"line of action" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"line of action" ruotsiksi

EN line of action
volume_up
{substantiivi}

line of action (myös: plan of action)

Esimerkkejä "line of action"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis line of action proposed by the Commission was approved by the European Council.
Detta sätt att agera, som föreslogs av kommissionen, godkändes av Europeiska rådet.
EnglishMy amendments, which were rejected by a majority in committee, also proposed this line of action.
I den riktningen gick också mina ändringsförslag, som avslogs med majoritet i utskottet.
EnglishFor the moment the Council has not yet settled on a line of action.
Rådet har i dagsläget ännu inte lagt fast sin handlingslinje.
EnglishResettlement cannot and must not, however, be divorced from a shared line of action against illegal immigration.
Vidarebosättning kan eller bör dock inte särskiljas från gemensamma åtgärder mot illegal invandring.
EnglishThe first line of action is an investment strategy to help genuinely implement the Lisbon Strategy.
Den första är en investeringsstrategi för att hjälpa till att genomföra Lissabonstrategin på ett vederbörligt sätt.
EnglishBy granting a legal basis to its budgetary line, this action plan will enable us to reach these solutions.
Denna handlingsplan kommer att göra det möjligt för oss att nå dessa lösningar genom att ge dess budgetpost rättslig grund.
EnglishThe report also supports NATO's plans to admit new countries: a line of action with which we totally disagree.
Betänkandet ger också stöd till Natos planer på att ansluta nya länder, vilket är en utveckling vi inte samtycker till.
EnglishThe first line of action is an investment strategy to help genuinely implement the Lisbon Strategy.
Jag anser att finns en motsättning här, och jag hoppas att våra medborgare inte blir tvungna att betala ett högt pris för detta i morgon.
EnglishThe second line of action is protection.
EnglishI would like to say that I fully agree with the Commissioner's words and support those measures which offer a clear line of action.
Jag vill säga att vi fullständigt instämmer i kommissionärens uttalande och att vi stöder dessa tydligt inriktade åtgärder.
EnglishIn the Seventh Framework Programme, the line of action with regard to gender issues is divided into three main areas of activity.
Inom ramen för det sjunde ramprogrammet är handlingslinjen för jämställdhetsfrågor uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden.
EnglishYou will be particularly interested in the fourth line of action which we have styled: ' To strengthen the policies for equal opportunities' .
Ni är nog särskilt intresserad av den fjärde åtgärdslinje vi har utformat: "Att stärka politiken för lika möjligheter" .
EnglishYou will be particularly interested in the fourth line of action which we have styled: ' To strengthen the policies for equal opportunities '.
Ni är nog särskilt intresserad av den fjärde åtgärdslinje vi har utformat: " Att stärka politiken för lika möjligheter ".
EnglishThe mutual recognition of sentences is one line of action, and the other is that we examine the need for the harmonisation of legislation.
En verksamhetslinje är det ömsesidiga erkännandet av domar, och en annan att vi tittar på samordningsbehoven i lagstiftningen.
EnglishAs I stressed with regard to the setting up of a European Fund for refugees, the problem requires a European line of action and approach.
Som jag betonade beträffande inrättandet av en europeisk flyktingfond kräver problemet en europeisk handlingslinje och strategi.
EnglishThe evaluation was conducted by the European Commission in the first half of 2008 in line with Action 45.3 of the subsequent Action Plan.
Utvärderingen utfördes av Europeiska kommissionen under första halvåret 2008 i enlighet med åtgärd 45.3 i den följande handlingsplanen.
EnglishI have already expressed my agreement with this line of action in the exchange of opinions held on the matter in the Conference of Committee Presidents.
Jag har redan haft tillfälle att ge mitt bifall till denna handlingslinje i diskussionerna vi har haft i utskottsordförandekonferensen.
EnglishIt is precisely on this point that we could have done with a much greater degree of clarity, a more clear-cut line of action by the Swedish Presidency.
Det är exakt på denna punkt som vi hade behövt en mycket större tydlighet, en klarare handlingslinje från det svenska ordförandeskapets sida.
EnglishMr President, if there is one issue on which the Council and Parliament should follow the same line of action, then surely it is the reconstruction of Kosovo.
Herr talman! Om det finns någon fråga där rådet och parlamentet borde kunna agera samstämmigt så är det väl i frågan om Kosovos återuppbyggnad.
EnglishThe question I ask myself, therefore, is whether it may not be necessary for the Commission to identify a line of action which would enable us to achieve that objective.
Den fråga jag ställer mig är om det inte borde vara nödvändigt att från kommissionens sida beskriva hur man skall kunna nå detta mål.