi.
This is not a pace of adopting international standards.
Detta är inte rätt takt för införande av internationella standarder.
Investment in research and innovation did not increase at the same pace as European GDP.
Investeringarna i forskning och innovation har inte ökat i samma takt som BNP i EU.
2. Eläintiede: "horse"
pace
volume_up
gångart {yleiss.} (häst)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "pace":

pace

Esimerkkejä "pace"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTechnical means of protection in particular are developing at a very fast pace.
Framför allt utvecklar sig också de tekniska skyddsmöjligheterna blixtsnabbt.
EnglishThe report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
I betänkandet framhävs med rätta den långsamma takten i genomförandet av direktivet.
EnglishWell frankly, that means that at the moment things are proceeding at a walking pace.
Helt uppriktigt betyder det att saker går framåt i gånghastighet för tillfället.
EnglishI expressed my very real concern about the slow pace of the present negotiations.
Jag uttryckte min djupa oro över den långsamma takten i de pågående förhandlingarna.
EnglishThe aviation industry was compelled to recognise this, but was unable to keep pace.
Luftfartsindustrin tvingades inse detta, men klarade inte av att hänga med i takten.
EnglishThat is because control mechanisms have not kept pace with the increase in activities.
Detta beror på att kontrollapparaterna inte har följt verksamhetens utveckling.
EnglishHowever, they alone are not enough to give renewed impetus to the pace of reform.
Ensamma är de inte tillräckliga för att ge förnyad kraft åt reformtakten.
EnglishIn fact, Europe is finding it more and more difficult to move forward at the same pace.
Europa har faktiskt fått det allt svårare att gå framåt med alla medlemsstater.
EnglishWide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment.
I hemmen är det en bredbilds- eller plattskärms-TV med DVD som ska stå i vardagsrummet.
EnglishBut away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats
English‘We are a little worried by the pace of developments in the international arena.
”Vi är ganska oroliga över utvecklingen på den internationella scenen.
EnglishFirstly, because we can never keep pace with the speed of technical progress.
Först och främst eftersom vi aldrig kan vara lika snabba som den tekniska utvecklingen.
EnglishIf it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
Om det visar sig möjligt att tidigarelägga detta datum är vi villiga att öka takten.
EnglishThe pace of the reforms will determine progress during the negotiations.
Reformtakten kommer att avgöra vilka framsteg som görs under förhandlingarna.
EnglishI do not think he makes extravagant claims about the pace and development.
Jag anser inte att han gör omåttliga påståenden om takten och utvecklingen.
EnglishSecondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy.
För det andra är vi bekymrade över den låga takten i strukturpolitikens genomförande.
EnglishNor should we allow ourselves to let the pace slacken, given the situation at sea.
Med tanke på situationen ute till havs får vi inte heller unna oss någon andhämtningspaus.
EnglishCertainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’s absorption capacity.
När det gäller utvidgningstakten måste givetvis EU:s absorptionsförmåga beaktas.
EnglishCriticisms have been levelled here at the pace of financial market regulation.
Kritik har framförts här mot takten i regleringen av finansmarknaden.
EnglishIt is they that set the pace, and we do what we can to speed things up.
Det är de som bestämmer takten, och vi gör vad vi kan för att skynda på den.