"lobby groups" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"lobby groups" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "lobby groups".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "lobby groups" ruotsiksi

lobby substantiivi
to lobby verbi
to group verbi
group substantiivi

Esimerkkejä "lobby groups"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Kommissionen har helt fel när de påstår att lobbygrupper sprider panik.
EnglishAs usual, children's rights count for nothing in the face of pressure from certain lobby groups.
Som vanligt räknas barns rättigheter inte alls när vissa lobbygrupper trycker på.
EnglishIt should not be changed simply due to pressure from lobby groups.
Definitionen bör inte ändras enbart på grund av lobbygruppers påtryckningar.
EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Såvitt jag kan se kommer påtryckningarna från vanliga människor som alla oroas mycket av detta förslag.
EnglishDoes it come from individual states or from large lobby groups?
Kommer det från enskilda länder eller från stora lobbygrupper?
EnglishThe European Union should put its trust in the Poles concerned and not bow to pressure from lobby groups.
Europeiska unionen bör lita på berörda polacker och inte låta sig påverkas av lobbygrupper.
EnglishFirstly, lobby groups have woken up to the pressure points in the codecision procedure.
Först och främst har påtryckningsgrupperna vaknat till vid de mest utsatta punkterna i medbeslutandeförfarandet.
EnglishWe should not act on the basis of mere allegations, rumours or various interest lobby groups.
Vi får inte handla enbart på grundval av påståenden, rykten eller påtryckningar från olika intressegrupper.
EnglishThirdly, the GUE/NGL Group reacts against the major influence exerted by different industrial lobby groups.
För det tredje reagerar vänstergruppen mot det stora inflytande olika industrilobbygrupper har haft.
EnglishWe must also make this clear to the lobby groups.
Det måste vi också säga helt tydligt till intressegrupperna.
EnglishLet us not allow lobby groups to decide on our behalf.
Vi ska inte låta intressegrupper fatta beslut åt oss.
EnglishWhat is your own approach to the nuclear industry and what are your personal relationships with these lobby groups?
Vad är din egen inställning till kärnkraftsindustrin och vad har du för personligt förhållande till lobbygrupperna?
EnglishSo, the European Parliament has demonstrated once and for all that it is lobby groups which determine the outcome of important decisions.
Så har då Europaparlamentet, en gång för alla, bevisat att det är lobbyn som avgör viktiga beslut.
EnglishAs far as the various national lobby groups are concerned, it has been clearly stated that these will not be included in the register.
När det gäller de olika nationella lobbygrupperna har det klargjorts att de inte kommer att tas med i registret.
EnglishWhilst this may have been a huge success for a number of lobby groups, this has considerably changed the report for the worse.
Även om detta innebar en stor framgång för ett antal lobbygrupper har det väsentligt förändrat betänkandet till det sämre.
EnglishCitizens have a right to transparency because it is their mandatory contributions which keep the statutory lobby groups in existence.
Medborgarna har rätt till öppenhet eftersom det är deras obligatoriska bidrag som håller de föreskrivna lobbygrupperna vid liv.
EnglishAny objections run the risk of being seen as a sop to self-interested lobby groups which do not act in the collective interest.
Varje betänklighet riskerar att betraktas som försök att lugna självupptagna lobbygrupper som inte verkar för det kollektiva intresset.
EnglishHowever, I also believe that after today's vote the churches will remain our partners and will not be classified as lobby groups.
Men jag tror också att efter dagens röstning kommer kyrkan att kvarstå som vår partner och att den inte kommer att klassas som lobbygrupp.
English How could the Commission take such a decision in the absence of an opinion from independent experts who are not linked to private lobby groups?
 Hur kan kommissionen fatta ett sådant beslut utan att låta oberoende experter från privata lobbyorganisationer komma till tals?
EnglishWe know from experience that the Commission and the Council are far too easily swayed by lobby groups or the governments of certain Member States.
Erfarenheten visar att kommissionen och rådet alltför lätt tar intryck av lobbyverksamheten från vissa medlemsstaters regeringar.

Muita sanoja

English
  • lobby groups

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.