"load of" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"load of" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "load of".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "load of" ruotsiksi

load substantiivi
to load verbi
of prepositio

Esimerkkejä "load of"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Compromised Key List you are trying to load is notlater than the current one.
Nyckelåterkallningslistan som du försöker hämtaär inte senare än den aktuella.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Vi måste göra mer på arbetsmarknaden och, som ni säger, tidigarelägga investeringar.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Förbud mot utspädning kommer att minska den totala föroreningen av djurfoder.
EnglishIf they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
Om de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
EnglishThe system is refusing to load and I cannot tell you how long it may take.
Systemet vägrar att ladda, och jag kan inte säga hur lång tid det kommer att ta.
EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishDilution does not reduce the overall load of contamination in the food and feed chain.
Utspädning minskar inte den totala föroreningsgraden i livsmedels- och foderkedjan.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Förbudet mot utspädning kommer att minska den samlade mängden föroreningar i djurfoder.
EnglishIf you click a plus sign, you can select and load the appropriate page.
Om du klickar på ett plustecken, kan du välja ut och ladda den tillhörande sidan.
EnglishYou can load the Styles from another document into the current document.
Du kan ladda formatmallarna från ett annat dokument i det aktuella dokumentet.
EnglishIn this combo box enter the URL of the document which you want to load.
I det här kombinationsfältet matar du in URL:en för dokumentet som du vill ladda.
EnglishLoad the Web pages to your homepage space with your Internet Service Provider.
Ladda sidorna till utrymmet för din hemsida hos din Internet-leverantör.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Därför är detta magin: när du laddar tvätten, och vad får du ut av maskinen?
EnglishThe system is refusing to load and I cannot tell you how long it may take.
Under de omständigheterna tror jag att det är förnuftigt att inte fortsätta att vänta.
EnglishPresident Prodi, it was heroic to declare this Stability Pact a load of nonsense.
Ordförande Prodi! Det var hjältemodigt att förklara att denna stabilitetspakt bara är skräp.
EnglishMan the 50- cal, lock and load, cut the engines, and take your positions.
Bemanna 50mm kanonen, ladda och gör klart, stäng av motorerna och inta era positioner.
EnglishIt will have considerable importance for reducing the waste load in the Baltic Sea.
Det kommer att ha stor betydelse för att minska utsläppen i Östersjön.
EnglishLawrence says, right, he's going to be carrying..... a load of drugs, right?
Lawrence sa att han kommer bära med sig - - en massa knark, eller hur?
EnglishBecause of that, I have had an increasingly heavy work load in relation to this issue.
På grund av detta, så har jag fått en allt tyngre arbetsbörda i samband med denna fråga.
EnglishIt cannot, for example, be the intention that every load of minerals be analysed individually.
Det kan t.ex. inte vara meningen att varje lass mineral skall analyseras för sig.

Muita sanoja

English
  • load of

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.