"lied" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"lied" ruotsiksi

volume_up
lied {mennen ajan partisiippi}
SV
volume_up
lie {subst.}

EN lied
volume_up
{menneen ajan partisiippi}

lied
volume_up
ljög {mennen ajan partisiippi}
The mother who bore the child lied, and its natural father was a lie himself.
Surrogatmamman ljög, den befruktande fadern var också han en lögn.
According to the constituent’s daughter, the doctor lied in court and falsified evidence.
Enligt väljarens dotter ljög läkaren i rätten och förfalskade bevis.
The British people were lied to 30 years ago about this European club.
För 30 år sedan ljög man för det brittiska folket om denna europeiska klubb.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "lie":

lie

Esimerkkejä "lied"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOn a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
Studier visar, att under en dag ljuger folk för dig någonstans mellan 10 och 200 gånger.
EnglishOn Monday he was sacked, and the Commission lied directly about the reason.
På måndagen är han avskedad och kommissionen ljuger direkt om orsaken.
EnglishWe are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.
Man ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishThere must be reasons why you did not receive it, but I never suggested that you had lied!
Alltså, jag ville inte på något vis pådyvla er något.
EnglishThe others have been lied to or forced into prostitution.
De andra har lurats eller tvingats till prostitution.
EnglishThey have lied to us, manipulated, blackmailed and coerced us, and have even claimed that abortions lead to breast cancer.
De ljuger, manipulerar, idkar utpressning och tvång. De går så långt som att förklara att abort ger bröstcancer.
EnglishThey have lied; they have made things up.
EnglishMany people were misled and lied to over what they were buying and there must be a legal remedy to the situation.
Många har vilseletts och blivit lurade i fråga om vad det är de har köpt och det måste finnas en rättslig lösning på denna situation.
EnglishAnd you lied about it all this time?
EnglishI've lied to you all this time.
EnglishThis chancellor, who has lied to and deceived his own people, is trying to make good the mistakes of his election campaign.
Denne förbundskansler, som har ljugit och bedragit sitt eget folk, är ute efter att släta över de misstag han gjorde i valkampanjen.
EnglishThe government, having initially lied and denied that the armed forces had any such weapons, has since tried to play down the problem.
Efter att i början ha ljugit och förnekat att försvaret har sådana vapen har regeringen sedan dess försökt att bagatellisera problemet.
EnglishThat prosecutor lied!
EnglishYou should have lied.
EnglishThis is a question that the government of FYROM in Skopje has to face up to as well, for we really do not take kindly to being lied to.
Detta är en fråga som f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering i Skopje måste besvara, eftersom vi verkligen inte tänker finna oss i lögner.
EnglishWhat if we lied?
EnglishAt the moment, several European countries are in crisis because they concealed the correct data, and lied about the size of the budget deficit.
För närvarande befinner sig flera europeiska länder i kris för att de har dolt de korrekta uppgifterna och ljugit om storleken på sitt budgetunderskott.
EnglishWhat do you and what do we intend to do to call to account those countries which lied and which could start again tomorrow with Yemen or any other nation?
Vad tänker vi och ni göra för att ställa de länder till svars som ljugit och som kan göra samma sak i morgon med Jemen eller något annat land?
EnglishLocal councils use it to check up if parents have lied about living in the catchment area of a popular school - which might be naughty, but is not a major crime.
På kommunal nivå används de för att kontrollera om föräldrar har ljugit om att de bor i upptagningsområdet för en populär skola - vilket kanske är dumt gjort, men inget grovt brott.
EnglishJust like the Europe of free trade, the Europe of the great single market lied; it did not tell us it was the Europe of 20 million unemployed and 50 million excluded.
Precis som i fallet med frihandelns Europa har man med den stora marknadens Europa ljugit, inte sagt att det är detsamma som ett Europa med 20 miljoner arbetslösa, 50 miljoner utslagna.