"to overtake" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to overtake" ruotsiksi

EN to overtake
volume_up
[overtook|overtaken] {verbi}

to overtake (myös: to cross, to pass, to retake a year)
By looking at these two pictures, I say no, it won't overtake China for a while.
När jag ser på dessa två bilder säger jag: Nej, Indien kommer inte om Kina än på ett tag.
Financial Times printed this picture of an Indian textile factory with the title, "India Poised to Overtake China in Textile."
Financial Times tryckte den här bilden från en Indisk textilfabrik med titeln "Indien håller på att om Kina inom textilindustrin."
China, which will quite soon overtake Europe in greenhouse gas emissions, has also made some positive signs lately.
Kina som ganska snart kommer att om Europa när det gäller utsläpp av växthusgaser har också gett en del positiva tecken ifrån sig på senare tid.
We have countries such as Croatia and Macedonia that are about to overtake candidate countries.
Vi har länder som Kroatien och Makedonien, som är i färd med att köra om andra anslutningskandidater.
You cannot overtake extremist right-wing nationalists even further to the right, which is what some people are trying to do.
Det går inte att köra om extrema högernationalister ännu längre till höger, vilket är vad somliga försöker göra.
to overtake

Esimerkkejä "to overtake"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe now have to see that market developments do not overtake political developments.
Nu måste vi se till att marknadsutvecklingen inte springer om den politiska utvecklingen.
EnglishIf we are to ensure traffic flow, we must make it possible for smaller vehicles to overtake.
För att garantera trafikflödet måste vi ge mindre fordon möjlighet till omkörningar.
EnglishThere are occasions unfortunately when we cannot overtake science.
Det finns tillfällen, då vi tyvärr inte kan gå förbi vetenskapen.
EnglishWe have countries such as Croatia and Macedonia that are about to overtake candidate countries.
Det finns anslutningskandidater av första och av andra gruppen.
EnglishLiberalising the water supply would mean that the fight for water would overtake that for oil.
En avreglering av vattenförsörjningen kommer att innebära att kampen om vattnet överträffar kampen om oljan.
EnglishIn other words, we must not allow events to overtake us in such a way that, in the end, we do not have enough time left.
Vi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
EnglishIn other words, we must not allow events to overtake us in such a way that, in the end, we do not have enough time left.
Det vill säga, det vi måste undvika är att låta sakerna skena iväg så att vi till slut inte har tid.
EnglishI wonder how long it is going to be before some of the developing countries overtake the poorest European countries.
Jag undrar hur lång tid det tar innan några av utvecklingsländerna går förbi de fattigaste europeiska länderna.
EnglishOn the accession of Spain and Portugal it was impossible to foresee what disastrous changes would overtake fish stocks.
Vid Spaniens och Portugals anslutning kunde man inte ana hur katastrofartat fiskesituationen skulle utveckla sig.
EnglishIt was he who said at the start of the 1960s that the Soviet Union would overtake the United States in ten years in terms of economic power.
Han påstod ju i början av 60-talet att Sovjetunionen på tio år skulle komma att passera Förenta staterna som ekonomisk makt.
EnglishOn the basis of the principles accepted last year in Agenda 2000, it remains possible that one country will overtake another in the preparations.
På grundval av de principer som accepterades förra året i Agenda 2000, förblir det möjligt för ett land att hinna ifatt ett annat i förberedelserna.
EnglishIf we delay the issues relating to the information society much longer, the globalised ICT economy will be only too pleased to overtake us.
Om vi skjuter upp de frågor som berör informationssamhället länge till kommer den globaliserade IKT-ekonomin att vara alltför tacksam att få övervinna oss.
EnglishHoliday safety and security is becoming increasingly important and will gradually overtake the other major factor in choosing a tourist destination - namely price.
Den andra faktorn som bestämmer valet av turistmål, priserna, kommer mer och mer att lämna plats åt denna andra som är säkerheten på semestern.
EnglishSo that we can remain in limbo, so that we can go backwards, have less Europe, come to a halt and ultimately allow the rhythm of the world to overtake us?
För att vi skall stanna kvar i detta tomrum, för att vi skall gå tillbaka, ha mindre Europa, stanna av och till sist låta världens rytm springa förbi oss?
EnglishAccording to the aforementioned Strategy, the European Union was to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, and was to overtake the United States of America.
Enligt denna strategi skulle EU bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen och gå förbi Förenta staterna.
EnglishOn current trends, by 2020 the number of deaths and injuries from war and violence will overtake the number of deaths caused by diseases such as malaria and measles.
Med nuvarande utveckling kommer antalet döda och skadade på grund av krig och våld 2020 att överträffa antalet dödsfall som orsakas av sådana sjukdomar som malaria och mässling.
EnglishMore efficient companies, which have had to face all the rigours of competition, will overtake the national champions once they appear on the international markets.
De effektivare företagen, som ställdes inför konkurrensens alla hårda villkor, kommer att ta över de nationella flaggskeppen när de väl dyker upp på de internationella marknaderna.