EN observer
volume_up
{substantiivi}

observer (myös: monitor)
As Mr Karas knows, the Commission is an observer in those negotiations.
Som Karas känner till, är kommissionen observatör under dessa förhandlingar.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Taiwan skulle mycket väl kunna fungera som observatör i Världshälsoorganisationen.
Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
En observatör har betecknande nog talat om systematisk religiös förföljelse.
observer (myös: perceiver)
volume_up
iakttagare {yleiss.}
Much of this effort is not easy to see by outside observers.
Mycket av denna ansträngning är inte lätt att se av utomstående iakttagare.
What happened in Beslan is still not fully clear, at least to the outside observer.
Det står fortfarande inte fullständigt klart vad som skedde i Beslan, åtminstone inte för en utomstående iakttagare.
That idea would seem almost too obvious to any observer, but it is not currently being put into practice.
Den tanken kan för vilken iakttagare som helst nästan förefalla övertydlig, men den tillämpas för närvarande inte i praktiken.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "observer":

observer

Esimerkkejä "observer"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn 2005 I was the chairman of a small observer mission for the elections there.
2005 var jag ordförande för en liten grupp valobservatörer i samband med valet där.
EnglishWe were unable to support a report that places us in the position of observer.
Vi kunde inte ge vårt stöd till ett betänkande som sätter oss i en observatörssits.
EnglishThe Commission is also strongly in favour of observer status for the ILO in the WTO.
Kommissionen är också mycket positiv till att ILO får observatörsstatus i WTO.
EnglishHowever, as an observer, it does not contribute to the United Nations general budget.
Emellertid har vi inte i egenskap av observatörer bidragit till FN: s allmänna budget.
EnglishWe were unable to support a report that places us in the position of observer.
. (FR) Vi kunde inte ge vårt stöd till ett betänkande som sätter oss i en observatörssits.
EnglishIt is one step less than we would like, because we want observer status and we request that.
Entusiasmen skulle nästan kunna liknas vid ett trasigt däck vars luft pyser ut.
EnglishAs we stated earlier, the European Parliament will be given observer status to this group.
Som vi tidigare nämnde, kommer Europaparlamentet att få observatörsstatus i gruppen.
EnglishI welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
Jag välkomnar det kraftfulla uttalandet från chefen för EU:s valobservatörer.
EnglishFor that reason, it is important for the EU to remain an active observer of that process.
Därför är det viktigt att EU fortsätter att aktivt övervaka den processen.
EnglishThe Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
Unionens tillfälliga observatörsstatus lämpar sig inte för detta ändamål.
EnglishIt is also the only instrument that finances electoral observer missions.
Det är också det enda instrument som finansierar valobservatörsuppdrag.
EnglishI hope we can solve the problems of funding of the observer mission.
Jag hoppas vi kan lösa problemen med att finansiera observatörernas uppdrag.
EnglishThe Commission sits as an observer on the committee, as does the European Central Bank.
Kommissionen har observatörsstatus i kommittén, vilket också Europeiska centralbanken har.
EnglishTo any disinterested, objective observer, that comes as no surprise.
För alla ointresserade, objektiva observatörer kommer det inte som någon överraskning.
EnglishI thanked the chief observer in a press statement I made on 5 May 2003.
Jag tackade chefsobservatören genom ett pressmeddelande den 5 maj 2003.
EnglishAt the very least, Taiwan must be granted observer status within the World Health Organisation.
Taiwan måste åtminstone få observatörsstatus inom Världshälsoorganisationen.
EnglishThe OSCE observer mission is a joke and cannot be successful.
OSSE: s övervakningsdelegation är rena skämtet och kan inte uppnå några resultat.
EnglishThe conditions for organising and conducting the observer mission have yet to be established.
Det återstår att skapa villkoren för att organisera och genomföra observatörsuppdraget.
EnglishI had to find the answer out for myself in the EU Observer on 10 December.
Jag fick ta reda på svaret själv i ”EU Observer” den 10 december.
EnglishSo the chief observer must be the only spokesman for the EU election observation mission.
Chefsobservatören skall alltså vara den enda talesmannen för EU:s valövervakningsdelegation.