"often leads" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"often leads" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "often leads".

Esimerkkejä "often leads"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe welcome this definition, because it is often advertising that leads purchasers to buy.
Det är en glädjande definition, för ofta ger reklamen upphov till köp.
EnglishNo-one can dispute that smoking is harmful and often leads to death.
Rökningens skadeverkningar är oomtvistade, ofta har de dödlig utgång.
EnglishTechnical development often leads to reactors ’ lives being extended.
Därmed bör vi inte nu binda oss för stöd från gemenskapens budget för tiden efter denna period.
EnglishThey then decide to have children, which often leads them to only be able to work part-time.
Sedan bestämmer de sig för att skaffa barn, vilket ofta leder till att de bara kan arbeta deltid.
EnglishThe present system too often leads to problems due to the Member States' having different rules.
Dagens system leder alltför ofta till problem på grund av att medlemsländerna har olika regler.
EnglishThe present system too often leads to problems due to the Member States ' having different rules.
Dagens system leder alltför ofta till problem på grund av att medlemsländerna har olika regler.
EnglishThe animals suffer stress and that often leads to suffering and death.
Djuren blir stressade vilket ofta medför lidande och död.
EnglishThe wage disparity between men and women often leads to differences in men's and women's pensions.
Löneskillnaden mellan kvinnor och män leder ofta till olikheter när det gäller kvinnors och mäns pensioner.
EnglishThe infringement process often leads to a judicial process.
Överträdelseförfarandet leder ofta till en rättsprocess.
EnglishAs one might put it: ‘ poor, sick, unemployed, hopeless ’ – in these countries the one state often leads to the other.
Är vi beredda att, och vill vi, hjälpa människorna att bekämpa dessa sjukdomar i deras eget land?
EnglishExercising the right to speak freely often leads to beatings, to house arrest or even to terms of imprisonment.
De som utövar rätten att tala fritt blir ofta misshandlade, satta i husarrest eller till och med fängslade.
EnglishIf it emerges from case law that this too often leads to a narrow interpretation I shall not support Mr Florenz.
Om det av praxis skulle framgå att detta alltför ofta leder till snäv tolkning skulle jag inte stödja Florenz.
EnglishThat often leads to relocations to third countries where rules on such matters are practically non-existent.
Detta leder ofta till utlokaliseringar till tredje länder där reglerna inom det här området är så gott som obefintliga.
EnglishTechnical development often leads to reactors’ lives being extended.
Kärnkraft är dock som andra processindustrier; den tekniska utvecklingen leder ofta till att livslängden förlängs.
EnglishThe fact is that this often leads to unemployment and, moreover, crime, as well as a lot of other unwanted consequences.
Faktum är att detta ofta leder till arbetslöshet och därtill brottslighet, liksom till en rad andra icke önskvärda effekter.
EnglishAs one might put it: ‘poor, sick, unemployed, hopeless’ – in these countries the one state often leads to the other.
Man skulle kunna formulera det så här: ”fattig, sjuk, arbetslös, utan hopp” – i dessa länder leder ofta ett tillstånd till ett annat.
EnglishThere is often a very great problem with verbal communication among the crew, which often leads to accidents.
Det finns många gånger ett mycket stort problem som gäller den muntliga kommunikationen inom besättningen och som många gånger leder till olyckor.
EnglishThe same one that often leads people to kill each other and, sometimes, even causes whole nations to fight one another.
Samma orsak som ofta leder till att människor dödar varandra och som ibland till och med leder till att hela nationer strider mot varandra.
EnglishThe lure of profit is such that the financial world tends to create a form of collective euphoria, which often leads to financial crisis.
John Kenneth Galbraith har kritiserat illusionen enligt vilken pengar och intelligens skulle vara förbundna med varandra.
EnglishThe same one that often leads people to kill each other and, sometimes, even causes whole nations to fight one another.
Enligt min uppfattning är svaret tyvärr ” nej ”, eftersom idrottsmän bara är människor och girighet verkar vara en inneboende mänsklig svaghet.

Muita sanoja

English
  • often leads

Tutustu bab.la:n Suomi-englanti sanakirjaan.