"motion" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"motion" ruotsiksi

volume_up
motion {subst.}
SV

"motion" englanniksi

volume_up
motion {yleiss.}

EN motion
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

motion (myös: bill, exercise)
volume_up
motion {yleiss.}
This draft resolution was defeated by a Chinese no-action motion.
Nämnda resolutionsförslag avslogs efter en kinesisk motion om icke intervention.
The situation in parts of Kalimantan is intolerable and I back this motion totally.
Situationen i delar av Kalimantan är oacceptabel och jag stöder fullständigt denna motion.
.– This joint motion for a resolution contains both good and bad.
. – Denna gemensamma motion till resolution är på både gott och ont.
motion (myös: concern, gesture, movement, play)
volume_up
rörelse {yleiss.}
They go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
De genomgår denna mycket slående rörelse som är fokuserad på de här små röda prickarna.
Other speakers have said that Turkey is a society in motion and that is true.
Andra talare har sagt att det turkiska samhället befinner sig i rörelse och det är sant.
I’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Jag jobbar mycket med rörelse och animation, och jag är också en gammal DJ och musiker.
motion (myös: gesture)
volume_up
åtbörd {yleiss.}

2. "gesture"

motion (myös: gesture)
volume_up
gest {yleiss.}
So let us not make this a motion against anybody. It is for Christians and for those who are being attacked.
Låt oss alltså inte göra detta till en gest mot vem som helst Den är för de kristna och för dem som hotas.
I also wanted to say that I voted in favour of this motion, given that enlargement is an important political gesture for the EU.
Jag vill även säga att jag röstade för förslaget, då utvidgning är en viktig politisk gest för EU.
My vote in favour of the motion for a resolution is merely a small gesture towards a region in need of European aid; we cannot back away from it now.
Min röst för resolutionsförslaget är bara en liten gest mot en region som är i behov av EU-stöd.

3. Politiikka

motion
(Parliament rejected the motion for a resolution)- Joint motion for a resolution
.)- Förslag till gemensam resolution ()
The Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
Det socialistiska förslaget till misstroendevotum var ett förslag till att stärka kommissionen.
The recommendations in the Parliament motion for a resolution will be taken into account.
Rekommendationerna i parlamentets förslag till resolution kommer att beaktas.

4. Britannian-englanti

motion
volume_up
avföring {yleiss.} [vir.]

5. Lääketiede, Britannian-englanti

motion
volume_up
öppning {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "motion":

motion

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "motion":

motion

Esimerkkejä "motion"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMr Eric Rouleau, the former French Ambassador, speaks of a slow-motion genocide.
Eric Rouleau, före detta fransk ambassadör, talar om ett folkmord i ultrarapid.
EnglishThe motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.
Resolutionsförslaget är balanserat och rättvist i sin bedömning och utvärdering.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Jag behöver inte läsa upp den eftersom ni har det skriftliga förslaget framför er.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishI welcome the overall positive tone of the report and the motion for a resolution.
Jag välkomnar den allmänt positiva tonen i betänkandet och resolutionsförslaget.
EnglishThe compromise that has now been proposed is better than the original motion.
Den kompromiss som nu har arbetats fram är bättre än det ursprungliga förslaget.
EnglishI have asked to make an explanation of vote on the motion concerning the calendar.
Jag har bett om att få avge en röstförklaring vid vår omröstning om arbetsplanen.
EnglishTherefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
Därför skulle vi kunna lägga fram det som debattförslag för ett framtida tillfälle.
English(HU) Madam President, Mrs Lulling asked us to support the motion for a resolution.
(HU) Fru talman! Astrid Lulling har bett oss att stödja ett resolutionsförslag.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I voted for this motion for a resolution.
Fru talman, mina damer och herrar! Jag röstade för detta resolutionsförslag.
English   Mr President, I too voted against the motion for a resolution in this instance.
   – Herr talman! Jag röstade också emot resolutionsförslaget i den här instansen.
EnglishI therefore give my full support to the motion for a resolution as it stands.
Jag stöder därför helt och fullt resolutionsförslaget i dess nuvarande lydelse.
EnglishMr President, on behalf of the Greens, we also withdraw our motion for a resolution.
Herr talman, på De grönas vägnar drar vi också tillbaka vårt resolutionsförslag.
EnglishThat is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.
Därför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.
EnglishThe motion is a valid one and must be brought to the House at the earliest moment.
Förslaget är giltigt och skall lämnas till kammaren vid tidigast möjliga tidpunkt.
EnglishJoint motion for a resolution on the negotiations to form a government in Austria
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingarna om regeringsbildningen i Österrike.
EnglishJoint motion for a resolution on the consequences of the refusal to give discharge
Gemensamt resolutionsförslag om konsekvenserna av vägran att bevilja ansvarsfrihet
EnglishI am delighted with Parliament's motion for a resolution drafted by Mr Beysen.
Jag gläder mig över parlamentets resolutionsförslag, som utarbetats av Beysen.
EnglishI voted against the motion for a resolution for the reasons indicated by Mr Désir.
Jag har röstat emot resolutionsförslaget av de skäl som anges av Harlem Désir.
EnglishI am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
Jag är nöjd med förslaget till resolution om en ny strategi för Afghanistan.